НОВО ИЗДАЊЕ

Савез РР Србије у оквиру глобалних обавеза  члана Међународне федерације рачуновођа и  регистрованих делатности, у функцији остваривања циљева организовања, припрема  капитално издање намењено обвезницима примене Закона о рачуноводству, посебно професионалним рачуновођама 

PRIMENA MSFI

Обим: око 1.200 страна

Примена Међународних стандарда финансијског извештавања

Разлог за ново издање је чињеница да су Међународни стандарди финансијског извештавања који обухватају и Међународне рачуноводствене стандарде и Тумачења која је објавио Комитет за тумачење МРС, односно Одбор за тумачење МСФИ, у последњој деценији претрпели значајне измене и донет је већи број нових стандарда у циљу хармонизације глобалне рачуноводствене регулативе и праћења пословних транасакција савременог окружења.

Новим издањем, у обиму око 1.200 страна, обухваћене су измене МРС, МСФИ и новодонети стандарди МСФИ 14, затим МСФИ 9, МСФИ 15 са применом у 2018. години, МСФИ 16 са применом почев од 2019.године, закључно са МСФИ 17 који треба да се примењује почев од 2021. године. Поред свеобухватне примене актуелних МСФИ укључујући и њихове новине и измене, илустроване бројним примерима, саджај овог издања усмерен је и на друге аспекте пословних трансакција, као што су примена релевантне  регулативе из области: опорезивања, платног промета, облигационих односа, радног права, привредних друшатва и сл. у конкретним околностима.

Уз приручник и џепно издање Водич за примену МСФИ

Уз  Приручник обима око 1.200 стана  доставља се и издање  ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ МСФИ. Ово практично џепно издање садржи основне принципе, циљ, делокруг примене и основна правила вредновања билансних ставки у складу са актуелним МРС, односно МСФИ.

PRIMENA MSFI

Обим: око 500 страна


ЦЕНА ПРИРУЧНИКА (у претплати - за уплате до 31.7.2018.)

11.900

ЦЕНА ПРИРУЧНИКА (по изласку из штампе)

19.100

Предрачун за наручивање Издања Примена Међународних стандарда финансијског извештавања (PDF)

Додатне информације на телефон: (011) 3345-008, 3239-444, 3238-611, 3241-948