Скочи на резимеа на енглеском

Резимеа - Рачуноводство 1-2/2009.

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

др Дејан ЂОРЂЕВИЋ, др Цариша БЕШИЋ

Осврт на управљачку структуру малих и средњих предузећа

Мала и средња предузећа (МСП) представљају генератор економског развоја у свакој тржишној економији. Сектор МСП бележи успехе свуда у свету у последњих тридесетак година, а посебно у новоиндустријализованим земљама, као и у земљама у транзицији. Процес управљања у малима и средњим предузећима је донекле специфичан због чињенице да МСП обављају своје пословне активности у условима недостатка ресурса. Управљање малим и средњим предузећима поприма облик управљања предузећем у условима ограничених ресурса. Један од начина превазилажења овог проблема јесте организовање предузетника са циљем успешнијег тржишног наступа, посебно у међународним оквирима.

Кључне речи: мала и средња предузећа, управљање, кластери.

 

др Драган Божић

Буџетирање као управљачка активност у оквиру планско-контролног процеса

Улога рачуноводственог планирања (буџетирања) као управљачке активности у предузећу може се у потпуности сагледати само у контексту целокупног планско- контолног процеса (ПКП). У оквиру планирања (буџетирања) као управљачка активност разматра се као управљачко–рачуноводствени инструмент, при чему управљачко рачуноводство представља методолошку, извештајну и информациону основу за његово спровођење. Стратешки (дугорочни) и тактични (краткорочни) профитни планови углавном се развијају истовремено. Стратешки планови су дугорочни, глобални, квантитативни и припремају се на вишим нивоима менаџмента. У оквиру тактичног (краткорочног) планирања операционализују се активности садржане у стратешким плановима.

Разматрање управљачких активности у оквиру ПКП (планирање, имплементација, контрола) повлачи истицање и разматрање аргумената у корист ПКП и могућих проблема при његовој примени.

Кључне речи: управљачке функције, планско-контролни процес, буџетирање, профитни план

 

КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА

 Др Огњан АРЛОВ

Суштински тестови и тестови контрола као кључни ослонац ревизије у откривању криминалних радњи

Циљ и улога ревизије су од самог почетка подразумевали откривање превара, што се задржало све до прве половине XX века. У међувремену је дошло до аберације од примарног циља ревизије, тако да је данас у савременој – модерној ревизији, њен циљ  да омогући ревизору да изрази мишљење о томе да ли су финансијски извештаји састављени у складу са идентификованим оквиром за финансијско извештавање. Идентификовани оквири за финансијско извештавање су детерминисани националним законодавствима појединих земаља, која су усаглашена на глобалном нивоу. Целокупни процес ревизије је условљен и одређен установљеним ревизорским стандардима, чија је основна улога да усмери ревизора при вршењу ревизије и установи општа правила, смернице, права и обавезе ревизора.  Осамдесетих година XX века незадовољство власника економских ресурса и менаџера ревизијом, која се врши у складу са установљеним стандардима, достигло је такве размере да је питање шта ревизија може и треба да пружи постављено и пред Америчким конгресом, на чији су захтев, уз помоћ професионалних удружења, оформљене комисије које су се бавиле насталим јазом између очекивања од ревизије и онога што ревизија може и треба да пружи клијентима. Премда су интерне контроле и суштински тестови кључни ослонци и можда најзначајнији инструменти ревизије, стандарди ревизије глобално усаглашени и циљ ревизије прецизно дефинисан, у чланку се разрађује хипотеза да је интерес власника ресурса доминантан при детерминисању правца у коме ће се ревизија развијати, а модификовање и комбиновање ревизорских техника прикупљања доказа и тестова контрола са циљем превенције и откривања криминалних радњи неминовност савремене ревизије.

Кључне речи: ревизија, интерне контроле, суштински тестови, криминалне радње.

 

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

 Амира ПОБРИЋ

Информациона подршка ABC концепта процесу избора добављача

Иако већина предузећа избор добављача заснива на цени импута и квалитативној анализи осталих карактеристика добављача, аутор указује на могућност мерења свих перформанси добављача кроз јединствени показатељ, трошкове. У предузећу могу настати трошкови чије постојање и висина зависе од нивоа квалитета импута, квалитета комуникације са добављачем, начина поручивања и испоруке импута, поштовања рокова испоруке итд. и управо ти трошкови представљају квантитативни израз наведених перформанси. Циљ идентификовања и мерења ових трошкова јесте пружање квалитетније информационе подршке управљању односима са добављачима. С обзиром на то да се ови трошкови могу утврдити једино применом система обрачуна трошкова по активностима, овај систем обрачуна трошкова има пресудну улогу у снабдевању менаџмента рачуноводственим информацијама корисним у доношењу одлука везаних за избор добављача.

Кључне речи: перформансе добављача, трошкови, активности.

