Савез рачуновођа и ревизора Србије
Ул. Његошева 19
11000 Београд
01.10.2013.г.

Министарство финансија и привреде
Пореска управа Србије
За директора Пореске управе Србије
г-дина мр Ивана Симича

Предмет: Извештај и закључци са Панела, одржаног 27.09.2013.г на Златибору, на тему, „Улога рачуновођа у електронском пословању са Пореском управом и реформа Пореске управе“

Дана, 27.09.2013.г са почетком у 17 часова, у просторијама хотела Палисад, на Златибору, одржан је Панел-дискусија, на тему

„УЛОГА РАЧУНОВОЂА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ
СА ПОРЕСКОМ УПРАВОМ И РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ“

Панел је организован у оквиру XIV јесењег семинара у организацији Савеза РР Србије и привредног друштва, Рачуноводство д.о.о.

У Панел-дискусији су учествовали:

Представник Пореске управе Србије,

1. директор, мр Иван Симич

Представници Савеза РР Србије и Рачуноводство д.о.о.,

1. мр Снежана Митровић (модератор)

2. мр Предраг Петровић

Панелу је присуствовао извршни секретар СРРС, г. Миодраг Живковић и други запослени у СРРС, предузећу Рачуноводство и Рачуноводствена пракса као и представници Удружења пружаоца рачуноводстевних услуга Србије и преко 350 професионалних рачуновођа из великог броја градова у Србији, који воде пословне књиге по овлашћењу.

Модератор, мр Снежана Митровић је упознала присутне о досадашњим заједничким активностима, СРРС и МФ, Пореске управе Србије и постигнутим резултатима, везано за улазак рачуновођа у електронско пословање са Пореском управом и предложеним и проведеним реформама процедура и законских и подзаконских прописа. Указана је захвалност директору Пореске управе, мр Ивану Симичу, на доследном ангажовању у МФ и Пореској управи Србије, на имплементацији закључака претходних 11 јавних расправа у циљу побољшања одређених процедура за рад пореских обвезника и Пореске управе и измени прописа, који су усвојени а у интересу су државе, пореских обвезника и рачуновођа.

У Панел - дискусији, која је трајала од 17 до 19 часова, мр Иван Симич, је упознао присутне о активностима Пореске управе Србије у циљу њене реформе и модернизације и о улози рачуновођа у електронском пословању са Пореском управом. У оквиру тих активности, првог дана семинара, предавање је одржао и помоћник директора Пореске управе Србије за ИТ центар, г. Саша Дулић, на тему, „Подношење електронске пореске пријаве за порез по одбитку“ која ће се, електронски, достављати од 01.01.2014.г.

У Панел дискусији учешће је узео велики број рачуновођа, постављао питања на која је директор Симич одговарао. Анализиране су и одредбе члана 45. Закона о Рачуноводству, који прописује, да надзор правних лица и предузетника у смислу провере исправности евидентираних промена у пословним књигама врши Пореска управа Србије у складу са ЗПППА. Директор Симич је појаснио да, вршење надзора у смислу провере исправности евидентираних промена, складу са наведеним чланом 45. подразумева поступање Пореске управе у циљу утврђивања пореских чињеница у складу одредбама ЗПППА.

На крају Панел дискусије, заокружено је неколико конструктивних предлога, уз подршку свих учесника и уз молбу и предлог, да директор Пореске управе Србије, г. Иван Симич, да максимални допринос да се закључци и реализују, посредовањем у министарству финансија. Изведени су следећи закључци у циљу унапређења пословног амбијента, процедура и сузбијања сиве економије, које су предложиле и подржале присутне рачуновође Србије и замолиле г. Симича да помогне у њиховој реализацији:

1.      У циљу сузбијања сиве економије у области пружања рачуноводствених услуга, предложено је да директор Пореске управе Србије, мр Иван Симич, сачини инструкцију, која би била обавезујућа за сва правна лица и предузетнике који достављају, Пореској управи, финансијске и пореске извештаје, да уз извештај за 2013.г. и у будуће, доставе и податак о овлашћеном лицу, које је саставило финансијски и порески извештај.

