Скочи на резимеа на енглеском

Резимеа - Рачуноводство 7-8/2009.

 

др Миладин Радосављевић

Концепцијски оквири биланса

У чланку је анализирано пет концепата или општих принципа на којима се заснива исправно билансирање: (1) традиционални концепт реализације, (2) концепт рачуноводственог конзервативизма, (3) концепт временске алокације добитка, (4) концепт аналитичког добитка, и (5) преференције биланса.
Традиционални концепт реализације
У првом делу чланка аутор анализира два традиционална концепта вредновања биланса: (1) традиционални концепт реализације као основно правило уграђено у рачуноводствени метод, и (2) концепт рачуноводственог конзервативизма као одступање од основног правила билансирања.
Према основном правилу, приходи се сматрају зарађеним у периодима продаје и мерени су на основу остварене продајне цене. Упоредни расходи настају на основу истих пословних догађаја и мерени су на основу стварних или историјских трошкова продатих производа. Истовремено, вредновање непродатих залиха врши се по стварним или историјским трошковима. Промене тржишних цена залиха у оба правца, повећања као и смањења, не исказују се у билансу.
(2) Концепт рачуноводственог конзервативизма
Апсолутно придржавање стварних трошкова при процени залиха, према принципу реализације обележава велика доза идеализма. Чињеница је да је процењивање увек субјективан и несигуран процес када се ради о будућности, а будућност доноси позитивна и негативна изненађења. Принцип ниже цене (трошкови или тржишна цена) појавио се први пут у Европи у 19 веку, а касније је прихваћен и даље развијен и унапређен у америчкој теорији и пракси. Поред широке дискусије о настанку и развоју принципа низе цене, два друга ризика су разматрана у овом делу чланка: ризик од повраћаја продаје, као и ризик наплативости потраживања.
У другом делу рада аутор разматра неке области примене опште усвојених рачуноводствених принципа и формулише три додатна општа правила билансирања: (3) концепт временске алокације добитка, (4) концепт аналитичког добитка и (5) преференције биланса.
(3) Концепт временске алокације добитка
Биланс стања и биланс успеха су међузависни и комплементарни. Аутор истиче три дефиниције активе, обавеза и добитка у том контексту и анализира проблеме вредновања фиксне активе и дугорочних обавеза. Амортизација основних средстава једна је од највиталнијих области у обрачуну периодичног резултата и цене коштања производње. Презентовани су најпопуларнији амортизациони методи при модификацији групног и појединачног обрачуна. У билансу стања фиксна актива се исказује у бруто износу, задржавајући податке о оригиналним трошковима у читавом веку употребе, а посебно се исказује акумулирана амортизација. Употреба тржишних цена у немонетарној размени основних средстава и проблематика обрачуна добитака и губитака приказана је у објашњењу теста реализације и комерцијалне супстанце. Три додатне релевантне области у континуираном предузећу у вези са периодизацијом добитка обрађене су овде: (а) примена временске вредности новца у капиталном рентирању, (б) алокација добитка у предузећима дугорочне инвестиционе изградње, и (ц) алокација премијума и дисконта у финансирању набавке основних средстава уз помоћ финансирања дугорочним обвезницама.
(4) Концепт аналитичког добитка
Задња ставка у билансу успеха је значајна, али су давно препознати њени недостаци у исказу целокупног напора у процесу обрачуна добитка. Такозвани вишестепени биланс успеха постао је значајан део опште усвојених рачуноводствених принципа у америчкој рачуноводственој теорији и пракси. Зарађивачки процес је рашчлањен у пет сегмената: (а) бруто добитак или маржа бруто добитка, (б) добитак из поновљивих операција, (ц) добитак након изванредних ставки и обустављених послова, (д) сравњење пословног и пореског добитка и (е) свеукупни добитак на граници обрачуна добитка и његове расподеле. У овом делу рада аутор наглашава нека сива подручја употребе тржишних цена у процењивању краткорочних хартија од вредности и обрачуну нереализованих добитака и губитака. Подручја потенцијалних извора рачуноводствених неправилности.
(5) Преференције биланса
У оквиру школе рачуноводствене теоријске оријентације, под утицајем европског професора Eugene Schmalenbacha (Geschafttheorie), развијена је у прошлом веку теорија динамичког биланса. Биланс успеха је најважнији за екстерно финансијско извештавање и доношење пословних одлука. Просуђивање о здрављу финансијског стања предузећа базирано је више на сагледавању промена стања неголи на самом финансијском стању. Америчка теорија и пракса очигледно су дуже времена заузимали дуалистички прилаз. Међутим континуирани развој обрачунског рачуноводства, као и укључивање биланса промена финансијског стања седамдесетих година, сигнализовали су промене и прихватање динамичког гледишта. Велика новина је била дефинисање циљева рачуноводства у новом концепцијском оквиру рачуноводства, након дужег времена изградње рачуноводствених принципа на парче. Сада рачуноводство има свој основни циљ, а он се састоји у обезбеђењу података власницима и кредиторима о “позитивним новчаним токовима предузећа”. У том контексту, биланс успеха припремљен да обрачунској основи добио је више на значају.

