Садржај

9-10

 

ȣ

Међународне активности СРРС током септембра и октобра 2004.

Одржан осми Конгрес Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

 

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствене политике

Обрачун амортизације за рачуноводствене сврхе

 

Š РАЧУНОВОДСТВО

Управљање трошковима у висококонкурентном пословном окружењу

Активности - нови концептуални основ обрачуна трошкова

Неке значајније карактеристике савременог рачуноводственог приступа у управљању трошковима

 

КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА

Ревизија пословања предузећа

 

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

Одраз финансијске стабилности и задужености

на кредитни бонитет предузећа

 

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШ

Развој финансијских тржишта и тржишта капитала у Србији

Организовање дистрибуције хартија од вредности и њихово увођење на организовано тржиште

 

ИЗ ИНОСТРАНЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Концепција развоја евиденције и рачуноводства у Руској Федерацији у средњорочној перспективи