УТВРЂЕН ЈЕ НОВИ ИЗНОС МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ ЗА МЕСЕЦЕ ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ

На основу члана 112. Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/05 и 61/05), Социјално–економски савет, основан за територију Републике Србије, на седници од 9. јула 2007. године, донео је Одлуку о утврђивању висине минималне зараде.

Према овој Одлуци, висина минималне зараде за период јул – децембар 2007. године износи 63,50 динар по радном часу коју запослени "носи кући", увећана за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање које из зараде плаћа запослени у складу са законом.

Одлука ће бити објављена у наредном броју "Службеног гласника РС".

Месечни износи нето минималне зараде за месеце јул – децембар 2007. године

Нето минимална зарада у месечном износу за јул – децембар 2007. године, према могућем месечном фонду часова рада и новоутврђеног износа од 63,50 динара нето по радном часу, износи:

Ред. бр
Опис
Минимална зарада у месечном износу за јул – децембар 2007. године
јул
август
септембар
октобар
новембар
децембар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Могући часови рада у месецу

176

184

160

184

176

160

2.

Минимална зарада по часу

63,50

63,50

63,50

63,50

63,50

63,50

3.

Минимална нето зарада за месец

11.176

11.684

10.160

11.684

11.176

10.160

4.

Минимална бруто зарада за месец

15.078

15.803

13.629

15.803

15.078

13.629

Законско правило је да се минимална зарада исплаћује на основу вредности радног часа која се примењује за месец у којем се врши исплата. На пример: ако се минимална зарада исплаћује у јулу месецу за неки заостали месец пре јула, месечни износ минималне зараде ће се утврдити множењем новоутврђеног износа по радном часу од 63,50 динара са бројем могућих часова рада у месецу за који се врши исплата (за месец мај 2007. год. – 21 дан х 8ч = 168ч х 63,50 дин. по часу што износ месечно 10.668 динара нето, односно бруто 14.354 динара).