VIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР Примена МРС / МСФИ, пореских и других актуелних прописа

 

27-29. септембар 2007. Хотел "Палисад", Конгресни центар "Србија", Златибор

Програм семинара у PDF формату са обрасцима за пријаву  

ПРОГРАМ РАДА СЕМИНАРА

 

Први дан
27. септембар
10:00-13:30

•  Финансијски и оперативни лизинг опреме, одузимање и уступање предмета лизинга - примена МРС 17 и пореских прописа
•  Рачуноводствено евидентирање курсних разлика и ефеката валутне клаузуле, у складу са МРС 21 и другим релевантним стандардима
•  МСФИ 2 – Плаћање акцијама
•  МРС 23 – Трошкови позајмљивања
•  Ревизија финансијских извештаја посматрана из угла обвезника ревизије
•  Новости из међународне регулативе и
•  Кодекс етике за професионалне рачуновође

17:00-18:30

•  Актуелна питања из области ПДВ
•  Закуп непокретне имовине
•  време промета услуге закупа
•  префактурисање споредних трошкова
•  адаптација и реконструкција закупљеног објекта
•  утврђивање и плаћање пореза на доходак грађана на приходе од непокретности
•  Утврђивање пореске основице код размене добра
•  Опорезивање главног и споредног промета

 

Други дан
28. септембар
9:00-13:30

•  МРС 19 – Примања запослених
•  Опорезивање прихода нeрезидената порезом по одбитку и међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања
•  Статусне промене (спајање, одвајање и подела) у складу са МСФИ 3 и другим релевантним стандардима и пореским прописима
•  МРС 36 – Умањење вредности имовине
•  Утврђивање одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза, у складу са МРС 12
•  МРС 40 – Инвестиционе некретнине
•  Хартије од вредности – трговање и рачуноводствено евидентирање
•  Безбедност и здравље на раду – обавеза доношења правилника о заштити на раду и акта о процени ризика на радним местима

 

Трећи дан - 29. септембар, 9:00-12:00 - Одговори на питања

Присуством на Семинару професионалне рачуновође, чланови Савеза, остварују 20 бодова континуиране едукације у 2007. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

КОТИЗАЦИЈА

за учешће на Семинару износи 15.000 дин. са ПДВ по учеснику (сваки учесник добија Материјал) Претплатници сталних издања и чланови Коморе предузећа и предузетника за рачуноводство и ревизију плаћају само материјал (9.900 дин. са ПДВ) Уплата се врши унапред на: Рачуноводство д.о.о. број 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76, Laiki Банка А.Д., 170-30004273000-93, UniCredit Банк или 160-265470-36 Банка Intesa (позив на бр. 08- Ваш ПИБ (или ЈМБГ) назнака "8. јесењи семинар”)

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР

биће уручен свим учесницима на Семинару

 

РЕЗЕРВИШИТЕ СМЕШТАЈ

По редоследу приспелих пријава учесници ће бити смештени првенствено у хотелу "Палисад", а по попуњености и у осталим објектима на Златибору.

На основу Пријаве достављене Рачуноводству д.о.о., хотел "Палисад" потврђује резервацију смештаја искључиво учесницима који су платили котизацију.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Рачунводство д.о.о.
11001 Београд, Његошева 19, п. фах 403
тел.: (011) 3238-611, 3231–549,
3233–088, 3343-140, 3343-215
факс: (011) 3345-527, 3231–220

 

За смештај:
Хотел „Палисад", 31315 Златибор
тел.: (031) 841–151, 841–161
факс: (031) 841–734