Регистрована
" Асоцијација интерних ревизора Србије "

За све информације о ступању у чланство Асоцијације интерних ревизора Србије можете се обратити на телефоне: 011 / 3345 007 и 3344 404

У оквиру Савеза рачуновођа и ревизоре Србије, већ дужи временски период активно делује друштво интерних ревизора (раније секције), чије активности од оснивања Савез подржава, пружајући му административно-техничко-стручну помоћ, односно сву потребну логистичку подрушку. Имајући у виду да су обим активности, као и значај и специфичности циљева овог друштва знатно превазишле оквире који одговарају форми организационог облика - друштва, неминовно се чланству наметнула потреба за другачијим организационим решењима, што је резултирало формирањем професионално струковног удружења "Асоцијација интерних ревизора Србије", као посебног правног субјекта, у формално-правном смислу.

"Асоцијација интерних ревизора Србије" је професионално струковно удружење добровољно удружених грађана-чланова који се професионално баве пословима интерне ревизије, са могућношћу приступа и других, запослених пунолетних, лица заинтересованих за развој интерне ревизије. Ова асоцијација, чије је седиште у Београду, у улици Његошевој 19, делује на целој територији Републике Србије.

Циљеви и задаци Асоцијације интерних ревизора Србије су:

•  заштита професионални х интерес а чланова Асоцијације ;

•  континуирано професионално усавршавање и иновирање знања својих чланова;

•  праћење професионално г понашањ а чланова у примени законске и професионалне регулативе, у складу са IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође и другом професионалном регулативом;

•  објављивање интерне некомерцијалне брошуре намењене информисању чланства;

•  координирана сарадња са националном професионалном организацијом која је члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC), односно Савезом рачуновођа и ревизора Србије и усклађивање своје програмске активности са савезовим ;

•  сара дња и са другим професионалним, научним и стручним организацијама и институцијама у земљи и иностранству ради унапређења и развоја интерне ревизије, као и са државним органима, организацијама и институцијама;

•  евиденциј а, ажурирање и вођење и меник а професионалних интерних ревизора-чланова Асоцијације .

За председника Асоцијације једногласно је изабран мр Стеван Миловановић, дипл. економиста, интерни ревизор, дугогодишњи овлашћени рачуновођа, активни члан Савеза рачуновођа и ревизора Србије и члан Симпозијумског одбора Савеза, који је својим дугогодишњим и несебичним залагањем дао значајан допринос унапређењу рачуноводствене струке, те смо уверени да ће избор Миловановића за председника Асоцијације интерних ревизора Србије, његова стручност и завидно искуство имати важну улогу, у будућности, на пољу развоја интерне ревизије.

Асоцијација интерних ревизора Србије је колективни члана Савеза рачуновођа и ревизора Србије, што њеним члановима обезбеђује чланство у Савезу и Међународној федерацији рачуновођа ( IFAC ), односно активно деловање на глобалном нивоу.

С обзиром на то да се интерном ревизијом баве различити стручни профили покренуто је и питање оснивања секција као унутрашњих организационих облика према ужој професионалној делатности чланства.

Савез РР Србије са друштвима пружа пуну подршку овом облику деловања али очекује и од чланова Асоцијације пун допринос сопственом организовању, а у професионалном раду везивање више за управу ентитета а мање за законодавну инфраструктуру имајући у виду да су интерна контрола и ревизија пре свега потребе менаџмента.

У чланство Асоцијације интерних ревизора Србије могу, добровољно и равноправно, приступити сва лица која се професионално баве пословима интерне ревизије , као и друга лица која су заинтересована за развој интерне ревизије, а на основу личног захтева , односно попуном приступнице .

Стога, овим путем позивамо, сва заинтересована лица за развој интерне ревизије, да приступе у чланство ове професионалне струковне организације и узму активно учешће у активностима који имају за циљу унапређење интерне ревизије.

За све информације о ступању у чланство Асоцијације интерних ревизора Србије можете се обратити на телефоне: 011 / 3345 007 и 3344 404