Опорезивање промета персоналних рачунара
по посебној стопи ПДВ од 8% почиње од 9. јула 2007.

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ( “ Сл. гласник РС ” , бр. 61/07 ), додавањем нове тачке 7а) у члану 23. став 2. Закона о ПДВ, прописано је да се по посебној стопи ПДВ од 8% опорезује промет и увоз персоналних рачунара и компоненти којих се састоје персонални рачунари .

Шта се сматра персоналним рачунаром и његовим компонентама ближе је уређено Правилником о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ . Овај правилник ће бити објављен у ” Сл. гласнику РС ” , бр. 63/07, од 9. јула 2007. године, а ступа на снагу даном објављивања. С обзиром на то да се посебна стопа ПДВ од 8% примењује се почев од дана ступања на снагу Правилника о изменама и допунама Правилника о пореским ослобођењима , то значи да се промет рачунара опорезује по посебној стопи ПДВ почев од 9. јула 2007. године .

Обвезници ПДВ којхи се баве прометом рачунара на мало, треба данас, 9. јула 2007. године, да спроведу попис ових добара и прилагоде податке у меморији фисклане касе, о чему је писано у Рачуноводственој пракси, бр. 15/07.

Према новом члану 7б Правилника, персоналним рачунаром, у смислу члана 23. став 2. тачка 7а) Закона о ПДВ, сматра се рачунарски хардвер који се састоји од кућишта са свим његовим елементима, монитора, тастатуре и миша .

Компонентама од којих се састоји персонални рачунар , у смислу члана 23. став 2. тачка 7а) Закона, сматрају се кућиште, елементи кућишта, монитор, тастатура и миш .

Елементима кућишта из ст. 1. и 2. овог члана сматрају се уређај за напајање, матична плоча, централна процесна јединица, радна меморија, магнетни и оптички уређаји за складиштење података, адаптери, контролери и друга добра која се уграђују у кућиште .

У складу са наведеним, промет неких других добара која се не уграђују у кућиште персоналног рачунара, већ се само прикључују на њега, као што су штампач, скенер, звучници, камере и др. опорезује се, као и до сада, по општој стопи ПДВ од 18%.

Oпширније о новим правилницима за примену Закона о ПДВ може се прочитати и Рачуноводственој пракси, бр. 16/07, која данас излази из штампе.