Скочи на резимеа на енглеском

Резимеа - Рачуноводство 5-6/2009.

др Марко ПЕТРОВИЋ

Узроци и последице одсуства примереног функционисања система рачуноводства у Србији

Упоређивање са сажетим подсећањем на нормални рачуноводствени развој у светским размерама, да је рачуноводство било такво такође у нашој земљи, пре фебруара 1945. године. Отада до данас, његов почетни и главни циљ да се користи за управљачко доношење одлука и контролу његовог спровођења, замењено је волунтаристички у Југославији и касније у Србији, задатком државне контроле. Основни узрок тога био је идеолошки став према приватној својини и њеној забрани, чија је последица била ишчезавање приватних сопственика капитала и његових, такође приватних пословних партнера, као примарних и главних заинтересованих корисника рачуноводствених података и информација. Отуда, без природних корисника у оквиру процеса доношења управљачких одлука, рачуноводствено информисање гурнуто је и ограничено на своје мање важне задатке, као што је контрола у магацину и слично, док је у стварности државна контрола била само неозбиљна и формалистичка. Очекивана последица тога било је умањивање стручног и друштвеног угледа рачуноводствене професије, у пуној контрадикцији са непрекидним мукотрпним радом рачуновођа, због сталних и волунтаристичких промена у оквиру економског система.
Било како, врхунски садашњи проблем, што се тиче коришћења рачуноводственог информисања у Србији, проистиче из чињенице да упркос приватном власништвом поново већине економских ентитета, државно је регулисање рачуноводства још засновано на нетачној претпоставци да би рачуноводствено информисање требало да служи државној контроли, уместо да га користе приватни сопственици капитала и њихови пословни партнери. Постоји више разлога за такву контрадикторну и апсолутно неприхватљиву ситуацију. Можда, пре свега, идеолошко одсуство сазнања да су данас, у целини, наше друштво и држава засновани на неприкосновености приватне својине и стога врхунски јавни интерес мора бити њена заштита.
Следеће, по својој прилици, већина садашњих приватних сопственика предузећа обогатила се у мутним трансакцијама са остацима такозваних друштвених предузећа и/или друге процесе, који немају ништа заједничко са нормалним економским развојем. Отуда, они нису били оспособљавани да се упознају са правом улогом рачуноводства путем сопственог искуства. Наравно, потпуно погрешно државно регулисање рачуноводства доприносило је веома много да буде тако.
Најбољи доказ за то јесте садашњи Закон о рачуноводству и ревизији, где се рачуноводствени ревизори третирају као спољни агенти Министарства финансија, а њихова Комора, као његова испостава, уместо да обоје буду потпуно истински независни и одвојени од сваке финансијске и/или друге везе која доводи у питање њихову самосталност.
Недвосмислен импакт јесте данашња катастрофална ситуација, што се тиче рачуноводственог информисања у Србији, које захтева темељну промену, што пре и потпуније могуће.
Кључне речи: оптерећеност прошлошћу, рачуноводство, рачуноводствена ревизија, управљачко доношење одлука, волунтаристички, државна контрола, неприкосновеност, испостава, катастрофичан, темељна промена.

др Љиљана Дмитровић Шапоња
Сунчица Милутиновић

Етичност као дугорочни интерес власника капитала, менаџмента и рачуноводствене професије и као предмет професионалне рачуноводствене регулативе

Етичност и моралност су особине људи, а не организација (пословних субјеката). Једна од мера за стварање повољне етичке климе у пословном субјекту јесте свакако усвајање, а потом и контролисана примена етичког кодекса понашања. Ово је нарочито значајно за рачуноводствену професију, због тога што знатан део посла једног рачуновође подразумева обезбеђење финансијских информација које служе за процену пословних прилика и доношење важних економских одлука корисника тих информација. Сукоб интереса представља изазов за пословну етику и може значајно угрозити „морални компас“ менаџмента и рачуноводствене професије. Стога, право умеће за менаџмент представља истовремено задовољење интереса власника капитала (акционара) и општих друштвених интереса, што се манифестује као друштвена одговорност. Изненадна серија рачуноводствених скандала с почетка 21. века, која је довела до посрнућа корпоративног рачуноводства, покренула је уплитање државе у ову област, након двадесет и пет година саморегулације професије.

Кључне речи: етичка клима, финансијски извештаји, професионални кодекси понашања, сукоб интереса, друштвена одговорност, рачуноводствени скандали.