др Јован Вукашиновић

Капиталне резерве као билансни проблем оптимизације структуре капитала предузећа

Политика резерви заједно са политиком процењивања значајан је инструментаријум менаџмента у реализацији пословно–политичких циљева предузећа, у чијој основи се налази политика финансијског извештавања усмерена ка изазивању унапред осмишљених ефеката у јавности, код поверилаца итд., или руковођена другим побудама као што је евазија пореза итд. Политика финансијског извештавања то чини свесним обликовањем билансних позиција у годишњем закључку, применом допуштене слободе коју пружају професионална и законска регулатива.
Апстрахујући политику процењивања у овом раду пажња је усмерена на политику капиталних резерви, са аспекта истраживања могућности креирања оптималне структуре капитала, имајући у виду да капиталним резервама као билансној позицији тзв. отворених резерви у нашој земљи није поклоњена одговарајућа пажња како у области нормативне регулативе тако ни, са извесним изузецима, у домаћој стручној литератури.
Капиталне резерве омогућавају да се уплатама (спољним улагањима) имовине од стране чланова друштва и акционара у великој мери допринесе отклањању поремећене равнотеже у финансијској структури у ситуацијама када дугови достигну ниво у ком није могуће даље задуживање и угрожена је сигурност кредитора и поверилаца, покрићу евентуалних будућих губитака, повећању основног капитала, побољшању неповољног састава капитала који је настао у пословању или би пак могао настати даљим задуживaњем итд.
Капиталне резерве отклањају потребу за учесталим уписивањем (повећањем) капитала у случајевима пораста потребе за додатним капиталом или можда његовим повлачењем, јер се и у једном и у другом случају не врши регистровање ових промена у регистру привредних субјеката, чиме се снижавају административне процедуре и трошкови.
Поред тога, капиталне резерве представљају део слободног капитала који се никоме не дугује, осим члановима друштва односно акционарима који ће им се вратити у случајевима ликвидације или одлуком о смањењу основног капитала, када то допусте прилике.
И поред непостојања детаљније нормативне (професионалне и законске) регулативе у нашој земљи, ипак постоји могућност да се овај билансно-политички инструмент користи на одговарајући начин, како би био у функцији опстанка, раста и развоја предузећа и стварања вредности односно богатства за власнике капитала у дужем временском периоду.

др Зоран Миновски
мр Јован Чанак

Рачуноводство и финансијско извештавање непрофитних организација у сад

У последњих неколико деценија у оквиру рачуноводствене праксе у свету је забележен сталан раст хармонизације рачуноводственог евидентирања и финансијског извештавања. Овакав тренд је последица потребе за брисањем националних баријера, чиме би био омогућен слободан проток робе, капитала, људи и информација у светским размерама, као предуслов за стварање глобалног тржишта.
Значај циљева финансијског извештавања код непрофитних организација указује на потребу за разумевањем и проценом финансијских активности менаџмента ових организација. У оквиру непрофитних организација највише су заступљене добротворне, здравствене и социјалне организације.
Проблематика рачуноводства непрофитних организација побуђуje посебно интересовање, због чега су у овом раду приказана нека искуства праксе у САД у вези са рачуноводством тих организација, уз посебан осврт на финансијско извештавање. Због посебног значаја непрофитнog секторa, приказане су његове одређене карактеристике, да би се тиме сагледала јаснија дистинкција између јавног и комерцијалног сектора. Рачуноводство и финансијско извештавање непрофитних организација имају посебно наглашен третман у теорији и пракси САД. Поред дефинисања непрофитних организација и њихове класификације, нарочита пажња се придаје њиховој улози у друштву и мисији задовољења одређених захтева са економског, политичког, културног и социјалног аспекта.

