Савез РР Србије и Рачуноводство д.о.о. организују једнодневни семинар, за именована, постављена и запослена лица у органима локалне власти, установама и јавним предузећима

Нови Правилник о попису имовине и обавеза, увођење Међународних рачуноводствених стандарда и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА

Место

Сала

Датум (2015)

Крагујевац

Позориште за децу (Трг слободе бр. 1)

23. новембар

Ниш

Хотел “Видиковац”

24. новембар

Сомбор

Скупштинска сала у згради Жупаније

25. новембар

Нови Сад

К.Ц. “Мастер”

26. новембар

Београд

Сава Центар (сала 15/1)

27. новембар

ПРЕДАВАЊА  У СВИМ  МЕСТИМА ПОЧИЊУ  У 10:00 ЧАСОВА

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР: Рачуноводствена пракса бр. 21-22/2015

ПРЕДАВАЧИ
Зоран Килибарда, виши саветник – уредник рубрике за јавни сектор
Дејан Мл
аденовић, самостални саветник

ТЕМЕ СЕМИНАРА

10:00 – 11:00 – Актуелности у прописима корисника јавних средстава (Рационализација запослених и Закон о систему плата у јавном сектору; Активности на увођењу Међународних рачуноводствених стардарда за јавни сектор; Новине у Закону и пратећим прописима о јавним набавкама)

11:00 – 11:30 ПАУЗА

11:30 – 12:15 – Законодавна регулатива од значаја за финансијско пословање јавних предузећа; Регистар запослених у јавном сектору.

12:15 – 13:15 – Припреме за састављање финансијских извештаја код корисника јавних средстава (Нови Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; Усаглашавање стања потраживања и обавеза; Усклађивање евиденција и стања пословних књига;
Обрачун амортизације и примери књижења резултата пописа)

13:15 – Одговори на питања

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА:
За професионалне рачуно
вође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 7. Правилника o континуираној едукацији.