САОПШТЕЊЕ
Изворно тумачење стицања и одржавања професионалних звања у рачуноводству,
начин коришћења професионалних исправа издатих од Савеза РР Србије везано
за примену члана 18. Закона о рачуноводству
("Сл. гласник РС", бр. 73/19 и 44/21)

Поштовани,

Обавештавамо професионалне рачуновође, чланове Савеза РР Србије, Међународне федерације рачуновођа и Европске асоцијације рачуновођа, али и ширу јавност, посебно кориснике рачуноводствених услуга, о бројном стању стечених и признатих професионално-стручних звања у рачуноводству код Савеза РР Србије, регистрованих у Именику професионалних рачуновођа, стечених од 1989. до 30. јуна 2022. године. Професионална звања Савеза РР Србије стечена су или призната по Националном рачуноводствено - образовном стандарду РОС 31 – Професионално образовање и усавршавање рачуновођа донетом на основу Међународних стан­дарда едукације (IES) и овлашћења из Закона о рачуноводству ("Сл. лист СРЈ", бр. 18/93).

У вези са применом члана 18. актуелног Закона о рачуноводству, сагласно Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-1034/2019-16 од 05.12.2019 , сходно актима и процедурама Савеза РР Србије, пуноправног – сталног члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске асоцијације рачуновођа, исправе издате члановима, од Савеза РР Србије, валидне су и јавно се могу користити само уз важећу годишњу Лиценцу о професионалној оспособљености о чему је благовремено обавештено Министарство финансија, актом  бр.  13, од 14.02.2020 , и Комора овлашћених ревизора, актом бр. 74, од 09.10.2020.  и актом – ургенција бр. 25, од 25.03.2021 , као издавалац дозволе за рад и упис ентитета – пружалаца рачуноводствених услуга у посебан регистар код АПР. Ови акти (као и сагласност Савезне владе на одредбе Статута Савеза РР Србије , које регулишу питања у вези са стицањем и одржавањем професионалног звања) прецизно упућују Комору овлашћених ревизора на валидне, по међународним и националним стандардима стечене, исправе код Савеза РР Србије ради доследне примене члана 18. Закона о рачуноводству.

У прилогу је Табела – Преглед професионално стручних звања чланова Савеза РР Србије   стечених са сагласношћу Савезне Владе (у периоду 2000/2001, из тач. 3. и 4. Табеле), регистрованих у Именику професионалних рачуновођа, који имају обавезу поштовања професионалних и етичких стандарда и остваривања континуиране едукације, кључне основе квалитета финансијског извештавања.

Сходно наведеном, датој и потписаној свечаној изјави, скрећемо пажњу члановима да без важеће годишње Лиценце о професионалној оспособљености не подносе захтев Комори овлашћених ревизора за добијање дозволе за рад. То је несагласно са актима и процедурама Савеза РР Србије, стандардима едукације и етике и Мишљењу Министарства финансија Републике Србије бр. 011-00-1034/2019-16 од 5.12.2019 , а још више Образложењу актуелног Закона о рачуноводству , што и Комора овлашћених ревизора мора доследно да поштује и примењује приликом реализације овлашћења, поступајући по захтевима ентитета – пружалаца рачуноводствених услуга.

Стога, позивамо професионалне рачуновође (посебно чланове којима су професионалне исправе уручене 2000/2001. године, по Националном рачуноводствено - образовном стандарду РОС 31 – Професионално образовање и усавршавање рачуновођа и одредбама чл. 26-28. Статута Савеза РР Србије, на који је сходно члану 66. тадашњег Закона о рачуноводству, сагласност дала Савезна Влада) и њихове ентитете, чланове Савеза РР Србије, правна лица и предузетнике који су добили дозволу за рад од Коморе овлашћених ревизора без поседовања Лиценце о професионалној оспособљености, да своја чланска права и обавезе у Савезу РР Србије, регулишу до краја 2022 године, ради легалног коришћења (од 1.1.2023. године) професионалних исправа, издатих од Савеза РР Србије. На то их обавезују професионалне исправе (чланска карта, сертификат, свечана изјава, коју је сваки члан дао и својеручно потписао), посебно обавеза континуиране едукације и усавршавања чланова Савеза РР Србије по Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

Како то остварити? Попуњавањем Захтева за обнову – активирање чланства у Савезу РР Србије – Образац ППЗ-3 и достављањем на адресу: Његошева 19, Београд, мејлом: info@srrs.rs или profesionalnazvanja@srrs.rs или непосредно у Савезу РР Србије.

