Скочи на резимеа на енглеском

Резимеа - Рачуноводство 9-10/2009.

 

др Марко Петровић

Изобличена рачуноводствена ревизија у нашој земљи због пропуста, слабости и промашаја

Основни узрок веома изобличене рачуноводствене ревизије сада у Србији јесте због њеног прераног наметања у 1996. години. Наиме, без постојеће потребе новообновљених приватних сопственика предузећа и других економских ентитета за услугама рачуноводствене ревизије, она је постала од самог почетка скривени облик државне контроле, сасвим супротно својој суштини. Више околности допринело је погрешном схватању, повезаном са рачуноводственом ревизијом у нашој земљи; првобитно због дугог периода дисконтинуитета нормалног пословања. Ово је започело потпуним укидањем приватне својине у  касним четрдесетим у прошлом столећу, са неизбежним последицама у оквиру образовања и нагомилавањем бројних заблуда и лоших предрасуда. Непосредно, у вези са рачуноводственом ревизијом јесте кобна илузија, која се односи на искуство са наводном економско-финансијском ревизијом у оквиру државне агенције, Службе друштвеног књиговодства, а посебно на њихове остатке у главама њених некадашњих запослених. Сви најлошији учинци присутни су сада у Закону о рачуноводству и ревизији из 2006. године. Рачуноводствени ревизори укључени су, супротно свакој логици, са запосленима у интерној ревизији у исту комору. Она је сама по себи излишна, не само због одсуства интересовања за рачуноводствену ревизију приватних власника економских ентитета, као нормалних првих интересената, већ и из много других разлога. Пре свега осталог, ова комора је створена законом као слабо прикривена државна испостава, уместо да буде истински независна самостална институција за заштиту интереса чланова слободне професије који су сами Volens nolens (хтели не хтели) државни агенти. Њихов цертификат, уместо да буде потпуна исправа за доказ теоријске и практичне оспособљености, као професионални рачуновођа у јавној пракси, делимично је замењена лиценцом, иако ова исправа има сасвим другачију сврху. Да буде још горе, стицање обеју од ових исправа зависи посредно од добре воље неколико овлашћених ревизора на привременом задатку у Комори, чинећи их веома привилегованим у односу на друге, иако и једни и други функционишу у односу на исте потенцијалне клијенте. Као такво, то би могло бити чак искушење за угрожавање људских права.
С обзиром на то да сваки излаз из садашње катастрофалне позиције рачуноводства, укључујући ревизију у Србији, умногоме зависи од државне истинске и стварне заштите права власника приватних предузећа, као и од њихове повратне реакције у облику правог разумевања значења рачуноводствене ревизије и њеног значаја. Стога би одговарајућа државна регулисања у међувремену требало да буду веома ограничена. Али то не представља никакво ограничење за непосредно поништавање такозване Коморе рачуноводствених ревизора, због тога што она очигледно представља излишно и штетно расипање јавних средстава, док српска влада чини све напоре да смањи јавна трошења, нарочито због тога што постоји примерена професионална асоцијација, која као пуноправни члан IFAC-а успешно организује професионалне рачуновође, укључујући и оне у јавној пракси – ревизији. Она би могла и морала да понуди разноврсну помоћ свим постојећим рачуноводственим ревизорима у нашој земљи, у складу са примереним примењивањем садашње међународне професионалне регулативе IFAC-а и са њиховим одговарајућим третманом у виду истинских припадника угледне слободне професије, што она и чини.
Erare humanum (људски је грешити), али признавање и исправљање сопствене погрешке не унижава већ уздиже достојанство личности, што би такође требало да важи за министре, уколико теже томе да буду истинске слуге народа.

Кључне речи: изобличена рачуноводствена ревизија; прерано наметање; реституисани приватни сопственици; прикривена државна контрола; дисконтинуитет; неизбежне последице; укидање приватне својине; заблуде; илузија; рачуноводствени ревизори; запослени на интерној ревизији; комора; IFAC.

