XII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ,
ПЛАТЕ И ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И
ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОД НАРУЧИОЦА

22-24. септембар 2014, хотел "Палисад", Златибор

Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

22. септембар (понедељак) од 14:00 – 18:00

• Уводно излагање
Новине у прописима и текуће активности (Ребаланс буџета РС, Буџетско планирање и финансијско извештавање...)
Јавна предузећа – обавезе и извештавање (Врсте и начин извршења обавеза јавних предузећа као корисника јавних средстава)
Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине и Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини (Евиденција нефинансијске имовине и посебно непокретности, која је усклађена са Законом о јавној својини)
Одговори на питања

23. септембар (уторак) од 10:00 – 14:00

Евиденција родитељског динара у образовању (Правни основ и начин спровођење екскурзија, набавке уџбеника и других ваннаставних активности, са освртом на исплату надокнада/дневница наставницима)
Закључци и препоруке Државне ревизорске институције, на основу анализе досадашњих извештаја о управљању јавним финансијама на локалном нивоу
Уредба о непокретностима за репрезен­тативне потребе Републике Србије
Уредба о службеним зградама и пословним просторијама у јавној својини које користе органи Републике Србије и
• Уредба о поклонима који остају у јавној својини
(Коришћење репрезентативних објеката, одржавање непокретности које користе органи РС и поклони који остају у јавној својини, према Закону о јавној својини)
Плате, накнаде и друга примања запослених у јавном сектору (Утицај измена Закона о раду на примену и промену прописа којим се уређују плате, накнаде и друга примања запослених у јавном сектору)
Одговори на питања

24. септембар (среда) од 10:00 – 12:30

Доношење и садржај интерног акта наручиоца (Одговорност за доношење, начин доношења и поступци примене интерног акта наручиоца)
Планирање и извршење набавки (Усклађивање и доношење плана набавки, са начином припрема и израда предлога финансијског плана и извршења буџета у складу са Законом о буџетском систему)
Одговори на питања

Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

ПРЕДАВАЧИ:

  • Душко ПЕЈОВИЋ, врховни државни ревизор,
  • Државна ревизорска институција
  • Светлана РАЖИЋ, руководилац групе у Управи за јавне набавке;
  • мр Весна Нешић, виши саветник;
  • Зоран Килибарда, виши саветник;
  • Дејан Младеновић, самостални саветник;
  • други предавачи, представници државних органа и институција.

Услови учешћа

Претплатници Рачуноводствене праксе и професионални чланови СРРС

13.900

Остали учесници

19.900

Сви учесници у оквиру котизације добијају материјал за семинар

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948