Став Комисије за хартије од вредности о обвезницима састављања полугодишњих финансијских извештаја

О обавези састављања полугодишњих финансијских извештаја смо писали у Рачуноводственој пракси бр. 12-13 од 2.6.2007. године, и можемо рећи да смо први у стручној јавности скренули пажњу на овај проблем. Ту смо написали да су, према одредби члана 65. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (“Сл. гласник РС”, бр. 47/06, у даљем тексту: Закон), јавна друштва чијим се акцијама тргује на берзи дужна да Комисији за хартије од вредности , организатору тржишта и брокерско-дилерском друштву са којим имају закључен уговор доставе усвојени полугодишњи финансијски извештај, најкасније до 31. августа текуће године.

 

У нашем тексту смо истакли да су сва отворена акционарска друштва јавна друштва. Овај став смо усагласили усмено са запосленим у Комисији за хартије од вредности . Подсећамо да се промет акција отворених акционарских друштава (не само купопродаја, већ и размена) мора вршити искључиво преко организованог тржишта, односно берзе. Акцијама се на берзи тргује континуираном методом или методом преовлађујуће цене, у зависности од процене квалитета хартија од вредности којим се тргује.

Комисија за хартије од вредности је на својој седници 28.06.2007. године, усвојила Информацију којом се појашњава ко су обвезници достављања полугодишњих финансијских извештаја. Због важности Информације, објавићемо интегрални тест.

28.06.2007.

Поводом учесталих питања, Комисија за ХоВ је на 290. седници усвојила информацију којом се појашњава ко су обвезници достављања полугодишњих финансијских извештаја.
Бр. 2/0-03-364/2-07, 2/0-03-368/2-07,

Београд, 28.06.2007. године

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ БЕРЗИ И БЕРЗАНСКИХ ПОСРЕДНИКА (у даљем тексту: ПУББП) на иницијативу свијих чланова, а у циљу законитости пословања брокерско - дилерска друштва (у даљем тексту. БДД), обратило се 25.06.2007. године Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) са захтевом за достављање писаног обавештења којим ће се

(1) прецизирати да ли се обавеза из тачке 3) става 1 члана 65. Закона о о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (у даљем тексту Закон о ХОВ) односи и на БДД чијим се хартијама од вредности тргује на берзи.

(2) уколико се ова обавеза односи и на БДД прецизирати шта треба да садржи полугодишњи финансијски извештај, јер Закон о рачуноводству и ревизији не прописује обавезу састављања овог извештатаја па тиме ни података које исти треба да садржи.

ТРГОПРОМЕТ а.д. за промет робе на велико и мало са п.о. Суботица је доставило захтев за тумачење одредбе тачке 3 става 1. члана 65. Закона о ХОВ, односно да ли се обавеза израде (и достављања) односи на сва отворена акционарска друштва, односно јавна друштва или само на она чијим се ХОВ тргује на берзанском тржишту.

На основу изнетог, Комисија указује да су се поводом одредби члана 65. Закона о ХОВ обраћало више јавних друштава са захтевом за тумачење, али и са иницијативом за измену овог члана. Тим поводом, Комисија је у марту ове године:

1. Доставила Министарству финансија, као овлашћеном предлагачу Закона о ХОВ, иницијативу -предлог измена става 1. члана 65. Закона о ХОВ у делу који се односи на тачке 1) и 2). Образложење за наведене измене је усклађивање ових тачака са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о рачуноводству и ревизији.

Комисија је том приликом указала да је неспроводива законска одредба по којој су јавна друштва дужна да Комисији, организатору тржишта и брокерско-дилерском друштву са којим имају закључен уговор доставе усвојен годишњи финансијски извештај који се саставља у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија (који подразумева усвојен на годишњој скупштини) - најкасније до 31. марта текуће године за претходну пословну годину, јер се у том року може доставити само годишњи финансијски извештај предат Народној банци Србије. У том смислу Комисија је заузела став да најкасније до 31. марта треба доставити годишњи финансијски извештај који је предат Народној банци Србије, Такође, уколико је ревизијом извршена корекција у односу на предате финансијске извештаје, исте треба доставити у року за предају извештаја о ревизији финансијских извештаја јавних друштава (осам дана од извршене ревизије, а најкасније до 15.07. текуће године за претходну годину).