 

Љерка МИЋИЋ

Оптимизовање финансијске снаге oсигуравајућег друштва

Сектор осигурања у Србији је још увек неразвијен, и по степену развијености, налази се знатно испод просека земаља чланица Европске уније. И поред тога, у оквиру финансијског сектора Србије, осигуравајућа друштва су по билансној суми, по капиталу и броју запослених, на другом месту, тј. иза сектора банака. Делатност осигурања је у претходне четири године добила јасне контуре, делимично због одговарајућег регулаторног оквира, али и због предузетих активности на стабилизацији тржишта и враћању поверења јавности. Истовремено са овим процесима, дошло је и до промена власничке структуре осигуравајућих друштава, што уз промене у реалном сектору отвара потенцијал за даљи развој осигурања, као и развој нове функције “банка-осигурање”. Наравно, не треба занемарити светска кретања и све већи број обележја финансијске кризе, због којих је Народна банка Србије допунила регулативу пословања осигуравајућих друштава са циљем очувања финансијске стабилности. На осигуравајућим друштвима је да послују у складу са правилима струке и да својим техничким и гарантним резервама гарантују покриће и трајно извршење свих својих обавеза.

Кључне речи: бруто премија, функционална премија, режијски додатак, техничке резерве, управљање пласманима, управљање потраживањима.

 

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ФИНАНСИРАЊЕ

 др Велизар ГОЛУБОВИЋ

Реформе пензијских система у  државама сукцесорима СФР Југославије: досадашњи резултати и концептуални оквир за даље измене

У овом чланку се анализирају реформе система пензијског осигурања у државама – републикама бивше СФРЈ. Спроведене (параметарске) реформе се састоје у заоштравању услова за остваривање права на пензију – повећањем старосне границе, смањењем прописане стопе замене и променом начина усклађивања. Хрватска и Македонија извршиле су и структурне реформе применом трослојног модела Светске банке (обавезно јавно, обавезно приватно и добровољно пензијско осигурање).
Разматрање основних показатеља функционисања пензијских система открила је изузетно неповољну слику. Ово се односи пре свега на неповољан однос броја осигураника и корисника права услед високе незапослености што има за последицу висок дефицит пензијског система.
Анализа, такође указује на потребу, концептуални оквир и правце даљих (параметарских) промена у циљу стварања адекватних и финансијски одрживих пензијских система.
Кључне речи: реформа пензијског система, државе – републике бивше Југославије, нето стопа замене, старосна граница, капитално финансирање.

др Перо ПЕТРОВИЋ

Дугорочнији економски ефекти реструктурирања банкарског сектора у Србији

Савремене тенденције у српском банкарском сектору су окарактерисане, пре свега, његовим укупним реструктурирањем. Овај рад садржи основне елементе стратегије за реструктурирање српског банкарског система, што посебно обухвата њене економске ефекте. Потом, указано је на експанзију и раст кредита. Структурне промене и компоненте кредитног потенцијала указују на бројне економске ефекте који проистичу из процеса реструктурирања интегралног банкарског система. Ипак, неконзистентности у процесу реструктурирања су указале на ограничења у вези са његовом експанзијом. Са друге стране, неопходно је извршити заштиту конкуренције у интегралном банкарском сектору, што посебно обухвата аспекат његове правне заштите. На крају аутор даје преглед ситуације и облика контроле концентрације банака у Србији.

Кључне речи: банкарски сектор, реструктурирање, финансијско тржиште, ефекти, стратегија.


Resumes - "Racunovodstvo" 1-2/2009.

MANAGEMENT ACCOUNTING

 

Dejan DJORDJEVIC, Ph.D., Carisa BESIC, Ph.D.

A Retrospect Regarding Managerial Structure of Small and Medium Entities

Small and medium entities (SME) are generators of the economic growth in each market economy. SME Sector is marked by achievements worldwide during the previous three decades, especially in newly industrialized countries, as well as in countries in transition. The procedure of managing small and medium entities is to some extent specific due to the fact that SME perform their business operations in conditions of deficient resources.  Managing small and medium entities thereupon takes form of entity management under conditions of deficient resources. One of the methods for overcoming this problem is organizing entrepreneurs with respect to better market approach, particularly in international domain.

Key words: small and medium entities, management, cluster.

 

Dragan BOZIC, Ph.D.

Budgeting as a Managerial Activity Within the Scope of Planning-Monitoring Procedure

The role of accounting planning (budgeting) as a managerial activity in the enterprise can to the full be envisaged only within the context of integral planning-monitoring procedure (PMP). Within planning (budgeting) procedure management-accounting instrument can be considered a managerial activity, whereby management accounting represents a methodological, reporting and informational basis for its conduction. Strategic (long-term) and tactic (short-term) cost-effective plans mostly are being developed simultaneously.  Strategic plans are long-term, global, quantitative and are being prepared by higher levels of management structure. Tactic (short-term) planning includes operational assortment of activities being part of strategic plans.

Considering managerial activities within planning, implementation and monitoring (PIM) imposes need for highlighting and scrutinizing arguments in favor of PIM and possible problems caused by its implementation.

Key words: management function, profit planning and control process, budgeting, profit plan

 

CONTROL AND AUDIT

 

Ognjan ARLOV, Ph.D.

Substantial and Control Tests as Key Sustainers of Audit, in Revealing Criminal Acts

Aim and role of audit have from the very beginning implied revealing frauds, which remained as a practice until the first half of the 20th century. In meantime an aberration from the primary role of audit occurred, so nowadays contemporary audit aim is to enable auditor to express his opinion on whether financial reports have been composed in compliance with identified scope for financial reporting. Identified scope for financial reporting is being determined by national jurisdictions of certain countries, which are globally harmonized. Integral audit procedure is conditioned and determined by established audit standards, whose primary role is to direct an auditor during performance of audit and to constitute general rules, guidelines, rights and obligations of auditors.

During the eighties the discontent of economic resources owners and managers with audit performed in accordance with determined standards has reached such a proportion that the question regarding function and benefit of audit has been posed in front of American Congress, on whose demand, using help from professional alliances, commissions have been established, that were in charge of transcending the gap between expectations from audit and results which audit can really provide to its clients. Although internal controls and substantial tests are key sustainers and probably the most significant audit instruments, and also audit standards are globally harmonized and audit aim precisely defined, this paper elaborates a hypothesis that resources owner interest is dominant in determining direction for audit to develop. Modifying and combining audit techniques of collecting evidence and test controls, aiming at preventing and revealing criminal acts represent necessity of contemporary audit.

Key words: audit, internal controls, substantial tests, criminal acts.

 

BUSINESS FINANCES

 

Amira POBRIC

Informational Support of ABC Concept to the Procedure of Suppliers Selection

Although most of the entities build their decision on selection of suppliers upon the price of input and qualitative analysis of other characteristics of suppliers, this paper points at the possibility of measuring all of the performances of the supplier, through the unique indicator, costs. During business operations of an entity costs arise, which existence and height depend on the level of input quality, quality of communication with supplier, manner of input ordering and delivering, respecting deadlines of delivery etc. Exactly these costs represent quantitative formulation of the indicated performances.  Aim of identifying and measuring of these costs is providing high-quality informational support to the management of relations with suppliers. Bearing in mind that these costs can be determined only through application of system of activity costs calculation, the above mentioned system of cost calculation has a vital role in providing accounting information for management, which will be useful in decision-making process regarding choice of supplier.

Key words: supplier performances, costs, activities.

 

 

Ljerka MICIC

Optimizing Financial Strength of an Insurance Company

Insurance sector in Serbia is still underdeveloped and it’s level of development is considerably bellow average of the member-countries of the European Union. Furthermore, within Serbian financial sector, insurance companies, according to the balance sum, capital and number of employed, take the second place, just behind the banking sector. Insurance industry has obtained during the previous four years clear contours, partly because of the appropriate regulatory scope, as well as activities initiated in order to stabilize the market and restitute public credence. At the same time change in ownership structure of insurance companies has occurred, which, altogether with changes in real sector, opens potential for further insurance development, as well as development of the new function: “bank-insurance”. Naturally, global trends and growing number of financial crisis indicators should not be neglected, which is why National Bank of Serbia has supplemented regulation of insurance companies business operations, for the sake of preservation of financial stability.  Insurance companies have to operate in accordance with rules of the profession and to guarantee with their technical and warranty reserve funds, coverage and permanent execution of their obligations.

Key words: gross premium, functional premium, overhead addition, technical reserve funds, investment management, receivables management.

 

PUBLIC FINANCE, BANKING AND FUNDING

 

Velizar GOLUBOVIC, Ph.D.

Pension System Reform in the Countries Successors of the SFRY: Hitherto Results and Conceptual Frame for Further Amendments

This paper analyzes the pension insurance system reform in the states – republics of the former Yugoslavia. The implemented (parameter) reforms comprised of stricter conditions for realization of the pension right – through increase of the retirement age, decrease of the statutory replacement rate and changes mode of adjustment. Structural system reforms were performed by Croatia and Macedonia by applying three tiers model of the World Bank (mandatory public, mandatory private and voluntary pension insurance).
Cosideration of the main indicators of the pension systems functioning has revealed an exceptionally unfavorable picture. This primarily refers to the unfavorable ratio of the number of the insured and pension beneficiaries due to high unemployment resulting in high deficit of the pension system.
The analysis, also points to the need, conceptual framework and directions for further (parameter) reforms of the pension systems, aiming toward creation of adequate and financially sustainable pension systems.
Key Words: pension insurance system reform, countries of the former Yugoslavia, net replacement rate, retirement age, funding.

 

Pero PETROVIC, Ph.D.

Long-Term Economic Effects of Bank System Restructuring in Serbia

Contemporary tendencies in Serbian banking sector are characterized by, primarily, its total restructuring. This paper presents basic elements of the strategy of restructuring Serbian bank system, which particularly includes its economic effects. Subsequently, it highlights expansion and credit growth. Structural changes and credit potential components depict numerous economic effects stemming from the procedure of integral bank system restructuring. However, inconsistencies in the procedure of restructuring show limitations regarding its legal protection. Finally, author provides a review on the actual situation and forms of controlling bank concentration in Serbia.

Key words: banking sector, restructuring, financial market, effects, strategy.