др Благоје Новићевић
Предраг Белеј, Ивана Димитријевић

Управљачко  рачуноводство и  lean понашања у предузећу

Аутори у раду одређују lean пословни систем као производни, организациони  и систем управљања,  образлaжу актуелни систем и начин функционисања управљачког рачуноводства и указују на  неопходност његове трансформације и доградње,  како би постало  основ за управљање и подстицање lean понашања  запослених.  
Кључне речи: lean производња, lean организације, lean менаџмент, понашање запослених, кооперативна култура, овлашћења радника, процеси.

др ЦаришаБЕШИЋ
др ДејанЂОРЂЕВИЋ

Међузависност друштвене одговорности и конкурентности организације

У раду је дата анализа савременог приступа управљању пословним организацијама. Основни циљ савременог пословања је постизање пословне изврсности и достизање светске класе производа и услуга. Предузећа која активно и континуирано примењују савремене методе и технике менаџмента имају знатно већу шансу да ојачају своју конкурентску способност на глобалном тржишту и да заузму стабилну тржишну позицију са перспективом за даљи тржишни раст. Савремена пословна филозофија подразумева да организација мора одговарати за своје активности и поступке и то према свим учесницима у окружењу. Постизање циљева пословне изврсности организације претпоставља изграђену корпоративну друштвену одговорност. Да би домаћа предузећа постала конкурентна у међународним оквирима, неопходни су измена начина размишљања и усвајање савремених светских достигнућа у области управљања организацијом.

Кључне речи: друштвена одговорност, организација, конкурентност, квалитет, пословна изврсност, знање.

др Виолета Домановић

Управљање засновано на активностима: суштинско одређење и значај

Унапређење ефикасности предузећа неизбежна је претпоставка раста и развоја предузећа у савременом пословном окружењу, које се може обележити као сложено, хетерогено, динамично, неизвесно и непредвидљиво. Проблематика управљања ефикасношћу већ је више од две деценије изузетно актуелна у стручној домаћој и страној литератури. Мерење ефикасности утиче на окружење у којем предузеће егзистира и представља интегрални део планирања и система контроле менаџмента организација чије су перформансе предмет мерења. Обележја новог глобалног конкурентног окружења подстичу менаџмент да уводи иновативне концепте попут концепта обрачуна трошкова по активностима и управљања заснованог на активностима. Концепт обрачуна трошкова по активностима је иновација усмерена ка повећању тачности мерила трошкова и често се сматра подржавајућим системом за успешну имплементацију интегрисаних модела мерења ефикасности предузећа. Циљ рада је да укаже на основне постулате концепта обрачуна трошкова по активностима и концепта управљања заснованог на активностима, на неопходност обрачуна трошкова по активностима у савременом пословном окружењу, са посебним освртом на стратешки и оперативни значај истог.

Кључне речи: савремено пословно окружење, активности, обрачун трошкова по активностима, управљање засновано на активностима, стратешко  и оперативно управљање засновано на активностима.

др Војислав Марјановић

Концепт планирања и управљања циљним трошковима (Target Costing) као инструмент controlling-a код аутомобилског произвођача BMW AG

Готово сви аутомобилски произвођачи били су принуђени да прошире свој асортиман уласком у нове, непознате тржишне сегменте, како би задовољили захтеве купаца. Таква пословна стратегија изазвала је драстичан раст трошкова координације, што је додатним притиском финансијске кризе многе аутомобилске компаније ставило у тежак положај. У таквим околностима је била неопходна примена инструмената controlling-a, у области стратешког управљања трошковима. Овај рад настоји да, на основу практичних искустава, објасни примену Target Costing-а, односно концепта планирања и управљања циљним трошковима, као инструмента controlling-a за снижење трошкова, код немачког аутомобилског гиганта BMWAG. Главна предност овог концепта се састоји у могућности раног утицаја на трошковe, још у фази дизајна новог модела аутомобила. Његову употребу олакшава и чињеница да модели аутомобила BMW, у оквиру једне серије, имају исту платформу и велики број заједничких компоненти. Читав концепт се заснива на наизменичној употреби „Top-Down“ и „Bottom-Up“ поступака у пројекцији трошкова, и матричном концепту, приликом разматрања захтева купаца за одређеним функцијама аутомобила.

