Корисници буџетских средстава, нису у обавези да саставе и доставе
тромесечно периодични извештај (јануар – март 2007. год.) у прописаном року.

Инструкција
за израду и достављање Периодичног извештаја о извршењу буџета индиректних и директних корисника буџетских средстава,
корисника средстава Републичког завода за здравствено осигурање и организације обавезног социјалног осигурања за прво тромесечје 2007. године

Према члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству (''Службени гласник РС'' бр. 125/03 и 12/06) индиректни и директни корисници буџетских средстава, корисници средстава Републичког завода за здравствено осигурање и организације обавезног социјалног осигурања у обавези су да саставе Извештај о извршењу финансијског плана, за период од 1.1. до 31.3.2007. године.

По доношењу новог Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (''Службени гласник РС'' број 20/06), који је ступио на снагу 28. фебруара 2007. године, припремљен је нови Правилник о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти, који се налази у процедури за објављивање.

Како се објављивање новог Правилника о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти, очекује непосредно пред прописани рок за достављање првог тромесечног извештаја о извршењу финансијског плана за 2007. годину, а на захтев једног броја будzетских корисника, изузетно, Извеsтај о извршењу финансијског плана за период, од 1.1. до 31.3.2007. године, индиректни и директни корисници буџетских средстава , корисници средстава Републичког завода за здравствено осигурање и организације обавезног социјалног осигурања, нису у обавези да саставе и доставе у прописаном року.

МИНИСТРАСТВО ФИНАСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР