Скочи на резимеа на енглеском

Резимеа - Рачуноводство 3-4/2009.

др Љиљана Јовић

Ефекти пропорционалног пореза у земљама у транзицији

Поред осталих промјена, у процесу транзиције требало је извршити и пореску реформу, а у оквиру ње било је потребно увести пореске облике иманентне тржишном начину привређивања: порез на капитални сток, порез на платни фонд и порез на профит.
Реформа пореза на доходак грађана имала је посебан значај, с обзиром на то да се ради о пореском облику којим се опорезују како приходи од рада, тако и приходи од капитала. Овај значај је тим већи с обзиром на чињеницу да се у социјалистичком систему друштвених односа грађани нису сусретали са оваквим видом опорезивања.
Овај рад се бави реформом пореза на доходак грађана у земљама у транзицији, а посебан нагласак стављен је на ефекте увођења пореза са пропорционалном стопом чија је основица потрошња током живота.

Рада Стојановић

Информациони домети консолидованих финансијских извештаја

Многа правна лица су мотивисана економским, правним, пореским и другим чиниоцима да послују у околностима матично–зависних односа. Та појава је нарочито изражена у земљама у транзицији код којих се приватизација у домену привреде налази у завршној фази. Потенцијални инвеститор када сагледава оправданост улагања у неко од правних лица обухваћених консолидовањем жели да има увид у пословање укупног економског ентитета, односно групе. Основни циљ консолидованих финансијских извештаја јесте да обезбеде информацију о финансијском положају и финансијској успешности економске групе која не представља правни субјекат, већ економску целину сачињену од матичног, зависних, придружених правних лица и лица са заједничким улагањем. Услов за сачињавање консолидованих финансијских извештаја је постојање контроле над најмање једним зависним правним лицем од стране матичног правног лица. Пошто се финансијски извештаји групе не могу представити једноставним сабирањем појединачних финансијских извештаја правних лица обухваћених кругом консолидовања, из консолидованог биланса се елиминишу последице интерних пословних трансакција чланица у оквиру групе, те се на тај начин група посматра као посебна економска целина којој синергија чланица даје специфичне квалитативне карактеристике.

мр Слађана САВОВИЋ

Значај due diligence-а за успех процеса преузимања предузећа

Овај рад се бави анализом значаја due diligence-a за успех процеса преузимања предузећа. Често се дешава да предузећа ступе у процесе преузимања, без адекватне припреме за спровођење наведеног процеса. Једна од битних припремних активности је детаљно скенирање и истраживање тржишних, финансијских и осталих перформанси предузећа које се намерава преузети, његових снага и слабости, његове стратешке и конкурентске позиције унутар гране. Процењујући, у оквиру due diligence-а, како ће преузимање утицати на ефикасност интерног пословног процеса и креирање нових способности, обезбеђује се реализација преузимања која могу допринети остваривању стратешких циљева предузећа и повећању вредности за акционаре.
Кључне речи: процес преузимања, due diligence, циљно предузеће, ефикасност.

др Љубица ГАЈИЋ
мр Љиљана РАКИЋ

Консолидација финансијских извештаја буџетског рачуноводства

Поступак консолидације омогућава приказивање, у форми консолидованих финансијских извештаја, финансијске ситуације и резултата економски повезаних целина. Консолидовани финансијски извештај треба да буде презентован као извештај групе, односно једне економске целине. Примењено на кориснике буџетских средстава, консолидација подразумева обједињавање прихода и примања, односно расхода и издатака садржаних у обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета, са циљем сагледавања обима, структуре и намене коришћења буџетских средстава. У раду је дат кратак осврт на консолидацију финансијских извештаја корисника буџетских средстава у образовању, као и на резултате који проистичу из анализе таквих извештаја.

др Весна МИЛИЋЕВИЋ

Стратешке мапе као оквир за мерење перформанси савременог пословања

У раду се пошло од значаја повезаности формулисања стратегије и остварења пословних резултата кроз њену реализацију у условима брзих  промена у  окружењу. Анализиране су специфичности везане за нематеријалне ресурсе. Акценат је на дизајнирању и коришћењу стратешких мапа као оквира за успешно мерење перформанси савремених предузећа. Преиспитан је приступ стварању  вредности у моделу стратешке мапе и изазови који се у вези са тим постављају пред менаџере. 
Кључне речи: стратешка мапа,  креирање вредности,  мерење перформанси, стратешко фокусирање,  вредност за акционаре,  менаџмент перформанси

др Славиша М. ЂОРЂЕВИЋ

Компаративни приказ регулативе у области  преузимања корпоративних предузећа

У овом чланку учињен је покушај детаљнијег образлагања најзначајнијих карактеристика два законска прописа, Вилијамсовог закона у САД-у и Закона о преузимању акционарских друштава у Републици Србији,  којима се регулишу поступци преузимања корпоративних предузећа.  Поред тога, истакнуте су и неке значајније разлике између наведених аката, које су, по мишљењу аутора, последица непостојања или дисконтинуитета у организовању како корпоративних облика организовања предузећа, тако и тржишта хартијама од вредности у Републици Србији.