Према члану 14. важећег Закона о рачуноводству, правно лице, односно предузетник општим актом уређује школску спрему, радно искуство и остале услове за лице које је договорно за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја. У складу са чланом 15. Закона о рачуноводству, вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја правно лице, односно предузетник, може поверити, уговором у писаној форми, у складу са законом, привредном друштву или предузетнику, који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга.

С обзиром да су законом дефинисани услови за лица која воде пословне књиге и састављају финансијске извештаје а да у њима нема прописаних обавезних професионалних квалификација са лиценцом (нема могућности достављања броја лиценце за рад), неопходно је да уз финасијски и порески извештај, се доставе подаци о лицу, које је у складу са чланом 14. и 15. Закона о рачуноводству, овлашћено да састави финансијски и порески извештај.

На овај начин, ће се транспарентно обелоданити, подаци о лицу, које је у складу са Законом о рачуноводству, овлашћено и које које је саставило финансијски и порески извештај и допринеће да се сузбије сива економија у домену пружања рачуноводствених услуга.

Ова инструкција је управо важна што Пореска управа нема капацитете да изврши контролу свих пореских извештаја и провери које је лице овлашћено за његово састављање већ се то врши у мањем броју, оних који су предмет пореске контроле.

Тај податак се може предвидети и када достављање пореског биланса и пореске пријаве буде вршено електронским путем.

2.      Као закључак Панела, предложена је ХИТНА измена Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Сл. гласник РС“,бр,123/12) и Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Сл. гласник РС“, бр.120/12).

У члану 13. у ставу 8., Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и облику и садржини пореске пријаве ПДВ, прописан је садржај података у обрасцу ПППДВ у „ДЕЛУ ИИ“, у тачки 3) :“ Под редним бројем 8. у поље 008 уноси се укупан износ накнада за набављена добра и примљене услуге, независно од тога да ли су добра и услуге набављени са или без обрачунатог ПДВ, без ПДВ, осим накнада под ред.бр.6. и 7., а у поље 108 уноси се износ ПДВ који се може одбити као претходни порез у пореском периоду, осим претходног пореза под ред.бр.6. и 7.

Наведене одредбе као и неке одредбе из Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ (објашњење у другом делу тачке 2.), оставиле су простор за погрешно тумачење, да у поље 008, ПППДВ пријаве, треба да се унесу износе, исплаћене по уговору о делу физичким лицима, ауторским накнадама, износе накнаде скинуте директно са текућег пословног рачуна за провизију банци, иако не постоји обрачун пословне банке као исправа нити примљен рачун, износе за ситне готовинске рачуне по основу плаћања за добра и услуге физичким лицима који нису обвезници ПДВ итд.

Прописан део одредбе, који се примењује на попуњавање редног броја 8., поља 008. ПППДВ пријаве, „НЕЗАВИСНО ОД ТОГА ДА ЛИ СУ ДОБРА И УСЛУГЕ НАБАВЉЕНИ СА ИЛИ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ“, ТРЕБА ДА БУДЕ КОРИГОВАНА И ДА ПРОПИШЕ ОБАВЕЗУ УНОСА ПОДАТАКА САМО „ЗА НАБАВЉЕНА ДОБРА И ПРИМЉЕНЕ УСЛУГЕ НА КОЈЕ ЈЕ ОБРАЧУНАТ ПДВ“.

