Извештај и закључци са састанка Подружнице рачуновођа за Расински округ, организоване у оквиру Савеза РР Србије, са седиштем у Крушевцу

Извештај и закључци са састанка Подружнице рачуновођа за Расински округ, организоване у оквиру Савеза  РР Србије, са седиштем у Крушевцу

Дана 28.03.2014. са почетком у 13 часова у просторијама Привредне коморе Крушевца одржан је састанак Подружнице рачуновођа Савеза  РР Србије за Расински округ.
Састанку су присуствовали:

Испред Савеза  РР Србије:

 1. мр Снежана Митровић, виши саветник у оквиру Савеза  РР Србије,
 2. Стојанка Тодосијевић, председник Подружнице рачуновођа за Расински округ

Испред Пореске управе Србије:

 1. Живојин Милорадовић, директор филијале, Пореске управе Крушевац

Испред Привредне коморе и Националне службе за запошљавање:

 1. Предраг Вукичевић, директор Регионалне привредне коморе Крушевац
 2. Предраг Марковић, директор Националне службе за запошљавање, Филијала Крушевац

Састанак је отворио председник Привредне коморе и поздравио присутне. Имајући у виду да је пар месеци на челу Коморе, упознат је са досадашњим активностима Секције књиговођа а сада и Подружнице рачуновођа за Расински округ у организацији Савеза  РР Србије и понудио је даљу помоћ и подршку како Коморе тако и кроз остале институције система.

Мр Снежана Митровић је испред СРРС поздравила госте и рачуновође Крушевца, и истакла све досадашње активности Савеза  РР Србије у предлагању и помоћи око увођења пројекта Обједињене наплате који је од револуционарног значаја за Србију и пореске обвезнике као и постигнуте резултате Савеза, у другим активностима које су везане за едукацију рачуновођа Србије у циљу унапређења финансијског извештавања и унапређења институционалног регулаторног оквира, као основе за бољи пословни амбијент.
Снежана Митровић је истакла да је одлуком Извршног одбора СРРС од 24.01.2014. основана Подружница рачуновођа у Крушевцу за подручје Расинског округа и да је за председника Подружнице именована Стојанка Тодосијевић, професионални рачуновођа из Крушевца.
Свим присутним рачуновођама је подељен материјал који је мр Снежана Митровић припремила – Информације о актуелној примени измењених прописа.
Живојин Милорадовић је испред Пореске управе Крушевца захвалио на позиву за наставак сарадње рачуновођа и Пореске управе на чијем је челу. Као дугогодишњи радник Пореске управе препознао је значај сарадње ове институције и рачуновођа и истакао је да ће сарадња у наредном периоду бити још конструктивнија.

Предраг Марковић је испред Националне службе за запошљавање упознао све присутне да Национална служба укида обавезу подношења образаца за ослобођење пореза и доприноса за запошљавање радника уз субвенцију, као и контролу испуњавања уговорних обавеза. За све измене, нејасноће и сл. понудио је своју несебичну помоћ.

У дискусији која је трајала од 13 до 15 часова присутни власници рачуноводствених агенција и друге рачуновође су узеле активно учешће и без резерве похвалиле и истакле све добробити Обједињене наплате, која је уз све почетне потешкоће у потпуности заживела и већ сада увелико олакшала рад и побољшала пословни амбијент у коме раде власници рачуноводствених агенција и друге рачуновође и порески обвезници.
На крају дискусије заокружено је неколико предлога уз сагласност присутних рачуновођа, који се могу извести као закључци састанка на чијој реализацији треба да ради Савез  РР Србије, као професионална организација рачуновођа, која заступа рачуновође код надлежних органа и која треба да  формулише и достави, у име рачуновођа Србије, надлежним министарствима захтеве за измене наведених прописа:

 1. Подружница СРРС у Крушевцу организоваће огранке у Ћићевцу, Брусу, Александровцу, Варварину и Трстенику и активирати њихов рад. У Крушевцу свом раду прикључиће и рачуновође из јавног сектора.
 2. Да се Крушевац придружује и у потпуности подржава иницијативу Подружнице СРРС из Прокупља за поједностављивањем процедуре за боловање преко 30 дана, као и да се томе придода и поједностављивање процедуре за породиљско боловање. Неопходно је да Савез  РР Србије конкретизује захтеве ка министарствима, да се усагласе подзаконска акта и да се електронска база података која се формира достављањем ППП ПД по основу уведене Обједињене наплате, користи убудуће за поједностављење процедуре и престанак потребе достављања одређених образаца као услов за рефундирање боловања преко 30 дана и породиљског боловања.
 3. У циљу што потпунијег ефекта Централног регистра отклонити проблеме са РЗЗО и укинути потребу достављања потврде о плаћеним доприносима код овере здравствених књижица.
 4. У електронском пословању са Пореском управом потребно би било додати и могућност електронског подношења захтева за прекњижавање.

А уједно рачуновође сматрају да је непотребно имати два документа:

 1. Рачуновође предлажу да се понови захтев Министарству финансија да се реши поднети захтев од 27.11.2013, за измену одређених прописа који ће олакшати рад и побољшати пословни амбијент који је потписало преко 2.000 рачуновођа из целе Србије од којих и присутне рачуновође из Крушевца.

  5.1. Извршити  хитну измену одредбе чл. 13. тачке 8. Правилника о облику, садржини и начину вођења ПДВ (поље 008 ПППДВ) кога треба кориговати као обавезу уноса података само за НАБАВЉЕНА ДОБРА И ПРИМЉЕНЕ УСЛУГЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЗНАЈЕ ПДВ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ.

  5.2. Што хитније изменити чл. 40. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма и укинути прописану лиценцу за књиговође, као и прилагодити обавезе књиговођа у вези извештавања Управе за спречавање прања новца на нивоу на коме је сарадња са управом прописана за сродне интелектуалне делатности, нпр. адвокате.

 2. Као закључак је усвојено и ХИТНО покретање иницијативе за одлагање примене Правилника о контном оквиру (“Сл. гласник РС”, бр.118/13) јер чланом 80. је предвиђено да сва правна лица која имају пословну годину различиту од календарске, а која се завршава пре 31.12.2014. примењују Правилник о контном оквиру (“Сл. гласник РС”, бр.116/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11, и 101/12), што значи да пословне књиге у току 2014. морамо водити по старом Контном оквиру и такве ванредне обрачуне предавати, а на дан 31.12.2014. извршити промену Контног оквира, што фактички доводи до тога да се примењује принцип ретроактивности. Рачуновође траже да се примена Правилника који се односе на нови контни оквир и обрасце финансијских извештаја одложи до израде ових извештаја за 2015. годину да би се избегли непотребни трошкови у привреди и у међувремену отклонили уочени недостаци у овим правилницима.

У Крушевцу, 28.03.2014. године
Председник подружнице рачуновођа за Расински округ          
Стојанка Тодосијевић