мр Татјана СТЕВАНОВИЋ

Обрачун трошкова у предузећима са jit системом управљања

Драстичне промене производног и конкурентског окружења утицале су на промене у самом предузећу. Многе компаније су на турбулентне услове пословања одговориле инвестирањем у напредне производне технологије, увођењем JIT система управљања, наглашавањем квалитета, иновација, благовремених испорука и флексибилности у задовољењу потреба потрошача. Овакве промене захтевају и одговарајућа прилагођавања у системима обрачуна трошкова. У наставку излагања укратко ћемо сагледати основна обележја JIT система управљања, а затим указати на неопходне промене система обрачуна трошкова у JIT окружењу и објаснити Backflush Costing, као најподеснији приступ обрачуну трошкова производње у овим условима. Приликом писања чланка примењене су методе анализе на бази релевантне и расположиве иностране литературе и праксе, методе синтезе и компаративни метод. Од рада се очекује да домаћој и стручној јавности приближи проблематику функционисања предузећа у JIT окружењу и са тим повезане промене система обрачуна трошкова у циљу стицања и коришћења знања о Backflush систему обрачуна трошкова.
Кључне речи: JIT систем управљања, залихе, трошкови, Backflush Costing

др Марија Анђелковић-Пешић

Модели управљања трошковима квалитета

Трошкови квалитета представљају економску категорију чија популарност расте последњих деценија прошлог, али не јењава ни на почетку овог века. Циљ увођења ове категорије јесте указивање на значај повећања нивоа квалитета, односно на финансијске ефекте који се могу остварити по основу повећања нивоа квалитета. Премда се повећање нивоа квалитета обично доводи у везу са повећањем трошкова, ефекти повећања нивоа квалитета огледају се и у смањењу одређених категорија трошкова. Ово упућује на потребу за праћењем трошкова квалитета не само у укупном износу, већ и по појединим категоријама трошкова које чине трошкове квалитета, а то су: трошкови превенције, трошкови детекције, трошкови интерно уочених недостатака и трошкови екстерно уочених недостатака. Информације које се обезбеђују анализом категорија трошкова квалитета могу бити значајније уколико се посматрају у оквиру савремених менаџмент алата, као што су Six Sigma и Усклађена листа.
Кључне речи: квалитет, трошкови квалитета, Six Sigma, усклађена листа.

др Војислав МАРЈАНОВИЋ

Развој контролингa и његова примена у пракси

Контролинг је изведен од енглеског глагола „to control“ и представља функционални, свеобухватни управљачки концепт, са главним задатком спровођења циљне координације планских процеса, контроле и обезбеђења информација у вези са резултатом предузећа. У суштини, мора да се направи јасна разлика између контролинга као процеса и некога ко спроводи тај процес. Контролинг је заправо главни задатак менаџмента. Извршавајући своје задатке, менаџер такође спроводи одређене функције контролинга. Контролинг не представља неку одређену позицију или особу, већ одређено подручје одговорности, за које су, по потреби, задужене различите особе или чак менаџмент.
Кључне речи: controlling, controller, контрола, менаџмент координација, планирање, инструменти controllinga, финансијско извештавање, надзор.

мр Марко Славковић
Милан Чупић, дипл.ек.

Финансијски аспекти примене downsizing стратегије

Текућа финансијска криза и отежани услови пословања све више приморавају менаџере на редефинисање постојећих стратегија и стварање флексибилних организација спремних да одговоре на све услове из окружења уз остваривање задовољавајућег нивоа нове вредности. Једна од стратешких акција која би требало да омогући претходно наведеног циља је и downsizing. Сврха овог рада је да идентификује најзначајније аспекте downsizing-a, као и економске и психолошке импликације које проистичу из њега. Циљ рада је да на сажет начин пружи концептуални оквир менаџерима за одлучивање при свим акцијама које се односе на downsizing, уз посебан фокус на смањење броја запослених. У том смислу, рад је конципиран тако што су најпре анализирана два могућа downsizing приступа са стратегијама које су њима обухваћене, а затим је кроз призму инвестиционе анализе обрађен проблем идентификовања потенцијалних користи и трошкова примене downsizing-а и начина њиховог самеравања. На крају рада је дата емпиријска анализа заснована на бројним истраживањима спроведеним на примерима највећих светских компанија.