Члан 13., који прописује садржај, ДЕЛА ИИ Обрасца ПППДВ, у тачки 3), ТРЕБА ДА ГЛАСИ: „ Под редним бројем 8.- упоље 008 уноси се укупан износ накнада за набављена добра и примљене услуге на које је обрачунат ПДВ који се може одбити као претходни порез у пореском периоду, без ПДВ, осим накнада по ред.бр.6. и 7, а у поље 108 уноси се износ ПДВ који се може одбити као претходни порез у пореском периоду , осим претходног пореза под ред.бр.6. и 7.“

У Правилнику о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Сл.гл.РС“, бр.120/12), у члану 2, став 1., прописано је, да порески обвезник је дужан, сагласно члану 46. став 1. Закона о ПДВ, ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, води евиденцију на начин који омогућује контролу обрачунавања и плаћања ПДВ у сваком пореском периоду. У истом члану 2. у тачки 34), прописана је обавезна евиденција података о, „ набавној цени добара, односно услуга извршених од лица која нису обвезници ПДВ, осим пољопривредника из члана 34. Закона.

Одредбе члана 2.тачке 34), Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ, ТРЕБА БРИСАТИ, јер не доприносе примени прописаних одредби у тачки 2. у ставу 1. наведеног правилника, а које су донешене у циљу правилног обрачунавања и плаћања ПДВ. Члан 2. тачка 34) уноси забуну у примену правилника и на које накнаде за извршен промет добара и услуга, извршених од лица која нису обвезници ПДВ, се односи прописана одредба а нема никакав значај за контролу обрачунавања и плаћања ПДВ у пореском периоду. Слободна тумачења ових одредби наводе на закључак да се је потребно да се воде евиденције о услугама по уговору са физичким лицима, о плаћеним провизијама за које не постоји исправа пословне банке, обрачун за период или рачун, већ се скидају директном наплатом са извода текућег рачуна, да се воде евиденције о ситним рачунима плаћеним, готовински преко благајне за извршен промет добара и услуга са физичким лицима која нису обвезници ПДВ итд.

Пошто је интерес државе, пореских обвезника и Пореске управе, која евидентира и контролише обрачунате и плаћене обавезе за јавне приходе у оквиру којих је и ПДВ, да се доносе јасне законске и подзаконске регулативе у циљу јасних и тачних евиденција пореских обавеза, закључак учесника на Панелу, је да МФ што пре приступи измени наведених одредби два правилника, јер је то у интересу свих.

3.      Као закључак Панела, је и захтев МФ да се укине мишљење МФ од 16.јула 2013. у коме се констатовало да легуре нису секундарне сировине, да би се врло брзо након тога донео и 29. августа ступио на снагу “Правилник о изменама Правилника о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност” (Сл. гл.РС”, бр 74/13)

Савез рачуновођа и ревизора Србије, иницирао је, дописом директору Пореске управе, г. Симичу, неопходност да Пореска управа Србије, заузме став око пореског третмана легура, као секундарних сировина, који је подразумевао измену постојећег Правилника о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност. У складу са нашом иницијативом, Правилник је измењен и ступио је на снагу 29.августа 2013.г.

Као закључак Панела, рачуновође траже хитно укидање мишљења МФ, које је донето пре измене правилника, јер то мишљење ствара проблеме у поступању инспектора, приликом контроле промета секундарних сировина, од стране Пореске управе.

4.      Као закључак је усвојен и предлог да се што пре заврши измена члана 40. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма, што је државни секретар за рачуновдство у МФ, г Љубиша Милосављевић и најавио на јавној расправи 30.01.2013. која је одржана у Ваљеву. То је предлог рачуновођа Србије, као закључак јавне расправе у организацији МФ и СРРС која је одржана 13.11.2013.г.и која је потврђена као закључак и у наредних 11 одржаних јавних расправа. Рачуновође су свакако у обавези, сходно члану 16. и 81. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма, да проверавају податке о лицима која врше трансакције као и податке о самим трансакцијама и ако има индиција да се ради о прању новца, да о томе обавесте Управу за спречавање прања новца. За то им свакако није потребна лиценца, већ познавање других одредби поменутог закона, Закона о рачуноводству и Етичког кодекса. Прописана потребна лиценца, у складу са чланом 40. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма је додатно оптерећење за рад рачуновођа и то није пракса ниједне земље у свету. Стога је неопходно да МФ што пре реализује најављену измену члана 40. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма и укине одредбу која прописује обавезну лиценцу.

мр Снежана Митровић