др Владан ПАВЛОВИЋ
мр Исидора ЉУМОВИЋ

Финансијска регулатива у САД као покретач актуелне светске кризе

Ван сваке сумње је да се у 2008. години економско–финансијска проблематика налазила у средишту свих светских дешавања. Актуелна криза није тек једна од бројних, кроз које су пролазиле економије појединих земаља или економије појединих регија, већ ће по свему судећи имати далекосежне последице. У раду је указано на то да је  слабљење финансијске регулативе у САД значајно утицало на настанак кризе. Приказан је механизам преливања кризе на остатак света, уз покушај да се делимично објасне и расветле други фактори који су допринели њеном настанку и продубљивању, међу којима је посебан нагласак стављен на утицај, односно последицу примене концепта фер вредности.

мр Миле Станишић

УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА БАНКЕ

Интерна ревизија у управљању ризицима у банци може имати две улоге. То су улога уверавања и улога консалтинга. Улога уверавања подразумева давање мишљења да су процеси идентификовања, процене, мониторинга и контроле ризика адекватни и ефикасни. Улога консалтинга подразумева саветодавну улогу интерне ревизије у процесу управљања ризицима, при чему се пази да се тиме не наруше објективност и независност рада интерних ревизора. Интерни ревизори, да би обављали ове две улоге, морају бити адекватно оспособљени и имати одговарајуће ревизијске програме.

Постоји и трећа улога интерних ревизора коју они, заправо, не би смели да имају. Интерни ревизори не би требало да преузимају одговорност за управљање ризиком, да намећу процес управљања ризиком, да утврђују ниво прихватљивог ризика, доносе одлуке о ублажавању ризика и имплементирају их у име менаџмента.

Кључне речи: интерна ревизија, управљање ризицима.

 

др Станислав Р. Полић

Финансијско извештавање и ревизорски извештаји на интернету 

Све досадашње иновације и нове технологије, па и примена међународног стандарда XBRL, доносе нове изазове, а самим тим и нове ризике. Рачуноводствена струка је пред себе поставила оправдано питање, колико је велики пословни ризик уколико се користе извештаји припремљени уз коришћење стандарда XBRL. Анализа показује да се ризик могућих грешака фокусира на тачност мапирања ознака билансних позиција и начина коришћења на адекватан начин припадајуће таксономије. У пракси, тачност мапирања и планирања рада са књиговодственим рачунима, односно контима, требало би да буде обезбеђена на строго контролисани начин, а један од основних услова је да се у поступак мапирања узимају само подаци прецизно намењени тој сврси. Рачуноводствени аналитичари процењују да ризик због могућих грешака унутар самих података који се узимају у поступак рада посредством стандарда XBRL-а није различит, а ни већи, од било које друге ситуације везане за коришћење рачуноводствених података за формирање класичних финансијских извештаја. У таквом, новом окружењу би требало да делују екстерни и интерни ревизори.

др Перо Петровић,
др Александар Живковић

Елементи управљања ризицима пословања банака

Главна карактеристика савременог окружења у коме се одвија управљање ризиком је брз ризик – нови ризици долазе на дневни ред услед промена карактера банака и окружења у коме банке послују, широм света.
Ако је успостављен снажан управљачки оквир, да идентификује, управља, ублажава и контролише ризик, нема разлога за страх – преузимање ризика остаје основна активност банака. Савремена теорија банкарског менаџмента препознаје неколико основних, односно изворних врста ризика. То су ризик солвентности, ризик ликвидности, кредитни, каматни, ценовни и оперативни ризик.
У практичном смислу однос према ризику треба схватити као скуп активности усмерених на:
- идентификацију ризика као скупа аналитичких техника за утврђивање елемената неизвесности, што даје основа за груписање ризика ради процене;
- процену ризика у смислу утврђивања потенцијалног губитка;
- релативизацију односно контролу ризика, као скуп метода за отклањање, смањивање или прихватање ризика, и
- финансирање ризика као низ процедура којим се прихваћени ризици смањују или апсорбују трансферисањем на другог, осигурањем преко хеџинг трансакција, или осигурањем код специјализованих институција.
То омогућава квантификовање утицаја ризика на добит банке, а затим и на сопствена средства банке, која су индикатор солвентности, као глобалне способности подношења ризика пословања. Ризичност је суштинска одлука банкарске активности у тржишним условима привређивања, чему су подређене целокупна пословна стратегија и организација банке. Према томе, указивање на методе и поступке управљања ризиком у банкарским пословима, односно, начин на који се то ради у савременим банкама развијене тржишне привреде, са посебним акцентом на управљање базичним портфолио ризицима (каматни, кредитни, ризик ликвидности), као и потпуну вертикалну повезаност процеса и инструментарија, може бити од великог значаја за наше банке.
Кључне речи: ризик, управљање, кредит, каматна стопа, профит, бонитет, перформансе.