У супротном, исправе професионалних рачуновођа издате члановима Савеза РР Србије, нису валидне и не могу се користити за добијање дозволе без поседовања важеће годишње Лиценце о професионалној оспособљености (без обзира када и како је стечено професионално звање – полагањем или признавањем професионалних звања  приликом пријема у чланство Савеза РР Србије). Лиценца се обнавља сваке године члану који је остварио континуирану едукацију и усавршавање сходно Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7) ,  Националним рачуноводствено-образовним стандардом РОС 31 – Професионално образовање и усавршавање рачуновођа  (Глас рачуновођа, бр. 30), Правилником о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа и Етичким кодексом за професионалне рачуновође  (Глас рачуновођа, бр. 27 и Глас рачуновођа, бр. 35, стр. 6. и 12).

Подсећамо – Професионалне исправе чланова Савеза РР Србије неважеће су без годишње Лиценце о професионалној оспособљености, о чему ће бити упозната професионално-стручна јавност, посебно правна лица и предузетници и други корисници рачуноводствених услуга.

Ово саопштење је намењено ентитетима – професионалним пружаоцима рачуноводствених услуга, нарочито управи и одговорним лицима (из члана 43. Закона о рачуноводству) ентитета корисника услуга професионалних рачуновођа у јавној пракси.

У циљу изворног, тачног и свеобухватног информисања, рачуновођа и обвезника примене Закона о рачуноводству у вези са стицањем и одржавањем професионалних звања у рачуноводству, укључујући и примену члана 18. Закона о рачуноводству све друге активности које се односе на издавање дозволе за рад и упис у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, а у складу са Мишљењем Министарства финансија, нарочито око тумачења правног значења и домашаја исправа издатих члановима Савеза РР Србије у последње 32 године, молимо чланове и друге заинтересоване да се изворно и непосредно информишу код Савеза РР Србије, као једне од 155 професионалних асоцијација пуноправних – сталних чланица Међународне федерације рачуновођа (IFAC)  и једној од 50 чланица Европске асоцијације рачуновођа (АЕ), као и путем Гласа рачуновођа, Рачуноводствене праксе (бр. 17/22, 18/22 и 21/22) и сајта Савеза РР Србије (www.srrs.rs), као и директним контактом са стручном службом за едукацију и чланство.

МЕЂУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЈА РАЧУНОВОЂА (IFAC)
ГЛОБАЛНА ПРАВИЛА ПРИЗНАВАЊА
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСПРАВА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЗВАЊА

Стицање и одржавање професионалног звања на глобалном нивоу уређено је актима IFAC и асоцијација чланица. Основно правило је да заинтересовани професионални рачуновођа, члан неке од 155 асоцијација чланица IFAC затражи пријем у чланство код неке националне асоцијације чланице, уз достављање доказа о оствареним чланским правима и обавезама у асоцијацији из које долази. У националној асоцијацији код које се тражи пријем у чланство неопходно је претходно положити два испита предвиђена програмом (право и порези) након чега подносилац захтева постаје регистровани лиценцирани члан домицилне асоцијације, пуноправне чланице IFAC. Наведено упућује да се стечено професионално звање код неке од 155 иностраних професионалних асоцијација не може непосредно користити у Србији у сврху примене члана 18. Закона о рачуноводству. Такође и рачуновође – имаоци стручног, а не професионалног звања, из члана 63. прелазних одредби Закона о рачуноводству нису и не могу бити изузети од обавезе континуиране професионалне едукације и усавршавања, поготово што су признања тих стручних звања била условљена полагањем испита из познавања Међународних рачуноводствених стандарда, али их никад нису положили, што је било прописано чланом 39. прелазних одредби Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. лист СРЈ", бр. 71/2002). Обавезна континуирана едукација и професионално усавршавање је основни предуслов квалитета финансијског извештавања, што се очекује и у Србији од професионалног рачуновође, пружаоца рачуноводствених услуга, а што је децидно назначено и у образложењу актуелног Закона о рачуноводству (цитат: "... Ова лица ће бити професионално обучена за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, уз обавезу похађања континуиране едукације како би то звање одржавали и били у могућности да на квалитетан и високо професионалан начин, уз поштовање Етичког кодекса пружају услуге трећим лицима."). То је у складу и са правилима и стандардима Међународне федерације рачуновођа и Националним рачуноводственим образовним стандардом РОС 31, донетим на основу овлашћења из Закона о рачуноводству ("Сл. лист СРЈ", бр. 18/93). Значајан број професионалних рачуновођа је по наведеној процедури приступио у чланство Савеза РР Србије, а још већи број чланова Савеза РР Србије је приступио у чланство код иностраних асоцијација чланица IFAC, који данас обављају своје професионалне активности сходно регулативи професионалне регулације код националне асоцијације којој су приступили, а делатност сходно националним прописима. Један број њих и даље је активан члан Савеза РР Србије.

Служба за информисање
Савеза РР Србије


Прилози: