ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ МОГУЋЕ ПОДНОШЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ (ППП) за 2012.г.
(ОБАВЕЗА ПОДНОШЕЊА ДО 31.01.2013.г.)

Одредбама члана 41.став 1.Закона о пореском поступку и пореској администарцији прописана је обавеза подношења појединачне пореске пријаве од стране пореског плаца односно пореског посредника, која садржи информације о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку.

Појединачну пореску пријаву (ППП), треба да поднесу:
а) исплатиоци прихода физичким лицима у 2012.г. по било ком основу а да су при том вршили обрачун и уплату пореза по одбитку на те исплаћене приходе и
б) исплатиоци који су у 2012.г. вршили исплату правним лицима и да су при том у складу са прописаним обавезама, вршили обрачун и уплату пореза на добит предузећа по одбитку на терет примаоца прихода, правног лица (ово правило се односи практично на исплатиоце који су у периоду 2012.г. вршили исплате страним правним лицима).

У складу са одредбама члана 38.став 9. ЗПППА, пореска пријава ППП, може се поднети непосредно, путем поште или електронским путем.
 
Пореске обвезнике упућујемо на "Саопштење"  Министарства финансија и привреде, Пореске управе, објављено на сајту www.poreskauprava.gov.rs, у коме се сви порески обвезници упућују,  да од 04.01.2013. године поднесу електронским путем, појединачну пореску пријаву ППП, преко поменутог сајта.

Електронску пријаву ће моћи да поднесу и порески обвезници који још увек нису прибавили дигитални квалификовани сертификат (електронски потпис).
На сајту Пореске управе ће од 4. јануара 2013.г. бити постављен линк преко кога ће порески обвезници моћи да пошаљу унапред припремљене фајлове са појединачним пореским пријавама. Структура тих фајлова и упутства за њихово креирање биће доступни такође на сајту Пореске управе РС.

Приступ делу сајта, који пружа подршку за подношење пријаве ППП, бит ће омогућено уносом ПИБа пореског обвезника као и броја личне карте једног од законских заступника.

Пореским обвезницима, који већ користе сервис портала Е-порези, употребом дигиталног квалификованог сертификата, бит ће омогућена достава пријаве ППП на уобичајен начин.

мр Снежана Митровић
виши саветник у оквиру
Савеза РР Србије