Кључне речи:  аутомобилска индустрија, стратешко управљање трошковима, инструменти controllinga, циљни трошкови.

др Мирко Андрић

Организација и деловање интерне ревизиј е

Трансформација предузећа у квалитативном и квантитативном смислу, њихова територијална дисперзија и изградња савремене организационе структуре, имплементација савремених информационих технологија, број и структура власника капитала, руковођење предузећима по принципу „агенцијског управљања“, те одговорност менаџера за пословање и резултате развоја условили су развој интерне ревизије као посебног вида контроле  која се спроводи унутар предузећа.
Све то има за резултат и одређивање интерне ревизије путем законске и професионалне регулативе. Тако је код нас интерна ревизија поменута у Закону о привредним друштвима и Закону о рачуноводству и ревизији. Првим је инаугурисан али без обавезе оснивања, а другим промовисана као професионално звање. Намера овог рада није бављење том регулативом, нарочито због тога што је она  недоречена, а можда и контрадикторна, него презентовање актуелног приступа њеном функционалном и организовању и извештавању.

др Јован Вукашиновић

Значај концепта материјалности у ревизији финансијских  извештаја

Ревизорска професија не може да гарантује, нити је то уопште потребно, да су финансијски извештаји по свим материјално битним аспектима 100% у складу са утврђеним оквиром финансијског извештавања.

Управо из тих разлога ревизори врше процену материјалности грешке и ревизијског ризика, у намери да смање обим испитивања у сваком конкретном случају до нивоа који им обезбеђује да стекну разумно уверење о испитиваним финансијским извештајима и да на другој страни спроведу ревизију уз разумне трошкове.

Неуважавање или недовољно уважавање материјалности и ризика може битно утицати на одговорност ревизора за погрешно изражено мишљење о ревидираним финансијским извештајима.

Не постоји ниједан Међународни ревизијски стандард који практично упућује ревизора на који начин да доноси свој суд о материјалности, већ је то увек питање његовог професионалног расуђивања.

Другим речима, праг (граница, толерантна грешка) материјалности се утврђује на основу професионалног просуђивања ревизора уз узимање у обзир различитих квантитативних и квалитативних фактора који утичу на материјалност.

Имајући у виду наведено, у интересу је ревизора, а самим тим и његове ревизорске куће, да поштујући правила професије, утврди (процени) почетну или прелиминарну материјалност и да је у даљим фазама ревизије преиспитује и евентуално коригује, како би се одговорност смањила на прихватљиви ниво.

Мр Биљана Јовковић

Ревизорско испитивање система интерне рачуноводствене контроле

Да би ревизор формирао и изнео мишљење о финансијским извештајима неопходно је да прикупи довољно квалитетних и репрезентативних доказа кроз процес ревизије кога сачињавају следеће фазе: дефинисање услова за ангажовање, планирање, оцена ризика и интерне контроле, извођење поступака суштинског испитивања и подношење извештаја о финансијским извештајима. Докази се прикупљају обављањем поступака ревизије који најпре започињу оценом система интерне контроле, структуре и функционисања рачуноводственог система клијента употребом неке од метода ревизије система интерне контроле што је управо тема овог написа.
Спровођењем одабраних метода ревизије, ревизори стичу уверење о квалитету успостављеног система интерне контроле, уочавају слабости у његовом функционисању и стичу сазнања која могу послужити успостављању ефикаснијег система интерне контроле. Допринос ревизије унапређењу система интерне контроле биће размотрен у овом напису.

