Oбавештење у вези са стицањем и одржавањем професионалних звања у рачуноводству

Поштовани,

Обавештавамо професионалне рачуновође, чланове Савеза РР Србије, али и ширу јавност, посебно кориснике рачуноводствених услуга, о бројном стању стечених професионално-стручних звања у рачуноводству код Савеза РР Србије, регистрованих у Именику професионално-стручних рачуновођа, на дан 30. јун 2022. године. Професионално стручна звања стечена су по Међународним стандардима едукације и етике и Националном рачуноводствено - образовном стандарду РОС 31 – Професионално образовање и усавршавање рачуновођа (Глас рачуновођа, бр. 30 – доступан на сајту Савеза: www.srrs.rs) у складу са законом, актима Савеза РР Србије и кроз пријем у чланство уз издавање решења о признавању професионалног звања код Савеза РР Србије.

Везано за примену члана 18. актуелног Закона о рачуноводству, сагласно Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-1034/2019-16 од 05.12.2019, сходно актима и процедурама Савеза РР Србије, пуноправног – сталног члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске асоцијације рачуновођа, исправе издате члановима, од стране Савеза РР Србије, валидне су и јавно се могу користити само уз важећу годишњу Лиценцу о професионалној оспособљености о чему је обавештено Министарство финансија, актом бр.  13, од 14.02.2020. и Комора овлашћених ревизора, актима бр. 74, од 09.10.2020. и бр. 25, од 25.03.2021, као овалашћени издавалац дозволе за рад и упис ентитета – правних лица и предузетника – пружалаца рачуноводствених услуга у посебан регистар код АПР.

У прилогу је Табела – Преглед професионално стручних звања чланова Савеза РР Србије стечених са сагласношћу Савезне Владе (по ком су стечена професионална звања, посебно из тач. 3. и 4. Табеле), регистрованих у Именику професионалних рачуновођа, који имају права и обавезу поштовања професионалних и етичких норми, глобалних и националних стандарда континуиране едукације, ради обнављања годишње Лиценце о професионалној оспособљености.

Сходно наведеном, скрећемо пажњу професионалним рачуновођама, неактивним члановима Савеза рачуновођа и ревизора Србије, који у примени закона користе професионалне исправе Савеза РР Србије, без поседовања годишње Лиценце о професионалној оспособљености, да је такво поступање несагласно са актима и процедурама Савеза РР Србије, међународним и националним стандардима едукације и етике, Мишљењем Министарства финансија Републике Србије бр. 011-00-1034/2019-16 од 5.12.2019. и Образложењем актуелног Закона о рачуноводству .

Зато позивамо професионалне рачуновође, неактивне чланове Савеза, чији су ентитети  – правна лица и предузетници добили дозволу за рад да регулишу чланство, своја чланска права и обавезе, у Савезу РР Србије, ради професионалног и легалног коришћења исправа издатих од Савеза РР Србије, на шта упућују и обавезују те професионалне исправе (Чланска карта, Сертификат, посебно Свечана изјава, коју су чланови својеручно потписали).
Како то остварити? Захтевом за обнову чланства – попуном Обрасца ППЗ-3 и достављањем Савезу РР Србије на адресу: Његошева 19, Београд, мејлом: info@srrs.rs или profesionalnazvanja@srrs.rs или непосредно у Савезу.

У супротном исправе професионалних рачуновођа, издате члановима Савеза, нису валидне и не могу се користити без поседовања годишње Лиценце о професионалној оспособљености (без обзира на то када и како је стечено – полагањем или признавањем професионалног звања), а која се обнавља сваке године члану Савеза који је остварио континуирану едукацију и усавршавање у складу са Међународним стандардом континуиране едукације (IES 7), Националним рачуноводствено-образовним стандардом РОС 31 – Професионално образовање и усавршавање рачуновођа (Глас рачуновођа, бр. 30), Правилником о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа (Глас рачуновођа, бр. 35, стр. 71-73) и Етичким кодексом за професионалне рачуновође (Глас рачуновођа, бр. 35, стр. 12).
Ово обавештење је намењено пружаоцима и корисницима рачуноводствених услуга, посебо власницима и одговорним лицима.

У циљу изворног, тачног и свеобухватног информисања, у вези са стицањем и одржавњем професионалних звања у рачуноводству, укључујући и све активности које се односе на добијање дозволе за рад и упис у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, у складу са актима Савеза РР Србије и Мишљењем Министарства финансија, а нарочито око изворног тумачења правног значаја и домашаја исправа издатих члановима, од стране Савеза РР Србије у последњих 32 године, молимо да се непосредно информишете код Савеза РР Србије, као професионалне асоцијације пуноправне, сталне чланице Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске асоцијације рачуновођа (АЕ), као и путем Гласа рачуновођа, Рачуноводствене праксе и сајта Савеза РР Србије (www.srrs.rs).

Служба за информисање
Савеза РР Србије

Прилози: