Услови за остваривање права на пореско ослобођење за добра која се шаљу или отпремају у Републику Црну Гору

Министар финансија донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом и без права на одбитак претходног пореза, који је објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 58/06, од 7. јула 2006, а ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања тј. 8. јула 2006. године.

У складу са изменама Правилника, право на пореско ослобођење за добра која се шаљу или отпремају у Републику Црну Гору, обвезник ПДВ испоручилац добара остварује на начин прописан за добра која се шаљу у иностранство.

У складу са изменама Правилника, право на пореско ослобођење за добра која се шаљу или отпремају у Републику Црну Гору, обвезник ПДВ испоручилац добара остварује на начин прописан за добра која се шаљу у иностранство.

Измене и допуне Правилника ступају на снагу 8. јула 2006. године, па се поставља питање какав третман има промет добара који је извршен у периоду пре тог датума.

Узимајући у обзир ставове надлежних органа из ранијег периода, у сличним ситуацијама измене прописа у току године, као и то да прелазним одредбама није прописана ретроактивна примена измена и допуна Правилника, мишљења смо да ће за пореско ослобођење за промет добара у Црну Гору, који је извршен у периоду пре 8. јула 2006. године, обвезник морати да обезбеди доказе који су били прописани као услов за пореско ослобођење у време када је извршен промет. Уколико министарство финансија изда званично мишљење у вези са овим питањем, објавићемо га у Рачуноводственој пракси.