Кључне речи: ревизорски докази, систем интерне контроле, упитници интерне контроле, дијаграм тока активности;

др Владимир Његомир

Управљање одштетним захтевима у осигуравајућим друштвима

Основна сврха постојања осигурања јесте обештећење, односно посредна надокнада штете коју претрпи осигураник. Поступање по добијеном одштетном захтеву када наступи осигурани случај и његова брза и правична исплата, уколико је остварење ризика у складу са условима осигурања, представља основну обавезу осигуравача. Брзина решавања одштетних захтева и фер и правовремена исплата штета обухваћених уговором о осигурању могу бити елементи унапређења конкурентске предности и најснажније средство маркетинга. Осигуравајућа друштва која ефикасно решавају одштетне захтеве са успехом ће привући нове осигуранике, прибавити више капитала уз истовремено смањење трошкова. Информациони системи омогућавају осигуравајућим друштвима да ефикасније управљају одштетним захтевима, да их решавају брже, прецизније, једноставније и уз ниже трошкове. Имајући у виду значај управљања одштетним захтевима и накнаде штета за економију, појединце и друштво у целини, у раду су поред наведених питања обрађене и препоруке најбољих пракси за управљање одштетним захтевима.

мр Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић

Улога банкарске регулативе у очувању стабилности финансијског система

У раду је дат покушај детаљнијег образложења најзначајнијих обележја банкарске регулативе. Нужност регулативе оправдава се ставом да тржиште препуштено себи не може да оствари своје циљеве на ефикасан начин. Ради афирмисања ефикасности и конкурентности банкарских институција неопходно је промовисати правичност, тражећи од тржишних учесника да постављају и примењују високе стандарде у овој области, као и предузимати одговарајуће мере уколико се ови стандарди неадекватно и неефикасно примењују. Такође, ради одржавања поверења у банкарски систем потребно је онемогућити системски ризик, то јест спречити да неуспех појединачних банкарских институција подрива општу стабилност и чврстину финансијског система. Регулатива мора бити тако постављена да омогући напредак приватних интереса, али да се при томе не угрози остварење општих интереса.

Кључне речи: банкарски систем, регулатива, системски ризик, морални ризик, екстерналије, пруденционе норме.

др Перо Петровић

Утицај глобалне економске кризе на привреду Србије и земаља у окружењу

Глобална економска криза појачава ефекте локалне економске кризе. Реални сектор је много изложенији кризи и њеним негативним ефектима од финансијског сектора у коме доминирају страни власници. У условима смањеног прилива капитала из иностранства и раста трошкова измиривања дуга, повећава се притисак на депресијацију домаће валуте (праћен неизвесношћу у вези са вредношћу равнотежног курса). Стога је економска политика у условима кризе померила фокус интересовања са финансијског на реални сектор. У раду се објашњава да је светска криза, преко пада прилива капитала довела до снажне монетарне контракције, смањења тражње и последично пада производње у Србији. Основни проблем привреде Србије, као и земаља у окружењу, је несклад између реалног сектора и финансијског сектора. Макроекономска равнотежа је у директној зависности од темпа спровођења структурних реформи у привреди и подизања степена њене конкурентности. Превазилажење све већег проблема неликвидности тржишта, што се сматра основним узроком смањења тражње, последично томе и производње, могуће је постићи додатним средствима која ће се ставити на располагање привреди и становништву.
Кључне речи: глобална економска криза, фискална и монетарна политика, рехабилитација банака, структурне промене, конкурентност.

мр Милан Кецман

Фнансирање локалне самоуправе у одабраним европским земљама

Систем финансијских односа између различитих нивоа власти који је добро постављен и добро функционише омогућава остварење читавог низа циљева. Фискална децентрализација има веома важне импликације на функционисање јавног сектора и она утиче, како на избор  и квалитет јавних издатака, тако и на средства за њихово финансирање. Чланак садржи приказ финансирања локалне самоуправе у одабраним европским државама.

Кључне речи: локална самоуправа, фискална децентрализација, системи финансирања локалних самоуправа одабраних европских држава


Resumes - "Racunovodstvo" 9-10/2009.