Мр Слађана Савовић

Ефекти процеса преузимања предузећа

Рад се бави сагледавањем могућих ефеката процеса преузимања предузећа. У оквиру првог дела рада анализира се тржиште корпоративне контроле и истиче да преузимање предузећа представља главну активност на овом тржишту, чији је циљ дисциплиновање рада менаџера. Како постоје и присталице, али и критичари тржишта корпоративне контроле, наводе се аргументи једних и других, као и услови који су неопходни за ефикасно функционисање овог тржишта. Други део рада бави се анализом ефеката процеса преузимања на кључне стејкхолдере, и то акционаре, запослене и менаџере. Имајући у виду да одређене понуде за преузимање нису успешне, односно не доводе до преузимања циљног предузећа, неопходно је сагледати и ефекте напуштених преузимања, што је предмет анализе трећег дела рада. Анализом ефеката, односно консеквенци напуштених преузимања омогућује се боље разумевање процеса преузимања, односно разрешење извесних питања о којима постоје контраверзни ставови у литератури.   
Кључне речи: тржиште корпоративне контроле, процес преузимања, ефекти процеса преузимања, креирање вредности, напуштена преузимања

др Борислав Граховац

Методологија управљања светском економском кризом: реформа финансијских тржишта и институција

У раду се излаже методологија  управљања светском економском кризом. Аутор је усмерио своју пажњу на следеће аспекте: изворишта светске економске и  финансијске кризе, стару и нову стратегију стабилизације финансијских тржишта, улогу америчког долара, државни интервенционизам у санирању банкарских система, међународне координације, нову регулативу, и реформу финансијских институција и тржишта. Циљ рада је истраживање веома важне и комплексне теме, светске економске кризе, како са друштвеног тако и научног аспекта. Тема захтева један одговоран, утемељен приступ сагледавања низа аспеката, од узрока до оптималног разрешења. Намера је да се допринесе стимулисању дебате у Републици Србији о примени адекватних мера и стандарда монетарне и фискалне политике у околностима светске економске кризе. 
Кључне речи: актуелна економска и финансијска криза, извори, улога, стратегија, монетарна политика, референтна каматна стопа, девизни курс, економски раст, регулатива, Енглеска, Канада, Кина, САД, EU, FED, BOC, BOE, ECB, CB и IMF.

 


Resumes - "Racunovodstvo" 7-8/2009.

Miladin RADOSAVLJEVIC, Ph.D.

Conceptual  frameworks of balance sheets

We are witnessing  economic instability in which large and strong corporations go bankrupt or look for a government donation. Lehman Brothers, a 150 years old company went bankrupt in 2008 after not receiving any help from the government. Total debt of the enterprise that was written off  amounted to USD 691 trillion. The same thing happened with Washington Mutual Bank, their  debt  being written off in the amount of USD 328 trillion, along with another 18 large brockerage  companies that went bankrupt in 2008 with total irrecoverable debt  in the amount of USD 119 trillion. It is wrong to look for reasons in the size of the organizations and inefficient management, as some politicians state: «if organizations are very large and can not efficiently run their operations, we shall try to make them smaller». We could not find more simplified view or greater ignorance of the cause. It is also false to claim that only large companies face financial difficulties.
Melting of assets happened worldwide some time ago, when inflated balance sheets looked neat. Disclosure of the financial difficulties happened overnight, as gigantic corporations faced non-liquidity. Since they represented a national interest, they took a chance to ask for a government help, which has never happened before in the history of economics. The whole scenario took place in a system in which corporation annual balance sheets were notoriously verified by  «unqualified opinion» of independent auditors, while available-for-sale securities and trading securities had to be stated at fair market value on the asset side of the balance sheet according to generally accepted accounting principles. One should take into account a corporative system in which corporation ownership is expressed in shares, which are bought and sold on organized stock markets. Share market value varies depending on business success of  the companies that originally issued them, or to be more precise, on their annual external balance sheets.
The answer lies in the vicious circle of chain reactions where companies prepared annual financial statements based on their business policy, rather than the generally accepted accounting principles and conceptual framework of proper accounting. Business decisions were made based on unrealistic balance sheets. For a considerable time, expenditure outweighed income. It was a disaster waiting to happen. As accounting scandals shook the confidence in financial reporting and auditing, the Congress had to adopt the 2002 legislation, the Sarbanes-Oxley Act, one of the most important laws since the 1934 Securities Act.  The Public Company Accounting Oversight Board was created, with the task to convince the accounting profession to question «the fundamental concepts and principles». Issues included: assessment  of assets and liabilities, periodical  rotation of auditors and their higher independance and expertise, control of profit and bonuses, improvement of senior industry managers, etc. Large corporations such as Enron, Global Crossing, Kmart, World Com, Williams Cos and Xerox have recently been put on the Security and Exchange Commision  list for investigation of accounting irregularities.
However, the issue of  what can be regarded as a correct and realistic balance sheet is not a simple one. In US accounting theory and practice this is termed «fair presentation». Financial state and periodic business results should be properly expressed according to the generally accepted accounting principles. What are the generally accepted accounting principles (GAAP)?  It is not just a catchphrase used in communication, but an institution reflecting the development of US accounting theory and practice since the Great Depression of the 1930s. It is a set of specific and often very detailed written rules and instructions, mainly methodological in nature, on the preparation of the balance sheet, as well as three other types of  balance sheets during accounting periods (profit and loss account, statement of changes in equity, and cash flow statement, which was introduced as mandatory in the accounting practice in the 1970s).  In addition to the written rules, i.e. professional proclamations, they include practical solutions which have been confirmed through prevailing practice.

