Садржај
1-2/2006

НОВОСТИ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

- Зоран ШКОБИЋ
О активностима Федерације рачуновођа Медитерана - FCM

50 ГОДИНА ЧАСОПИСА РАЧУНОВОДСТВО

- мр Јован ЧАНАК
Педесет година од објављивања првог броја часописа Књиговодство, односно Рачуноводство

- др Марко ПЕТРОВИЋ
Рачуноводство на почетку 51. године излажења

ЧЛАНЦИ ИЗ ЧАСОПИСА КЊИГОВОДСТВО, бр 1/1956

- Божидар РАЦЕ
Наш циљ

- др Реља АРАНИТОВИЋ
Књиговођа као члан колектива

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

- др Радмила ЈАБЛАН-СТЕФАНОВИЋ
Организационо устројство погонског књиговодства детермнинисано билансним контним оквиром

- др Авдија ТРТОВАЦ
Билансни ефекти система обрачуна по стандардним трошковима на вредност залиха и периодични резултат

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

- др Надица ФИГАР
Трошковна ефикасност глобалног предузећа

- др Зоран МИНОВСКИ
- мр Јован ЧАНАК
Аналитички третман диференцираних система за различите циљеве у оквиру рачуноводственог система

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

- др Ксенија ДЕНЧИЋ-МИХАЈЛОВ
Одложено плаћање при реализацији мерџера и аквизиција

- мр Миле СТАНИШИЋ
Третман оперативног ризика према новом базелском споразуму о капиталу

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

- др Станислав ПОЛИЋ
Пословни оквир за стандард XBRL - проширени пословни језик за извештавање

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО

- др Добрица ВЕСИЋ
Избегавање плаћања пореза као кривично дело

- др Велизар ГОЛУБОВИЋ
Добровољни пензијски фондови и финансијски планови

- др Властимир ВУКОВИЋ
Инвестивионо банкарство у Србији - регулатива, резултати и перспективе

- мр Виолета ТОДОРОВИЋ
Предвиђање вероватноће банкротства банака у спречавању банкарских криза

IN MEMORIAM

др Михало Ковачевић (1922-2006)