V САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
ДИРЕКТОРА И СЕКРЕТАРА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Планирање, јавне набавке, инспекција и финансијско извештавање у буџетском систему
- специфичности у пословању, по корисницима буџетских средстава –

24-26. септембар 2007.
хотел "Палисад", Конгресни центар "Србија", Златибор

Програм саветовања у PDF формату са обрасцима за пријаву

ПРОГРАМ РАДА

 

Први дан
(понедељак 24. септембар 2007) у 1400х

Уводно излагање - новине у прописима - Нови прописи, измене и допуне постојеће законске регулативе у области буџетског система

1) Буџетско планирање – општа тема - Поступци у буџетском планирању (програмски буџет у систему управљања јавним финансијама)
- Казнене одредбе за одговорна лица у делу припреме (планирања) и извршења буџета, односно финансијских планова

2) Образовање (предшколско, основно, средње, више и високо) специфичности у пословању
- Могући извори финансирања
- Додатна делатност, односно сопствени извори финансирања

3) Питања и одговори

 

Други дан
(уторак, 25. септембар 2007) у 900х

1) Јавне набавке – општа тема
- Одговорност рачуновође, дипломираног правника и одговорног лица у спровођењу Закона о јавним набавкама
- Оцењивање понуда и додела уговора у поступцима јавних набавки (заштита понуђача)

2) Активности Националне службе за запошљавање (НСЗ) – општа тема
- Буџетски корисници у активној политици запошљавања (приправници – волонтери, приправници...), и учешће у финансирању и финансирање од стране НСЗ

3) Здравство – специфичности у пословању
- Извори стицања сопствених прихода здравствених установа и улога менаџмента
- ПДВ у здравственим установама – специфичности везане за Закон о здравственој заштити

4) Питања и одговори

 

Трећи дан
(среда, 26. септембар 2007) у 900х

1) Финансијско извештавање – општа тема
- Коментар новог Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
- Начин финансијског извештавања по завршном рачуну за 2007. годину

2) Буџетска инспекција – општа тема
- Закон о буџетском систему – одредбе о инспекцији, и казнене одредбе
- Уредба о буџетском рачуноводству – одредбе које се најчешће не примењују
- Овлашћења буџетских инспектора – поступак контроле

3) Положај и статус професионалних рачуновођа, запослених код корисника буџетских средстава
- Усвајање декларације

4) Питања и одговори

Присуством на Саветовању професионалне рачуновође, чланови Савеза, остварују 20 бодова континуиране едукације у 2007. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

 

 

КОТИЗАЦИЈА

за учешће на Саветовању износи 14.600 дин. са ПДВ по учеснику (сваки учесник добија Материјал)

Претплатници сталних издања плаћају само материјал (9.500 дин. са ПДВ)

Уплата се врши унапред на: Рачуноводство д.о.о. број 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д.,

145-3232-76, Laiki Банка А.Д., 170-30004273000-93, UniCredit Bank или 160-265470-36 Банка Intesa (позив на бр. 05- Ваш ПИБ (или ЈМБГ) назнака "5. саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства”)

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЕТОВАЊЕ

биће уручен свим учесницима на Саветовању

 

РЕЗЕРВИШИТЕ СМЕШТАЈ

По редоследу приспелих пријава учесници ће бити смештени првенствено у хотелу "Палисад", а по попуњености и у осталим објектима на Златибору.
На основу Пријаве достављене Рачуноводству д.о.о., хотел "Палисад" потврђује резервацију смештаја искључиво учесницима који су платили котизацију.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Рачунводство д.о.о.
11001 Београд, Његошева 19, п. фах 403
тел.: (011) 3238-611, 3231–549,
3233–088, 3343-140, 3343-215
факс: (011) 3345-527, 3231–220

 

За смештај:

Хотел „Палисад", 31315 Златибор
тел.: (031) 841–151, 841–161
факс: (031) 841–734