Marko PETROVIC, PhD

Deformed Auditing in Our Country Due to Ommissions, Weaknesses and Missings

The main cause of highly deformed auditing in Serbia today is due to its premature imposition in 1996. Namely, without the existing need from newly restituted private owners of the business enterprises and other economic entities for the auditing services, it has become from its very beginning a hidden form of the governmental control, quite opposite to its essence. Several circumstances contributed to the misconception linked to the auditing in our country, primarily because of the long period of discontinuity in normal business operation. It started by complete abolition of the private property in late fourties in the previous century, with its unavoidable consequences within education and by cumulation if numerous false beliefs and wrong prejudices. Directly related to the auditing, was a fatal illusion, regarding experience with alleged economic-financial audit within the frame of government agency called Social Accountancy Service, and particularly its legacy in minds of its former employees. Its worst effects are now present in the Law on Accounting and Auditing, from 2006. The auditors were included, against any logic, together with internal revisory employees in the same chamber. This chamber is not only needless, because of the lack of interest for auditing by private owners of economic entities, being a first-liners among interested parties, but also for many additional reasons. First of all, this chamber was created by the law like a poorly hidden governmental outpost, instead of being truly independent autonomous institution for protection of interests of members of a learned profession, who themselves became volens nolens governmental agents. Their certificate, instead of being a full document that can prove their theoretical and practical ability as a professional accountant in the public practice, was partly replaced by a licence, even though it is a documentn having an entirely different purpose. What is even worse, acquiring of both documents, indirectly depends on the good will of few certified auditors on a temporary duty in the chamber, making them highly priviledged over other ones, even though they both perform their function to the same potential clients. As such, it could be considered as a temptation from the aspect of violation of human rights.
Any way out from this current catastrophic position of accounting, including auditing in Serbia, depends largely on the government true and real protection of private business owners’ rights and also on their reciprocal response in the form of proper understanding, of the nature of auditing and its importance. Therefore in the meantime, government relevant regulations should be very limited. This should not impede immediate elimination of the so called Chamber of Auditors, because it is obviously unnecessary and harmful waste, while Serbian government makes all the efforts to decrease public expenditure. Moreover, there is a proper professional Association of Accountants and Auditors, a full member of IFAC. It could and should as such, offer versatile help to all existing auditors in our country, according to the proper implementation of the present international professional regulation of IFAC, and with their adequate treatment as the true members of a respectable learned profession.
Erare humanum est, but recognition and correction of own mistakes does not lower but raises dignity of a personality, what should also be true for ministers, if they aspire to be true servants of people.
Key words: deformed auditing, premature imposition, restituted private owners, hidden governmental control, discontinuity, unavoidable consequences, abolition of private property, false beliefs, illusion, auditors, revisory employees, chamber, IFAC.

Blagoje NOVICEVIC, PhD, Predrag BELEJ, Ivana DIMITRIJEVIC

Management Accounting and Lean behavior in an enterprise

In the paper, the authors determine a lean business system as a production, organizational and management system and explain the current system and mode of the functioning of management accounting and indicate to the necessity of its transformation and rebuilding so that it can become the basis for managing and initiator of lean behavior in the employees.
Keywords: Lean production, lean organization, lean management, employee behavior, cooperative culture, workers’ authority, processes

Carisa BESIC, PhD, Dejan DJORDJEVIC, PhD

Interrelation between social responsibility and organization competitiveness

This paper analyses modern approach in managing business organizations. Main purpose of modern business operation is the achievement of operational excellence and attainment of world class products and services. Businesses that are actively and continually applying new methods and techniques of management stand better chances to strengthen its competitive ability on global market and to win stable market position with a perspective for future growth. Modern business philosophy suggests that the organization must be held responsible for its activities and actions to all participants in environment. The attainment of operational excellence goal requires a developed corporate social responsibility. In order to increase competitiveness of domestic companies internationally, it is necessary to change the way of thinking and to adopt modern world achievements in managing organizations.
Key words: social responsibility, organization, competitiveness, quality, business excellence, knowledge

