БЕСПЛАТАН ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР

 

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ  ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2010. ГОДИНУ

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

1. НОВИНЕ У ПРОПИСИМА И МСФИ

2. ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

- вредновање појединих билансних позиција у складу са МСФИ; 
- евидентирање курсних разлика и ефеката валутне клаузуле; 
- (не)могућност побољшања финансијског резултата применом адекватних рачуноводствених политика
- обрачун амортизације

3. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
- попис имовине и обавеза на крају 2010. године
- обрачун ПДВ на расход и мањак
- усаглашавање и отпис потраживања

4. УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ - АКТУЕЛНОСТИ

Порез на добит за 2010. годину утврђује се према но вим правилима која су прописана изменама и до пу нама Закона о порезу на добит предузећа. Очекује се до ношење подзаконских аката којима ће поједина питања бити ближе уређена.

5. АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ПДВ И ДРУГИХ ПРОПИСА

6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Предавања почињу у 9:00 часова
ПРИСУСТВО СЕМИНАРУ БЕСПЛАТНО ЈЕ ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ

МЕСТО САЛА ДАТУМ 2010.
Пирот Ресторан "Газела" 22. новембар
Ниш Дом војске 22. новембар
Крушевац Пословни центар 23. новембар
Крагујевац Хотел "Крагујевац" 23. новембар
Зрењанин Хотел "Војводина" 24. новембар
Б. Паланка Хотел "Фонтана" 24. новембар
Пожаревац Центар за културу 25. новембар
Нови Сад Новосадски сајам К.Ц. "Мастер" 25. новембар
Вршац Ресторан "Фонтана", Градски трг 26. новембар
Београд Дворана Дома синдиката 26. новембар
Суботица Хотел "Патрија" 29. новембар
С. Митровица Хотел "Сирмиум" 29. новембар
Сомбор Народно позориште Сомбор 30. новембар
Панчево Центар за културу "Панчево" 30. новембар

 

Други циклус континуиране едукације у 2010.

Напомена за професионалне чланове Савеза РР Србије: Присуство семинару евидентира се са 6 поена континуиране едукације по члану 6. Правилника о континуираној едукацији.

Професионални чланови који су платили чланарину за 2010. добијају посебан материјал: Стална материјална имовина, нематеријална имовина и обавезе - Признавање и вредновањеНа семинару ће бити извршена промоција пакета претплате на приручник "РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА" за 2011. годину

Учесници, који нису претплатници, материјал и остала издања могу купити на семинару

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220