Информација о ставу Комисије по питању обавезе и рокова за достављање годишњих финансијских извештаја и извештаја ревизора и обавештење о покренутој иницијативи за измену тих одредби је обајављена на интернет страници 06.03.2007. године.

2. Поводом предлога за измену члана 65. став 1. тачка 3) Закона о ХОВ који се односи на обавезу достављања усвојеног полугодишњег извештаја, у смислу да се пропише обавеза за јавна друштва да уместо усвојених полугодишњих извештаја сачине извештај о пословању за полугође, који би био усвојен од стране управног одбора друштва, Комисија је на седници одржаној 01.03.2007. године заузела став да наведену одредбу не треба брисати нити мењати, јер представља:

• обавезу за јавна друштва чијим се хартијама од вредности тргује на берзи, (односно берзанском тржишту),

• транспарентну информацију инвеститорима о финансијском положају издаваоца у периоду између објављивања годишњих финансијских извештаја.

Образложење за наведени став Комисије су одредбе Закона о ХОВ и Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (у даљем тексту: Правилник),. на који Министарство финансија није имало било какве примедбе (допис бр. 011-00-577/200616 од 29.12.2006. године).

ЗАКОН О ХОВ

Чланом 77. став 1. је између осталог прописано да БЕРЗА обавља делатност организовања трговине ХОВ на берзанском, односно берзанском и ванберзанском тржишту. Такође, чланом 112. је прописано да ОРГАНИЗАТОР ТРЖИШТА обавља делатност делатност организовања трговине ХОВ на ванберзанском тржишту.

Наиме, Закон о ХОВ у члану 10. прави разлику између берзанског (ХОВ примљене на листинг берзе) и ванберзанксог тржишта, односно у члану 101. прописује да се на берзанском тржишту може трговати само ХОВ које су примљене на листинг берзе и то на захтев издаваоца по испуњењу услова прописаних Правилником о листингуи котацији.

Међутим, на ванберзанско тржиште се (члан 114.) укуључују ХОВ по сили закона (члан 49.) или на захтев издаваоца ради преласка са другог организованог тржишта. Организатор ванберзанског тржишта прописује начин пријема ХОВ које су издате јвном понудом или за које је издавалац добио решење Комисије о укључивању истих на организовано тржиште. (члан 50. став 1.)

ПРАВИЛНИК

Чланом 2. став 2 прописано је да је јавно друштво чијим се ХОВ тргује на берзанском тржишту дужно да достави усвојен полугодишњи финансијки извештај најкасније до 31. августа текуће године.

На основу изнетог, а имајући у виду прелазне одредбе Закона о ХОВ:

• све акције издате до дана примене тог закона сматрају акцијама издатим јавном понудом (члан 262. став 2),

• обавезу постојеће берзе да у року од шест месеци од дана ступања на снагу тог закона, организује ванберзанско тржиште (члан 260. став 3),

Комисија сматра

5. да би почетком примене новог Закона о ХОВ (који више не познаје слободно берзанско тржиште на коме се трговало ХОВ свих издавалаца) дошло да поремећаја на тржишту- тотални прекид трговања - уколико не би одмах постојало организовано тржиште које би преузело све ХОВ са СБТ, па је стога прописана обавеза постојећој берзи да организије то тржиште;

6. да стога одредба члан 77. став 1 прописује да берза обавља делатност организовања трговине ХОВ на берзанском, односно (могућност али не и обавеза за нове берзе већ само за постојећу берзу саглсно чл.260. став 3.). берзанском и ванберзанском тржишту;