др Хасиба Хрустић

Дерегулатива као узрок светске финансијске кризе

Финансијска либерализација и дерегулација финансијских тржишта и банкарског система уз експанзивну монетарну политику означени су као узрок актуелне светске финансијске кризе. У разматрању узрока фокус je био на идентификацији тржишних несавршености које подстичу високе ризике и задуживања.
Многе земље су усвојиле планове опоравка као важан корак за промовисање стабилности, укључујући убризгавање капитала у банкарске институције, значајан обим гаранција за банкарске обавезе од стране централних банака, потребну докапитализацију и разне видове програма ликвидности. Крајњи циљ државне интервенције је да се избегне економско погоршање, обнове услови за економски раст и обезбеди да се криза не понови.
Коначно, са овом кризом постало је јасно да је свет међусобно повезан у сваком погледу и да је међународна сарадња есенцијална за успешно превазилажење кризе и основа за одрживи опоравак.

Кључне речи: светска финансијска криза, план опоравка, банкарске гаранције, ликвидност, докапитализација, иновације, конкуренција, протекционизам.


Resumes - "Racunovodstvo" 5-6/2009.

Marko PETROVIC, Ph.D.

Causes and Consequences of Absence of The Proper Functioning of Accounting System in Serbia

A comparison with normal accounting developments on the world scale confirms that a similar accounting practice existed in our country before the February of 1945. Since then until today, its initial and main goal - to be used for managerial decision making and control of its implementation - has been replaced voluntarily in Yugoslavia, and later in Serbia, by the task of governmental control. The basic cause of that was the ideological attitude towards private ownership and its prohibition, and the consequence of that was the disappearance of private owners of capital as well as of their private business partners, as the primary and main interested users of accounting data and information. Therefore, without the natural users within the process of managerial decision making, the accounting informing has been limited to its less important tasks, such as the control in the warehouse, since in reality the governmental control has been just puerile and formalistic. The expected consequence of that has been an objective decrease of the expert and social reputation of the accounting profession, in fact in contradiction with continuously tiresome work of accountants, because of permanent and voluntary changes within the economic system.
Anyhow, the utmost current problem, concerning the use of accounting informing in Serbia, arises from the fact that despite the private ownership of the majority of the economic entities, the governmental accounting regulation is still based on the incorrect presumption that accounting information should primarily serve the purpose of governmental control, instead of being used by private owners of capital and their business partners. There are several reasons for such a contradictory and absolutely unacceptable situation. First of all, an ideological absence of understanding that now, on the whole, our society and our state are based on the inviolability od private property, and therefore its protection must be of supreme public interest.
Next, the majority of current private owners of business enterprises have probably become rich through shady transactions with remnants of so-called socially-owned enterprises and/or through some other processess that have nothing in common with a normal economic development. Therefore, they could not become familiar with the proper role of accounting through their own experience. Of course, a completely wrong governmental accounting regulation has largely contributed to this state of affairs.
The best proof of that is the current Law on Accounting and Audit, which treats the auditors as external agents of the Ministry of Finance and their Chamber as its outpost, instead of letting them be entirely and truly independent and separate from any financial and/or other connections that could challenge their autonomy.
The disastrous situation of accounting information in Serbia requires a fundamental change, as soon and as thorough as possible. Key words: Past burden, Accounting, Audit, Managerial decision making, voluntarily, governmental control, Private property, Puerile, Formalistic, Private ownership, Inviolability, Outpost, Disastrous, Fundamental change

Ljiljana DMITROVIC SAPONJA, Ph.D.
Suncica MILUTINOVIC

The Ethics As A Long-Range Interest Of Capital (Equity) Holders, Management, And Accounting Profession, And As A Professional Accounting Regulation Issue

Ethics and morality are the characteristic of people, not organizations (enterprises). One of the measures for creating the appropriate ethical climate in the enterprise is the acceptance followed by a controlled application of the code of ethical conduct. This is especially important for accounting profession because a considerable part of the accountant’s work consists of providing financial information used to evaluate business opportunities and help the users in decision-making. A conflict of interest presents a challenge for business ethics and it can significantly endanger the “moral compass” both of management and accounting profession. Therefore, the highest management skills are required for the satisfaction of the interests of stakeholders as well as general public interests, which is manifested as social responsibility. An unexpected series of accounting scandals at the beginning of the 21st century that caused the fall of the corporate accounting, initiated the government interference in this field after 25 years of accounting profession self-regulation.
Key words: ethical climate, financial statements, code of  professional conduct, conflict of interest, social responsibility, accounting scandals.

