ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике

У "Службеном гласнику РС бр. 116/05", објављен је Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике (у даљем тексту: Правилник), који је Министар финансија Републике Србије донео на основу члана 20. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2006. годину ("Службени гласник РС", број 106/05). Правилник је објављен веома касно те га нисмо могли објавити у Рачуноводственој пракси него Вам га достављамо на овај начин.

Из Правилника издвајамо следеће битне напомене:

Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику спецификацију неутрошених средстава на Обрасцу СНС, најкасније до 10. јануара 2006. године.

Директни корисници буџетских средстава достављају Министарству финансија – Управи за трезор:

а) спецификацију неутрошених средстава опредељених на име расхода за рад и расхода у оквиру надлежности тог директног корисника на Обрасцу СНС, најкасније до 10. јануара 2006. године и

б) збирне спецификације неутрошених средстава индиректних корисника за које су надлежни на Обрасцу ЗСНС, најкасније до 20. јануара 2006. године.

Индиректни корисници буџетских средстава, приликом попуњавања образаца треба да унесу тачне шифре економских класификација (на четвртом нивоу), на редном броју 2.1. до 2._. Ово је битно ради тога што се средства која су пренета корисницима буџетских средстава за финансирање издатака (нефинансијска имовина) неће враћати на рачун – Извршења буџета Републике Србије, сагласно чл. 20. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2006. годину.

Индиректни корисник буџетских средстава, који је остварио приход од другог нивоа власти, треба да прибави Потврду (у складу са чл. 4. Правилника) о намени за коју су та средства пренета те о износу, тако добијених, а неутрошених средстава. Добијена Потврда омогућује изузимање, ових средстава, од износа укупно неутрошених средстава. Потврду треба прибавити и доставити је заједно са Обрасцем СНС до 10. јануара 2006. године, надлежном директном кориснику.

Пренос неутрошених средстава за финансирање расхода у 2005. године, директни и индиректни корисници буџетских средстава извршиће до 31. јануара 2006. године на рачун – Извршење буџета Републике, сагласно чл. 20. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2006. годину.

У наставку преносимо интегрални текст Правилника, са обрасцима СНС и ЗСНС .

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених буџетских средстава на рачун – Извршење буџета Републике Србије, која директни и индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање расхода у 2005. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2005. годину ("Службени гласник РС", бр. 127/04 и 66/05) закључно са 31. децембром 2005. године.

Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана односи се на директне и индиректне кориснике буџетских средстава из члана 20. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2006. годину ("Службени гласник РС", број 106/05).

Члан 2.

Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1. овог правилника у складу са овим правилником и правилником којим се уређује начин коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике.

Члан 3.

Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику спецификацију неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, на Обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава, најкасније до 10. јануара 2006. године.

Директни корисници буџетских средстава достављају Министарству финансија – Управи за трезор (у даљем тексту: Управа) збирне спецификације неутрошених средстава индиректних корисника за које су надлежни, опредељене према главама, односно функцијама којима су означени индиректни корисници буџетских средстава у чл. 7. и 8. Закона о буџету Републике Србије за 2005. годину.

Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају се на Обрасцу ЗСНС – Збирна спецификација неутрошених средстава, најкасније до 20. јануара 2006. године.

Директни корисници буџетских средстава који имају неутрошена буџетска средства из члана 1. овог правилника, достављају Управи спецификацију неутрошених средстава опредељених на име расхода за рад и расхода у оквиру надлежности тог директног корисника, осим расхода који се односе на индиректне буџетске кориснике.

Спецификација из става 4. овог члана подноси се на Обрасцу СНС, најкасније до 10. јануара 2006. године.

Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 4.

Средства за финансирање расхода индиректног корисника буџетских средстава пренета том кориснику од другог нивоа власти, на захтев тог корисника, изузеће се из укупног износа неутрошених средстава у смислу члана 1. овог правилника, под условом да уз спецификацију из члана 3. став 1. овог правилника надлежном директном кориснику буџетских средстава достави потврду коју издаје надлежни орган другог нивоа власти који му је пренео средства, а која садржи следеће податке:

1) износ неутрошених средстава која су остварена од другог нивоа власти;

2) намена за коју су та средства пренета од другог нивоа власти;

3) печат надлежног органа издаваоца потврде и потпис овлашћеног лица.

Потврду из става 1. овог члана надлежни директни корисник доставља Управи уз збирну спецификацију из члана 3. став 2. овог правилника.

Члан 5.

Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава из члана 1. став 2. овог правилника који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике у 2005. години, а од 1. јануара 2006. године нису у консолидованом рачуну трезора Републике.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2006. године.