7. да у тачки 3. става 1. члана 65. Закона о ХОВ термин "берза" треба тумачити у смислу "берзанско тржиште",

8. стога је у Правилнику јасно прецизирано да обавезу достављања усвојених полугодишњих финансијских извештаја имају само издаваоци -- јавна друштва чијим се ХОВ тргује на берзанском тржишту (листингу);

На основу свега изложеног следи да обавезу састављања (па тиме ни усвајања ни достављања) полугодишњих финансијких извештаја немају следећи издаваоци:

• јавна друштва (као и БДД која су организована као отворена акционарска друштва) чијим се акцијама тргује на ванберзанском тржишту,

• БДД која су организована као затворена акционарска друштва (чијим акцијама није дозвољено трговање на организованом тржишту),

• затворена акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу која су јавном понудом издала дужничке ХОВ, а којима се тргује на ванберзанском тржишту.

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милко Штимац

На основу информације Комисије за хартије од вредности може се закључити да се обавеза састављања полугодишњих финансијских друштава не односи на сва отворена акционарска друштва, већ само на јавна друштва која се налазе на листингу берзе. Такав став је изричито заузет у Информацији, где је наведено да обавезу достављања усвојених полугодишњих финансијских извештаја имају само издаваоци - јавна друштва чијим се ХОВ тргује на берзанском тржишту (листингу). Комисија је у Информацији навела и да обавезу састављања (па тиме ни усвајања ни достављања) полугодишњих финансијких извештаја немају следећи издаваоци:

• јавна друштва (као и БДД која су организована као отворена акционарска друштва) чијим се акцијама тргује на ванберзанском тржишту,

• БДД која су организована као затворена акционарска друштва (чијим акцијама није дозвољено трговање на организованом тржишту),

• затворена акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу која су јавном понудом издала дужничке ХОВ, а којима се тргује на ванберзанском тржишту.

 

С тав Комисије за хартије од вредности треба прихватити, јер је она организација којој се полугодишњи финансијски извештаји требају достављати.

 

Постоји могућност да је овакав став Комисије за хартије од вредности био изнуђен тиме што би у случају заузимања другачијег става Комисија била затрпана са огромним бројем полугодишњих финансијских извештаја, које би морала обрадити.

 

Ова информација отвара многа питања. Прво питање, које се намеће само од себе је шта значи да се јавно друштво налази на листингу берзе? Да ли се ту мисли на А листинг берзе (на ком се налази “Тигар” а.д., Пирот и евентуално ће му се придружити још неко предузеће) и на Б листинг берзе, на ком се тренутно не налази ниједно предузеће. Све остале акције се по евиденцији берзе воде на ванберзанском тржишту, како оне којима се континуирано тргује, тако и оне којима се тргује методом преовлађујуће цене. Тумачењем Информације долазимо до закључка да се обавеза односи само на јавна друштва са А и Б листинга берзе.

 

Следеће питање које се намеће је да ли су она друштва која нису дужна да достављају полугодишње финансијске извештаје дужна да достављају годишње финансијске извештаје и извештаје ревизије Комисији за хартије од вредности , организатору тржишта и брокерско-дилерском друштву са којим имају закључен уговор. Да би одговорили на ово питање мораћемо да наведемо чланове 9., 65. и 262. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената .

 

Члан 9

Јавно друштво, у смислу овог закона, је правно лице које је као издавалац хартија од вредности успешно извршило најмање једну примарну јавну понуду тих хартија од вредности и које је добило дозволу Комисије за издавање, односно укључење тих хартија на организовано тржиште.

Јавно друштво има обавезу финансијског извештавања, извештавања о свом правном статусу и пословању, као и о свим чињеницама које могу битније утицати на цену хартија од вредности, и то на начин прописан овим законом.

Изузетно од става 2. овог члана, обавеза извештавања се не односи на Републику и Народну банку Србије када су они издаваоци хартија од вредности.

