XV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

25-27. септембар 2014, Конгресни центар "Србија", Златибор

Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

25. септембар (четвртак) од 10:00 - 13:30

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О РАДУ
Усклађивања, обрачун зарада и накнада зарада запослених, накнаде трошкова и друга примања запослених, примања директора и др.


ПРИМЕНА НАЈНОВИЈЕГ КОНТНОГ ОКВИРА
Основне разлике између старог и новог Контног оквира, практична примена новоуведених конта и др.
• Разлике између „пуних“ МСФИ и МСФИ за МСП
НОВОПРОПИСАНИ ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

26. септембар (петак) од 9:00 - 13:30

• Ликвидација привредног друштва и предузетника
• Ефекти обједињене наплате и даље информатичко осавремењивање у раду са Пореском управом
• Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији
• Примена Закона о девизном пословању
• Примена новог Закона о приватизацији
• Избегавање двоструког опорезивања
• ПДВ актуелности
Одговори на питања

27. септембар (субота) од 9:00 - 12:00

Одговори на питања

 

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници


ПРЕДАВАЧИ: Чланови редакције приручника"Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

 

Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

Услови учешћа

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

Остали учесници

23.900

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948