др Огнјан С. Арлов
др Синиша Г. Ранков

Добитак пре камате, пореза и амортизације као показатељ финансијских перформанси

Добитак пре камате, пореза и амортизације (EBITDA) један је од показатеља финансијских перформанси предузећа. Почео је да се примењује шездесетих година XX века, али од осамдесетих година се у великој мери користи у финансијским анализама и извештавању.
Будући да ни Одбор за стандарде финансијског рачуноводства (FASB), а ни Одбор за Међународне рачуноводствене стандарде (IASB) нису прописали начин калкулације EBITDA нити га уврстили у постојеће финансијске извештаје, нестандардизовани показатељ често је основа за инвестиционо одлучивање, одлучивање приликом аквизиција и мерџера, те сматрамо да је добитак пре камате, пореза и амортизације битан показатељ који би требало све више примењивати у нашој рачуноводственој пракси. У домаћој привреди коју су значајним делом приватизовале иностране компаније, са циљем приближавања и прихватања европских стандарда, сматрамо да је корисно указати на употребу EBITDA која и у домаћој привреди добија све већи значај. Тренутно се EBITDA у Србији калкулише на семантички исправан, али суштински нетачан начин који не прати сврху и циљ њеног имплементирања.У тексту је указано на разлике у EBITDA маржама у Србији и Америци (по секторима) и представљен начин процене домаћег предузећа од стране водеће светске компаније у области металургије, помоћу EBITDA.

Кључне речи: финансијски извештаји, извештај о току готовине, биланс успеха, амортизација, пословни добитак

др Милена ЈАКШИЋ
мр Виолета ТОДОРОВИЋ

Актуелна кретања у глобалним финансијским токовима

Присуство глобалне повезаности узроковало је да актуелна финансијска криза има далекосежне последице на светску економију и финансије. С обзиром на то да светске финансије функционишу по принципу спојених судова, негативни трендови, који су се најпре испољили у банкарском сектору и на тржишту некретнина, прелили су се и на привреде других континената. То је изазвало рецесију праћену падом животног стандарда, повећањем незапослености, растом инфлације и све већим буџетским и спољнотрговинским дефицитом.


Resumes - "Racunovodstvo" 3-4/2009.

 

Ljiljana JOVIC, Ph.D.

Effects of the Proportional tax  in Transitional Countries

Besides other changes, the tax reform should have been done in the process of transition, and some taxes, that are immanent to market economy, should have been introduced: capital charges, payroll tax and corporate income tax. The reform of personal income tax was especially significant bearing in mind that it is a tax form used to impose tax on labour income as well as capital income. This is even more significant in relation to the fact that citizens in the socialistic system did not encounter this sort of taxation before. This paper deales with income tax reform of countries in transition, and specially points out the effects of introducing Flat tax, which is based on life income.

Rada STOJANOVIC

Informational Shot-Range of Consolidated Financial Reports

Many legal entities are motivated by economical, juridical, tax and other factors, to run business within parent-dependent relation circumstances. That phenomenon is particularly prominent in transitional countries which economy privatization is reaching its` final phase. Potential investor, while envisaging justifiability of investment into a legal entity included in consolidation, wants to have insight into business operations of total economic entity, as for a group. Basic goal of consolidated financial reports is to provide information on financial position and successfulness of the economic group which doesn’t represent a legal entity, but economic whole made of parent, dependent and joint legal entities, as well as joint venture entities. A condition for assembling consolidated financial reports is existence of control over at least one dependent legal entity by parent legal entity. Since financial reports of the group cannot be represented by simple summing up of individual financial reports of legal entities included in the consolidation circle, consolidated balance sheet doesn’t include consequences of internal business transactions among members of the group, wherefore a group is seen as a separate economic whole which obtains a particular qualitative characteristics through the synergy of its members.

Sladjana SAVOVIC, M.Sc. (Econ.)

