Утврђен је нови износ минималне зараде
за месеце јул децембар 2006.

На основу члана 112. Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/05 и 61/05), Социјалноекономски савет, основан за територију Републике Србије, донео је Одлуку о утврђивању висине минималне зараде.

Према тој одлуци, висина минималне зараде за месеце јул децембар 2006. године износи 49,00 динар по радном часу коју запослени "носи кући", увећана за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање које из зараде плаћа запослени у складу са законом. Одлука о висини минималне зараде биће објављена у наредном "Службеном гласнику РС".

Полазећи од новоутврђеног износа минималне зараде од 49,00 динара по радном часу, нето износ минималне зараде на месечном нивоу за месеце јул децембар 2006. године, према могућем месечном фонду часова рада, износи:

 

Ред. бр.

О П И С

Месеци 2006. године

јул

август

септем.

октобар

новембар

децембар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Могући часови рада у месецу

168

184

168

176

176

168

2.

Минимална зарада по часу

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

3.

Минимална нето зарада за месец

8.232

9.016

8.232

8.624

8.624

8.232

 

Бруто минимална зарада добија се увећањем минималне зараде утврђене по радном часу коју запослени "носи кући" (нето) за порез на зараде по стопи од 14% и доприносе за обавезно социјално осигурање које из зараде плаћа запослени по збирној стопи од 17,9%.