Приручник за електронско фактурисање

Садржај

ПОЧЕЦИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

 • Закон о електронском документу
 • Стари Закон о рачуноводству
 • Пример Одлуке о именовању Овлашћеног лица
 • Валидност електронске фактуре са идентификационом ознаком         

ЕЛЕКТРОНСКЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ У НОВОМ ЗАКОНУ

 • Дефиниција израде и валидности других рачуноводствених исправа у електронском облику
 • Дигитализоване рачуноводствене исправе
 • Рачуноводствене исправе оригинално настале у електронском облику          

СЕРВИСИ ЗА РАЗМЕНУ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

 • Размена путем електронске поште
 • WEB Портал за размену докумената
 • Размена путем ЕДИ сервиса

УСЛОВИ АРХИВИРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

ЗАКЉУЧАК О АКТУЕЛНОМ ЗАКОНУ О РАЧУНОВОДСТВУ

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

 • Кратак приказ Закона
 • Разлози доношења Закона
 • E-Invoicing као стратегија ЕУ
 • Почетак примене Закона
 • Обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ
 • Систем електронских фактура
 • Електронска фактура у XML формату
 • Облик електронске фактуре по Закону
 • СУФ – Систем за управљање фактурама
 • Техничка решења за приватни сектор
 • Повезивање на Систем електронских фактура
 • Пример система за слање електронских рачуноводствених исправа
 • Пример система за пријем електронских рачуноводствених исправа
 • Е-деловодник
 • Е-архива

ПРИМЕР DMS СИСТЕМА/МОДУЛА

ОБРАДА XML ФАКТУРА У РАЧУНОВОДСТВЕНИМ СОФТВЕРИМА

ЗАКЉУЧАК

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

ОБЈАШЊЕЊЕ РАЗЛОГА ДОНОШЕЊА ЗАКОНА