Важно обавештење

Поштоване колеге, чланови Савеза,

Првог јануара 2003. године ступио је на снагу Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл. лист СРЈ", бр. 71/02). Чланом 2. Закона прописана је примена међународне и националне професионалне регулативе.

Имајући то у виду, Савез је, као члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC), почетком 2003. објавио МРС и Тумачења SIC-а, IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође, ЈРС 33 и текст Закона о рачуноводству и ревизији у приручнику Професионална регулатива у рачуноводству - као званичну литературу за континуирану едукацију, а 2004. године Приручник о рачуноводственим политикама и Контном оквиру према МРС/МСФИ и организовао семинаре за њихову практичну примену.

Ове 2005. године у мају Савез је ажурирао измене и допуне Међународних стандарда финансијског извештавања (IFRS) и објавио два тома унификованог издања, у складу са споразумом закљученим са Одбором за Међународне рачуноводствене стандарде. Прва и друга књига су званична литература за континуирану професионалну едукацију рачуновођа у 2005. години.

Поред наведене професионалне регулативе, Савез је, као члан Међународне федерације рачуновођа, објавио и Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор, Међународне стандарде ревизије уверавања и етике, Међународне стандарде едукације и стандарде контроле квалитета, а IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође прихватио за непосредну примену на професионалне рачуновође - носиоце професионалних звања. Савез је ускладио и националне стандарде са међународним: Рачуноводствени образовни стандард РОС 31 -Професионално усавршавање рачуновођа и ЈРС 33 - Рачуноводствени софтвер, и донео Правилник о континуираној едукацији, контроли квалитета и дисциплинској одговорности.

Крајем 2005. године, актима Савеза, Међународним стандардима едукације и етике за професионалне рачуновође истиче прописани рок, у ком су професионалне рачуновође биле дужне да остваре континуирану едукацију од 30 поена годишње или 90 поена у року од три године, на начин утврђен Правилником о континуираној едукацији. Рачуновође које не остваре прописане професионалне захтеве, према параграфу 31.42 рачуноводствено–образовног стандарда РОС 31, имају обавезу да полажу посебан професионални испит, по програму који утврди комисија за полагање испита. Уколико се испит не положи, цертификат ће бити стављен ван снаге, а члан трајно избрисан из Именика професионалних рачуновођа.

Имајући у виду наведено, препоручујемо професионалним рачуновођама које су звање стекле пре 2003. године да искористе права и обавезе као чланови Савеза и IFAC-а и остваре континуирану едукацију до краја 2005. године кроз предстојеће семинаре, на којима ће добити Међународне стандарде финансијског извештавања, које је Савез објавио у складу са чланом 20. Закона о рачуноводству и ревизији.

Међународна федерација рачуновођа и Савез рачуновођа и ревизора Србије захтевају од Вас, професионалних рачуновођа својих чланова, да пружате услуге у складу са највишим стандардима у интересу јавности и на тај начин стичете поверење јавности какво већ имају наше колеге у земљама Европске уније.

Континуирана едукација је обавезна за професионалне рачуновође - носиоце професионалних звања.

Сертификат професионалног рачуновође се продужава ако члан:

  • оствари континуирану професионалну едукацију од 30 поена годишње, или 90 поена у периоду 2003-2005. године;
  • врши професионалну праксу у складу са IFAC-овим Етичким кодексом, међународним и националним рачуноводственим стандардима;
  • измири професионалну чланарину.

Испуњењем прописаних услова професионални рачуновођа – члан добија професионалну лиценцу за 2006. годину, која продужава важност Сертификата о стеченом професионалном звању; у супротном, члан се брише из Регистра професионалних рачуновођа, а његове професионалне исправе стављају ван снаге.

Семинари континуиране едукације упознају Вас са изменама МСФИ, јер је постизање светских стандарда у нашој професионалној пракси у интересу пре свега нас – професионалних рачуновођа.

Семинари су у току.

С поштовањем,