Савез рачуновођа и ревизора Србије ће организовати 48. Симпозијум на Златибору, 25-27. маја 2017. године.

Програмски одбор за професионално стручно усавршавање је на седници одржаној 05.01.2017. године, за тај  тродневни професионални скуп утврдио глобалну тему:

Новине у МСФИ и МСФИ за МСП и извештавање о пословању јавних предузећа

Теме по данима

Први дан
ИЗМЕНЕ МСФИ И НОВОДОНЕТИ МСФИ

Префериране теме:  Измене  МСФИ које се  примењују у 2017. години;  Примена МСФИ  14, МСФИ 15, МСФИ 9, МСФИ 16; Измене извештавања о пословању групе.

Други дан
I ИЗМЕНЕ МСФИ за МСП КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У 2017. ГОДИНИ

Префериране теме:  Измене  МСФИ за МСП; Модел ревалoризације као опција вредновања  некретнина постројења и опреме; Признавање и вредновање одложених пореза;  Измене у вези са презентацијом билансних ставки  и обелодањивање информација о њима.

II ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА - СПЕЦИФИЧНОСТИ ИЗВЕШТАВАЊА

Префериране теме:  Својински статус имовине и рачуноводствени третман имовине и обавеза јавних предузећа; Специфичност управљања јавним предузећима; Програм  пословања  јавних  предузећа и праћење његове реализације; Извештаји које сачињавају јавна предузећа.

Трећи дан
I ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

II ОКРУГЛИ  СТО У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА

Програмски одбор  позива све заинтересоване да, у оквиру предложених тема  доставе  пријаву са насловом, структуром и резимеом рада, најкасније до 1. фебруара 2017. године.

 

ПРИЈАВЕ СЛАТИ НА АДРЕСУ:
САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
(Пријава теме за XLVIII Симпозијум)
ЊЕГОШЕВА 19, 11000 БЕОГРАД, П. фах 403
E-mail: stojanovicr@srrs.rs