Jovan VUKASINOVIC, Ph.D.

Capital reserves as balance sheet problem of optimization of business equity structure

Reserves policy, along with the assessnent policy, is a significant management tool in achieving business and political company objectives, shaped by a financial reporting policy aimed at provoking specific responses from creditors and the general public, or otherwise motivated – e.g.  for tax evasion. This is achieved through intentional adjustments of balance sheet items in the annual account, using the liberties allowed within the frames of professional and legal regulation.
This paper is focused on the policy of capital reserves regarding the opportunities for the creation of the optimal business equity structure, considering the fact that capital reserves, as a balance sheet item of the so-called «open reserves», have not been given due attention in this country, both in normative regulation and, with a few exceptions, in the expert literature.
Capital reserves allow external investments by society members and shareholders to largely contribute to: elimination of the financial structure disbalance in the circumstances when debts are so high that further debts can no longer be incurred, and when the safety of creditors and trustees is endangered; covering any possible future losses; increase of fixed capital; improvement of an unfavorable equity structure that resulted from business operations or could result from further debt incurrement, etc.
Capital reserves eliminate the need for a frequent subcription (increase) of capital if a necessity arises for additional capital or perhaps its withdrawal, since, in both cases, the changes are not recorded in the business registers, thus reducing administrative procedures and costs.
Additionally, capital reserves are a part of the free capital which is not owned to anyone but members of society and shareholders, and which shall be returned to them in case of liquidation or a decision to reduce the fixed capital if the circumstances allow it.
Despite the lack of a detailed normative (professional and legal) regulation in this country, there are still opportunities to adequately use this instrument to maintain the survival, growth and development of the company, and help create value, i.e. wealth for the equity owners for a considerable period of time.

Zoran MINOVSKI, Ph.D., Jovan CANAK, M.Sc.

Accounting and Financial reporting of non-profit organizations in USA

In the last few decades, the accounting practice worldwide has been characterized by a growing harmonization of accounting recording and financial reporting. This trend results from the need to erase national borders and allow free flow of goods, capital, people and information worldwide, as a prerequisite for the creation of a global market.
Financial reporting of non-profit organizations is aimed at understanding and evaluation of financial activities of the organizations' management. The most common types of non-profit organizations are charity, health and social service organizations.
The issue of non-profit organizations' accounting is a matter of special interest, and this paper presents some of the experiences from the US practice regarding the accounting of these organizations, with an emphasis on financial reporting. Due to the significance of the non-profit sector, this paper focuses on its specific characteristics in order to make a clear distinction between the public and the commercial sector. Accounting and financial reporting reporting of non-profit organizations have a special treatment in the US theory and practice. In addition to defining the non-profit organizations and their classification, special attention is given to their role in society and their mission of fulfilling certain demands from the economic, political, cultural and social aspects.

Tatjana STEVANOVIC, M.Sc.

Costing system in the enterprises with JIT management system

Drastic changes in the production and competitive environment have affected the changes in the enterprises themselves. Many companies responded to turbulent conditions by investing in advanced production technologies, introducing the JIT management system, focusing on the quality, innovations, timely deliveries and flexibility in satisfying customer needs. These changes demand adequate accommodations in the costing systems. In further presentation, we will summarize the basic characteristics  of the JIT management system, indicate necessary changes of costing systems in the JIT environment and explain Backflush Costing, as the most appropriate approach to costing systems in these conditions. This article will be prepared using the analysis methods based on the relevant and available foreign literature and practice, synthesis methods and comparative method. This article is expected to inform the domestic and expert readers on the issues related to the way that enterprises function in a JIT environment, and the related changes of costing systems aimed at obtaining and utilizing the knowledge of the Backflush Costing system.
Key words: JIT management system, inventory, costs, Backflush Costing

Marija ANDJELKOVIC PESIC, Ph.D.

