Дана 16.04.2014 год. са почетком у 11 часова у просторијама Скупштине општине Ивањица одржан је састанак Подружнице рачуновођа Савеза РР Србије за Западну Србију.

Састанку су присуствовали:
1. мр Снежана Митровић, виши саветник у оквиру Савеза РР Србије,
2. Зоран Килибарда, саветник за буџетско рачуноводство у оквиру Савеза РР Србије

Испред Централног регистра:
1. Бојан Иванчев, предавач

Испред Пореске управе Србије:
1. Гина Микић, директор филијале Пожега

Састанак је отворила мр Снежана Митровић испред СРРС и поздравила присутне госте и рачуновође Ивањице, Ариља, Пожеге, Косјерића и Бајине Баште као и присутне запослене раднике у филијали Пореске управе у Ивањици и Пожеги и истакла све досадашње активности Савеза РР Србије у предлагању и помоћи око увођења пројекта Обједињене наплате који је од револуционарног значаја за Србију и пореске обвезнике као и постигнуте резултате Савеза, у другим активностима које су везане за едукацију рачуновођа Србије у циљу унапређења финансијског извештавања и унапређења институционалног регулаторног оквира, као основе за бољи пословни амбијент.

Мр Снежана Митровић је истакла да је одлуком Извршног одбора СРРС од 24.01.2014 основана Подружница рачуновођа у Ивањици за подручје Западне Србије и да је за председника Подружнице именована Драгана Богдановић, рачуновођа из Ивањице, која тренутно стиче звање професионалног рачуновође у СРРС. Свим присутним рачуновођама је подељен материјал који је мр Снежана Митровић припремила - информације о актуелној примени измењених прописа.
Гина Микић је испред филијале Пореске управе Пожега се захвалила на позиву за наставак сарадње рачуновођа и Пореске управе на чијем је челу. Као дугогодишњи радник Пореске управе препознала је значај сарадње ове институције и рачуновођа и истакла да ће сарадња у наредном периоду бити још конструктивнија.

Присутним рачуновођама обратио се и Зоран Килибарда, испред СРРС, као саветник за буџетско рачуноводство где је позвао све присутне рачуновође да касније размотре сва актуелна питања корисника буџетског рачуноводства.

После уводне речи, одржано је предавање о достављању јединствене пријаве у електронском облику на порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Предавач је био Бојан Иванчев који је врло успешно одговарао на питања свих присутних.

После одржаног предавања о достављању јединствене електронске пријаве Централном регистру, почела је дискусија која је трајала од 12-14 часова, где су присутни власници рачуноводствених агенција и друге рачуновође узеле активно учешће и без резерве похвалиле и истакле све добробити Обједињене наплате, која је уз све почетне потешкоће у потпуности заживела и већ сада увелико олакшала рад и побољшала пословни амбијент у коме раде власници рачуноводствених агенција и друге рачуновође и порески обвезници. Затим је мр Снежана Митровић појаснила нејасноће око новог начина самоопорезивања од 01.01.2014. године и о новодонетим актима Закона о рачуноводству.

Присутне рачуновође су узеле и активно учешће о актуелним питањима корисника буџетског рачуноводства. Зоран Килибарда испред СРРС је одговорио на свако постављено питање и отклонио неке недоумице у раду са којима се срећу корисници буџетског рачуноводства.
На крају дискусије, заокружено је неколико предлога уз сагласност присутних рачуновођа који се могу извести као закључци састанка на чијој реализацији треба да ради Савез РР Србије, као професионална организација рачуновођа која заступа рачуновође код надлежних органа и која треба да формулише и достави, у име рачуновођа Србије надлежним министарствима захтеве за измене наведених прописа:

1. Подружница СРРС у Ивањици организовала је избор савета секције у оквиру Подружнице ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ. Именовани су следећи чланови секције:

1. Предраг Ристић, за општину Ивањица,                                                                                                                              
2. Милосава Савић и Мирјана Дукић, за општину Ариље,                                                                                                   
3. Марјан Димитријевић, за општину Косјерић и                                                                                                                 
4. Драган Јањић, за општину Бајину Башту.

Све присутне рачуновође су једногласно прихватиле ову одлуку.

2. Да се општина Ивањица и остале општине у оквиру подружнице подржавају иницијативу Подружнице СРРС из Прокупља за поједностављењем процедуре за боловање преко 30 дана, као и да се томе придода и поједностављење процедуре за породиљско боловање. Неопходно је да Савез РР Србије конкретизује захтеве ка министарствима, да се усагласе подзаконска акта и да се електронска база података која се формира достављањем ППП ПД по основу уведене Обједињене наплате, користи убудуће за поједностављење процедуре и престанак потребе достављања одређених образаца као услов за рефундирање боловања преко 30 дана и породиљског боловања.

3. У циљу што потпунијег ефекта Централног регистра отклонити проблеме за РЗЗО и укинути потребу достављања потврде о плаћеним доприносима код овере здравствених књижица.

4. У електронском пословању са Пореском управом потребно би било додати и могућност електронског подношења захтева за прекњижавање.

А уједно рачуновође сматрају да је непотребно имати два документа:

5. Рачуновође предлажу да се понови захтев Министарству финансија да се реши поднети захтев од 27.11.2013 године, за измену одређених прописа који ће олакшати рад и побољшати пословни амбијент које је потписало преко 2000 рачуновођа из целе Србије од којих и присутне рачуновође из Ивањице, Ариља, Пожеге, Косјерића и Бајине Баште.

5.1. Извршити хитну измену одредбе чл. 13 тачке 8 Правилника о облику, садржини и начину вођења ПДВ (поље 008 ПП ПДВ) кога треба кориговати као обавезу уноса података само за НАБАВЉЕНА ДОБРА И ПРИМЉЕНЕ УСЛУГЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЗНАЈЕ ПДВ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ.

5.2. Што хитније изменити чл. 40 Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма и укинути прописану лиценцу за књиговође, као и прилагодити обавезе књиговођа у вези извештавања Управе за спречавање прања новца на нивоу на коме је сарадња са Управом прописана за сродне интелектуалне делатности, нпр. адвокате.

6. Као закључак је усвојено и хитно покретање иницијативе за одлагање примене Правилника о контном оквиру („Сл. гласник РС“, бр. 118/13) јер чланом 80. Је предвиђено да сва правна лица која имају пословну годину различиту од календарске, а која се завршава пре 31.12.2014, примењују Правилник о контном оквиру(„Сл. гласник РС“, бр. 116/06,119/08,9/09,4/10,3/11 и 101/12) што значи да пословне књиге у току 2014 године морамо водити по старом Контном оквиру и такве ванредне обрачуне предавати, а на дан 31.12.2014, извршити промену Контног оквира, што фактички доводи до тога да се примењује принцип ретроактивности. Рачуновође траже да се примена Правилника који се односе на нови Контни оквир и обрасце финансијских извештаја одложи до израде ових извештаја за 2015. годину да би се избегли непотребни трошкови у привреди и у међувремену отклонили уочени недостаци у овим правилницима.

У Ивањици, 16.04.2014 године                                                                                                                                        
Председник Подружнице рачуновођа за Западну Србију                                                                                          
Драгана Богдановић