Importance of Due Diligence Concept  for Successfulness of Entity Take-Over

This paper deals with analysis of due diligence concept importance for successfulness of entity take-over procedure. An entity often enter take-over procedures without appropriate preparation for its realization. One of the important preparatory activities is scanning in detail and market researching, reviewing financial and other performances of the entity to be taken over, its strengths and weaknesses, as well as its strategic and competitive position within branch. By assessing, within due diligence concept, how take-over is going to influence efficiency of the internal business operations  and creating new abilities,  realization of take-over, which can contribute to realization of strategic goals of the entity and increase value for shareholders, is being provided. Key words: take-over procedure, due diligence, target company, efficiency.  Ljubica GAJIC, Ph.D.

Ljiljana RAKIC, M.Sc. (Econ.)

Consolidation of Financial Reports of Budgetary Accounting

Consolidation procedure enables presentation, in the form of consolidated financial reports, of financial situation and results of economically related units. A consolidated financial report should be presented as a group report, as for an economic unit report.  Applied to budget funds beneficiaries, consolidation implies joint presentation of income and inflow, as well as expenditures and costs comprised in the Application Form 5 – Report on Budget Fulfillment, aimed at envisaging scope, structure and budgetary funds purpose. This paper provides a brief view on consolidation of financial reports of budgetary funds beneficiaries, as well as on results stemming from such reports analysis. 

Vesna MILICEVIC, Ph. D.

Strategic Maps as a Framework for Measuring Contemporary Business Operations Performances

This paper begins with the importance of interrelation of strategy formulation and achieving business results through the strategy implementation under conditions of rapid environment changes. It analyses some specific details in relation to intangible assets. Its accent is put on designing and utilizing strategic maps as a framework for successful measurement of contemporary entities performances. It revises an approach to creating value within strategic map model as well as challenges posed ahead of managers with respect to that. Key words: strategic map, creation of value, performances measurement, strategic focusing, shareholders value, management of performances.

Slavisa M. DJORDJEVIC, Ph.D.

A Comparative Review of Regulation Within Corporate Entities Take-Over Domain

This paper aims at detailed explanation of the most important characteristics of two legal acts: William’s Law in USA and Law on Taking Over Joint-Stock Companies in the Republic of Serbia, by which proceedings of corporate entities take-over are being regulated. Except that, it points out at some important differences among indicated acts, which are, by the author’s opinion, consequences of non-existence or discontinuity in organizing corporate forms of entities, as well as share market in the Republic of Serbia. 

Ognjan S. ARLOV, Ph.D.
Sinisa G. RANKOV, Ph.D.

Income Before Interest, Tax And Amortization as  an Indicatior of Financial Performances

Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), is a selective indicator of the financial performances of the companies. The EBITDA had been first used in the period of 60 ties of the XXth century, and starting from the period of 1980 and on, was heavily used in a financial analysis and reporting. The fact is that the Financial Accounting Standards Board (FASB), and the same International Accounting Standards Board (IASB) had not setted up a computational procedure (calculation algorithm) of the EBITDA presentment, what else, it was not regularly classified in the obligatory and existing reporting duties. So even if not been standardized as an indicator, it was so often used as a basis for investment decisions, decisions that have been made in the process of acquisitions, mergers and we would believe that we do not make any mistake if we consider it extremly important and give some accounting significance in the practical implementation. In National economy, the most of the private and social companies had been already privatised by the foreign companies (taken over, merged, joined as a strategic partners), aiming to fully accept and implement international accounting standards and procedures, EBITDA is more and more acceptable model and indicator for the accounting presentation, evaluation for the companies financial results and market value. We must admit that today EBITDA is in Serbian economy semanticaly correctly used, but practicaly misused because it doesn’t follow the basic purpose and the objective of the accounting use and the proper implementation of EBITDA. The paper has pointed out the EBITDA margin differencies in Serbia and USA (presented by the industrial and trade sectors) and also the case study has been used to proove and show the EBITDA implementation,  in the domestic leading steel company for market evaluation. Key words: Financial statements, cash flow statement, Profit and Loss accounts, Amortization, Operating income

Milena JAKSIC, M.Sc. (Econ.)
Violeta TODOROVIC, M.Sc. (Econ.)

Contemporary Trends in Global Financial Flows

Global interconnectedness has caused a contemporary financial crysis to have far-reaching consequences on world economy and finances. Bearing in mind that global finances are functioning according to the principle of „jointed dishes“, negative trends, primarily visible in banking sector and at real estate market, has overspread to economies of other continents. That gave rise to the recession, followed by the life standard deterioration, unemployment as well as inflation increase and all the larger budget and foreign trading deficiency.