Models of quality cost management

Quality costs represent an economic category whose popularity has been growing for the last few decades of the last century and at the beginning of this century. The aim of introducing this category is to indicate the significance of increasing the level of quality, i.e. the possible financial effects of an increase in the level of quality. Though an increase in the level of quality is usually related to an increase in costs, the effects of an improved level of quality are also reflected in reduced costs in some categories. This indicates the necessity of considering not only quality costs as a whole, but also certain cost categories related to quality, namely: prevention costs, detection costs, internal defficiencies costs and external defficiencies costs. Information provided by an analysis of cost categories can be more significant if it is considered in the context of modern management tools, such as Six Sigma and Balanced Scorecard.
Key words: quality, quality costs, Six Sigma, Balanced Scorecard.

Dr Vojislav MARJANOVIC

Development of controlling and its practical application

The term «controlling» is derived from the english verb „to control“ and represents a functional, comprehensive management concept, with the main task to undertake target coordination of planning process, to control and provide information related to the company’s performance. Essentially, a clear distinction must be made between the process of controlling and a person who performs it. Controlling is actually the main task of management. In completing their tasks, managers also perform certain functions of controlling. Controlling does not relate to any particular position or person, but to a certain area of responsibility which, if necessary, can be assigned to different persons or even the management.
Key words: controlling, controller, control, management, coordination, planning, controlling instruments, financial reporting, supervision.

Marko SLAVKOVIC, M.Sc, Milan CUPIC, BA

Financial aspects of the application of the downsizing strategy

The current financial crisis and difficult business conditions are forcing managers to redefine the existing strategies and create flexible organizations, capable of responding to the changing environment and achieving satisfactory levels of the new value. One of the strategic actions aimed at the achievement of the abovementioned goal is downsizing. The purpose of this paper is to identify the most significant aspects of downsizing and its economic and psychological implications. The aim of this paper is to summarize the conceptual framework for management decision-making regarding all downsizing actions, with special emphasis on the reduction of the number of employees. The paper starts with an analysis of the two possible downsizing approaches and related strategies, followed by an investment analysis of the issue of identifying potential benefits and costs of downsizing as well as the methods of their assessment. The paper ends with an empirical analysis based on numerous case studies of the world's largest companies. 

Sladjana SAVOVIC, M.Sc.

Effects of corporate acquisition process

This paper looks at possible effects of  corporate acquisition process. The first part of this paper analyses the market of corporate control  and stresses that corporate acquisition  is a major activity on this market, aimed at the disciplining the work of managers. As corporate control market has its critics along with its supporters, this work presents the arguments of both sides, as well as conditions for the market to function properly. The second part of the paper analyses the effects of corporate acquisition process on the key stakeholders, i.e. shareholders, employees and managers. Considering the fact that certain acquisition offers are unsuccessful, i.e. do not lead to acquisition of the target company, it is necessary to look at the effects of abandoned acquisitions, which are discussed in the third part of the paper. Analysing the effects, i.e. consequences of abandoned acquisitions allows better insight into the acquisition process, i.e. resolution of certain issues that are a point of controversy in expert literature.
Key words: corporate control market, acquisition process, effects of the acquisition process, creation of value, abandoned acquisitions

Borislav GRAHOVAC, Ph.D.

Methodology of managing the World Economic Crisis: reform of the financial markets and institutions

This paper is about methodology of managing the World Economic Crisis. The author has focused on the following aspects: sources of the world economic and financial crisis, old and new strategies for stabilizing financial markets, the role of US dollar, government interventions in healing the banking system, international coordination, new regulation and reform of financial institutions and markets. The paper is aimed at investigating a very important and complex issue, i.e. the World Economic Crisis,  both from the social and scientific point of view. This issue requires a responsible, grounded approach in considering a  number of aspects from  the cause  to  the optimal solution. The intention was to promote further discussions in the Republic of Serbia, related to applying adequate measures and standards of monetary and fiscal policy in circumstances of the World Economic Crisis.
Key words: current economic and financial crisis, sources, role, strategy, monetary policy, reference interest rate, foreign exchange rate, economic growth, regulation, UK, Canada, China, USA, EU, FED, BOC, BOE, ECB, CB e IMF.