Violeta DOMANOVIC, PhD

Activity-based management: substantial definition and importance

Improvement of business efficiency is a basic precondition for company’s growth and development in modern business environment which could be characterized as complex, heterogeneous, dynamic, uncertain and unpredictable. For more than two decades the problem of efficiency management has been extremely valued subject in domestic and foreign literature. Efficiency measurement influences company’s environment and is an integral part of planning and organization’s management control system whose performances are being measured. Features of the new global and competitive environment actuates management to use innovative concepts such as costing concepts related to both activities and activity-based management. Concept of costing related to activities is an innovation aimed at increasing the accuracy of cost measurement and is often considered to be the supporting system for successful implementation of integrated models for business efficiency measurement. This paper aims to present basic assumptions of costing concepts based on activities and concepts of activity-based management and to point out the necessity of costing based on activities in modern business environment with special emphasis on its strategic and operational importance.
Key words: modern business environment, activities, costing based on activities, activity-based management, strategic and operational management based on activities

Vojislav MARJANOVIC, PhD

Concept of planning and target costing management as an
instrument of controlling of car manufacturer BMW AG

Almost all car manufacturers were forced to expand their range of products by penetrating new market segments, in order to satisfy customers’ demands. Such business strategy has caused drastic increase of coordination costs, which along with additional pressure of the financial crisis put car companies in difficult position. The use of controlling instruments, referred to strategic cost management was necessary in these circumstances. Based on practical experience, this paper seeks to explain the use of Target Costing or concept for cost planning and management as a controlling instrument for cost reduction at German automobile giant BMW Inc. The main advantage of this concept consists of a possibility of an early influence on costs, still in the design phase of a new automobile model. Its use is made easier by the fact that the new BMW automobile models possess the same platform and a large number of common components. The entire concept is based on an alternate use of „Top-Down“ and „Bottom-Up“ proceedings in cost projection and a matrix concept considering customers’ demands for specific automobile functions.
Key words: car manufacturing industry, strategic cost management, controlling instruments, target costs

Mirko ANDRIC, PhD

Organization and internal audit actions

Transformation of businesses from qualitative and quantitative aspects, their territorial dispersion and modern organizational structure, implementation of modern information technologies, number and structure of their equity holders, business management based on 'agency management’, and managers’ responsibility for operations and results of development, urged the development of internal audit as a separate means of control that is being carried out within the businesses.
Therefore, as a result of the aforementioned, internal audit should be determined by legal and professional regulation. In this regard the internal audit was mentioned in the Law on Business Companies and in the Law on Accounting and Auditing. Tha first one inaugurated it and the second one promoted it as a professional knowledge. The purpose of this paper is not to deal with these regulations, especially since they are poorly defined and sometimes even contradictory but to present current approach to its functional organising and reporting.

Jovan VUKASINOVIC, PhD

Importance of materiality concept in financial statements revision

Auditing profession neither gives any warranty nor finds it necessary, that financial reports on all materially significant aspects should be 100% in accordance with the determined framework of financial reporting.
These are the main reasons for auditor’s assessment of materiality error and auditor’s risk, with the intention to reduce extent of survey for each case to the level that could provide reasonable assurances of examined financial statements and on the other hand carry out the audit at reasonable cost.
Disrespect or lack of respect for materiality and risk can strongly influence the responsibility of an auditor for wrongly stated opinion of the revised financial statements.
There is no international auditioning standard that provides practical guidance for auditors regarding their informed judgment on materiality, but leaves it to the auditors to decide for themselves.
In other words, border line (or tolerated error) for materiality is determined based on professional judgments of auditors, considering various quantitative and qualitative factors affecting materiality.
Referring to the above, it is in the best interest of an auditor and therefore his auditing company, pursuing the rules of good practice, to ascertain (or asses) initial or preliminary materiality and reinvestigate and possibly correct it in stages that follow, in order to reduce the responsibility to the level that is acceptable.