Vladan PAVLOVIC, Ph.D.
Isidora LJUMOVIC, M.Sc.

USA financial regulation  as an inducer of the current world economic crisis

It is beyond any doubt that in the year 2008 , economic and financial problem issues were in the world focus. Current crisis is more than just one of many crises that economies of  certain states or regions have been facing in the past, but seems to be the  one with a  long –term consequences. The study shows  that weakening of the financial regulation in the United States  has significantly influenced the emergence of the crisis. We have shown the mechanism of the  crisis spreading to the rest of the world, attempting  to partially explain  and highlight other factors which contibuted to the emergence and deepening of the crisis, with a special emphasis on the influence, i.e. the consequence of applying the concept of the fair value. 

Mile STANISIC, M.Sc.

The Role Of Internal Auditing In Bank Risk Management

Internal auditing in bank risk management can play two roles. These are: assurance role and consulting role. Assurance role consists of stating the opinion that the identification, assessment, monitoring and risk control processes are adequate and efficient. Consulting role implies an advisory role of internal auditing in the risk management process, with a concern not to hurt the objectivity and independence of internal auditors' work. In order to perform those two roles, internal auditors must be adequately equipped and have appropriate auditing programs.
There is a third role of internal auditors, one that they, in fact, must not play. Internal auditors should not take responsability over risk control, impose a risk management process, identify the level of acceptable risk, make decisions on risk alleviation or implement them on behalf of the management.
Keywords: internal auditing, risk management.

Stanislav R. POLIC, Ph.D.

Financial and auditing reporting on the Internet

All innovations and new technologies so far, including the application of the international standard XBRL, bring new challenges and therefore new risks. Accounting profession has asked itself a justified question: What is the business risk of  using reports prepared with the use of XBRL standard. Analysis shows that the risk of possible errors is focused on the accuracy of balance sheet items mapping and adequate use of related taxonomy. In practice, accuracy of mapping and planning accounts should be maintained in a strictly controlled manner, one of the basic conditions being that mapping procedure should include only data for this specific purpose. Accounting analysts estimate that the risk of possible errors in using data through XBRL standard is not different, or greater, than in any other use of accounting data for the preparation of traditional financial reports.  This is the new environment  for external and internal auditors to work in.

Pero PETROVIC, Ph.D.
Aleksandar ZIVKOVIC, Ph.D.

Elements of bank risk management

The main feature of modern environment in which risk management is taking place is rapid risk – the new risks have been appearing as a response to the changes in banks and their environment, throughout the world. If a strong management frame is established, in order to identify, manage, alleviate and control risk, there should be no reason for apprehension – taking risks remains the basic activity of banks.
The modern theory of bank management recognizes several basic, i.e. primary types of risk: solvency risk, liquidity risk, loan risk, interest risk, price risk and operational risk.
In practice, attitudes toward risk consists of the following activities:

It allows a quantification of influences of risks on the bank profit, and consequently on the bank's own assets, which are indicators of solvency, as a global ability to sustain operational risks. Taking risks is an essential feature of bank activity in market economies, and the entire business strategy and organization of the bank serves this purpose. Therefore, indicating methods and procedures of risk management in bank operations, i.e. the way it is carried out in modern banks in developed market economies, with a special emphasis on managing basic portfolio risks (interest, loan, liquidity risks), as well as a vertical connection of processes and instruments, could be of great significance to the banks in our country.
Keywords: risk, management, loan, interest rate, profit, credit-worthiness, performances.

Hasiba HRUSTIC, Ph.D.

Deregulation as a cause of Global Financial Crisis

Financial liberation and deregulation of financial markets and banking systems with expansive monetary policy have been identified as the cause of the recent world crisis. The examination of the causes of the crisis has been focused on identifying market imperfections that induce high risks and debts.
Many countries have adopted recovery programs as important steps in promoting financial stability, including an injection of capital into banking organizations, a substantial expansion of guarantees for bank liabilities by central banks, the required recapitalization and various liquidity programs. The ultimate goal of government intervention was to avoid an economic deterioration, to restore the conditions for growth and to ensure this the crisis cannot be repeated.
Finally, this crisis has made it clear that the world is interconnected in every possible way, and that international cooperation is essential for overcoming the crisis and achieving a sustainable recovery.
Key words: world financial crisis, rescue package, liquidity problems, bank bailouts, recapitalization, guarantee bank loans, innovation, competition, protectionism