Комисија води регистар јавних друштава из става 1. овог члана.

Члан 65

Јавно друштво је дужно да Комисији, организатору тржишта и брокерско-дилерском друштву са којим има закључен уговор достави:

1) усвојен годишњи финансијски извештај који се саставља у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија - најкасније до 31. марта текуће године за претходну пословну годину;

2) усвојен извештај о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја који се саставља у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија - осам дана од извршене ревизије, а најкасније до 15. јула текуће године за претходну пословну годину;

3) усвојен полугодишњи финансијски извештај - најкасније до 31. августа текуће године за јавна друштва чијим се хартијама од вредности тргује на берзи.

Ако надлежни орган издаваоца одбије да усвоји извештаје из става 1. овог члана, издавалац је дужан да о томе обавести Комисију и организовано тржиште на коме се тргује хартијама од вредности јавног друштва најкасније наредног радног дана од дана одбијања извештаја и да поднесе оверен препис записника са седнице на којој је разматран тај извештај, као и да одлуку о одбијању јавно објави у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике.

Обавеза из става 1. овог шлана односи се и на све учеснике на финансијском тржишту којима је Комисија дала дозволу за обављање делатности, односно дозволу за рад, без обзира на правну форму, као и на затворена акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу која су јавном понудом издала дужничке хартије од вредности, до њиховог доспећа.

 

Члан 262

Издаваоци који су хартије од вредности издали до дана ступања на снагу овог закона, извршиће обавезе из тих хартија у складу са одлуком о њиховом издавању.

Акције које су издате до дана почетка примене Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени лист СРЈ", број 65/02 и "Службени гласник РС", бр. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05 и 101/05), као и акције отворених акционарских друштава издатих јавном понудом у складу са Законом о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 125/04) и Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени лист СРЈ", број 65/02 и "Службени гласник РС", бр. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05 и 101/05) сматрају се акцијама издатим јавном понудом и издаваоци тих акција су дужни да их укључе на организовано тржиште у року од три месеца од дана почетка примене овог закона.

Акционарско друштво које је издало акције из става 2. овог члана дужно је да своје пословање усклади са овим законом три месеца од дана почетка примене овог закона.

Власничким хартијама од вредности за које издавалац није поднео захтев за укључење на организовано тржиште, тргује се на једном ванберзанском тржишту, на које се укључују на захтев законитог имаоца.

Законити ималац из става 4. овог члана уз захтев за укључење на ванберзанско тржиште дужан је да достави извод из Централног регистра са подацима о власништву на тим хартијама од вредности.

У случају да издавалац власничких хартија од вредности из става 4. овог члана укључи ове хартије од вредности на организовано тржиште, организатор ванберзанског тржишта из става 4. овог члана је дужан да их искључи са ванберзанског тржишта.

 

Наведени чланови Закона јасно потврђују да су сва отворена акционарска друштва јавна друштва, и да јавна друштва имају обавезу достављања годишнијих и полугодишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизије.

 

Очигледно је да је Комисија за хартије од вредности своју Информацију донела на бази крајње слободног тумачења подзаконских аката и појединих законских одредби. То ће и довести до тога да у пракси, велика већина јавних друштава (преко 99%) неће предавати полугодишње финансијске извештаје, а биће у обавези да предају годишње финансијске извештаје и извештаје ревизије. Наглашавамо да су све те обавезе прописане истом законском одредбом (чланом 65.), али се тумачењем дошло до тога да неке одредбе примењују сва јавна друштва (достављање годишњих финансијских извештаја и извештаја ревизије) а неке само јавна друштва на листингу берзе (достављање полугодишњих финансијских извештаја). Оваква тумачења могу довести до апсурдних резултата. Сматрамо да је боље искористити могућност, и рећи да се нека одредба закона не спроводи због техничких немогућности или захтевати да се измени одредба закона која се сматра додатним оптерећењем или непотребном.