Biljana JOVKOVIC, MSc

Auditor’s survey of the system of internal accounting control

If an auditor wishes to state his opinion on financial statements, he should be able to collect a sufficient number of quality and representative evidence through the following phases of an audit process: identifying the basis for involvement, planning, assessment of risk and internal control, execution of substantial investigation and reporting on financial statements. Evidence is being collected during the course of audit starting by evaluating internal control system, its structure and functioning of client’s accounting system. This is carried out by the use of some methods for internal control auditing covered in this paper
By applying some selected auditing methods, auditors can ascertain level of quality of the established internal control system, identify weaknesses in its functioning and gain knowledge which could be used for establishing more efficient internal control system. Contribution of an audit to the system upgrading shall be discussed in this paper.
Key words: auditor’s evidence, internal control system, internal control questionnaires, activity flow chart

Vladimir NJEGOMIR, PhD

Management of indemnification claims in insurance companies

The basic purpose of insurance is indemnification, that is, indirect compensation for damages suffered by insured. Handling the claim received from insured after the insured event has occurred and its prompt and fair payment is the primary obligation of an insurance company. Promptness in claim processing and fair and timely payment for losses that are included in insurance contracts can facilitate competitiveness and be most influential marketing tool. Insurance companies that are efficient in claim processing are able to successfully attract new clients, obtain more capital and reduce costs. Information systems enable insurance companies to manage claims more efficiently and more quickly, with greater accuracy, in a more simplified manner and with the cost being reduced. Considering the importance that claims management has on the economy, individuals and society as a whole, this paper, in addition to aforementioned issues, deals with the best practice guidelines for claims management.

Violeta TODOROVIC, MSc
Milena JAKSIC, PhD

The role of banking regulation in preserving stability of the financial system

This paper tends to explain in more detail the most significant features of banking regulation. The necessity for regulation is justified by the view that the market left to itself can not accomplish its objectives efficiently. For the purpose of affirmation and competitiveness of the banking institutions, it is essential to promote the fairness, asking market participants not only to set and implement high standards in this area, but also to take adequate measures in case of inadequate and inefficient use. In order to maintain the level of trust in the banking system it is also necessary to prevent the system risk, i.e. to prevent that failure of certain individual banking institutions undermines general stability and strength of financial system. Regulation should be established in a way that allows progress of private interest without jeopardizing a general interest.
Key words: banking system, regulation, system risk, ethical risk, externalities, prudential norms

Pero PETROVIC, PhD

The impact of global economic crisis on the economy of Serbia and the countries in the environment

Global economic crisis increases negative effects on the local economics crisis. The real sector is much more exposed to the crisis and its negative impact than the financial sector, wich is dominated by foreign owners. In circumsrances of reduced foreign capital inflow and increase of debt cost, the pressure is stronger on the deprecation of local curency (followed by the uncertain value of nominal fix rate). Due to these underlying principles the policy changed the focus from financial sector to the real sector. This paper explains that reduction in foreign capital inflow, due to the world financial crisis, has led to sharp monetary contraction and consequently to production decline in Serbia. The main problem of Serbian economy and its neighboring countries are discrepancies between the real sector and financial sector. Macroeconomic balance is directly depending on the pace of implementation of structural reforms in industry and on incresed level of its competitiveness. If we wish to overcome the increasing problem of market non-liguidity, which is considered to be the major cause for reduced demand and consequently reduced production, we should offer additional resorces, avaibale for use to industry and population.
Key words: global economic crisis, fiscal and monetary policy, bank rehabilitation, structural changes, competitiveness.

Milan KECMAN, MSc

Local self-government financing in chosen European countries

Sound and well -functioning system of financial relations between different levels of authority enables achievement of a wide range of objectives. Fiscal decentralization has important implications on public sector functioning and it affects not only the choice and the quality of public expenditure but also the means of its financing. This paper gives an overview of local self-government financing in chosen European countries.
Key words: local self-government, fiscal decentralization, systems of local self-government financing in chosen European countries