Савез рачуновођа и ревизора Србије
Ул. Његошева 19
11000 Београд

Министарство финансија и привреде
                                                                                         
За г-дина Ивана Симича
Саветника за „Реформу Пореске управе“

 Предмет: Извештај и закључци са јавне расправе, везано за „Реформу Пореске управе“, одржане, дана 13.11.2012. у Савезу РР Србије

Дана, 13.11.2012. са почетком у 12 часова, у просторијама Савеза РР Србије, одржана је  јавна расправа, на тему „ РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Јавној расправи су присуствовали:

Представници Министарства финансија и привреде

Представници Савеза РР Србије;

Представници Удружења пружаоца рачуноводстевних услуга Србије, професионалне рачуновође из великог броја градова у Србији, који воде пословне књиге, по овлашћењу, за преко 3.000 пореских обвезника.

У јавној расправи, која је трајала од 12 до 14 и 30., представници Министарства финансија и привреде су упознати са активностима СРРС везано за „Реформу Пореске управе“.

Савез РР Србије је и пре две године а и сада предложио неопходност свеобухватног реформисања пореског система у Републици Србији, који подразумева:

Саветник у Министарству финансија и привреде, мр Иван Симич, у јавној расправи је упознао професионалне рачуновође, са активностима које  проводи Министарство финансија и привреде  у процесу Реформе Пореске управе.

Господин Симич је истакао, да се ради на увођењу јединственог информационог система за целу Пореску управу на територији Републике Србије. То подразумева повезивање централе Пореске управе и свих филијала Порeске управе у један информациони систем, који ће допринети ефикасности рада Пореске управе. У том смислу, Пореска управа, oд 2014.г. прелази у потпуности на евидентирање обавеза за јавне приходе, на основу електронски поднетих пријава за порез и доприносе, које ће вршити порески обвезници на основу цертификованог потписа који ће добити од овлашћене институције, по утврђеној процедури. За сада, електронским путем се може подносити пореска пријава за ПДВ. Господин Симич је истакао, да ће се радити на усклађивању прописа, који морају пратити реформу Пореске управе.

У Наставку расправе, професионалне рачуновође из више градова, Србије су изнеле следећа запажања и указала на тренутне слабости у функционисању целовитог пореског система, са предлозима шта би требало променити:

1. Пореске евиденције код Пореске управе су врло често нетачне. Порески обвезник, који то не проверава дневно, у проблему је, јер ако запослени у управи, приликом уноса података, погреши у куцању уплатнoг рачуна или ПИБа, евиденција за датог обвезника није тачна.

То за последицу има, да се том обвезнику обрачунава неприпадајућа камата, шаље се опомена за плаћање обавезе, и врши принудана наплата обавезе, која у ствари не постоји. После тога, следи подношење захтева за прекњижавање са неопходном докуменатацијом, да би се грешка у књижењу исправила.

Омогућити ШТО ПРЕ, да порески ибвезник може, из базе података Пореске управе, узети ЕЛЕКТРОНСКИ УПИТ СТАЊА, обрачунатих и плаћених обавеза за јавне приходе, за свој ПИБ.
Омогућити да се на тај начин, што пре сравне стања обавеза за јавне приходе код обвезника и код Пореске управе и да се отклоне грешке.

2.  У поступку контроле од стране представника пореског органа, врло често се дешава, да инспектори по истом питању, у поступку утврђивања пореских чињеница, изводе различит закључак.
То подразумева, да је неопходно подићи кадровску оспособљеност инспектора који врше контролу, која подразумева њихову континуирану едукованост за примену законске и међународне професионалне регулативе, кроз стручна издања и присуство стручним предавањима, семинарима.
Истовремено едуковати све запослене у Пореској управи , за адекватну примену законских прописа  у оквиру пореских евиденција и у комуникацији  са пореским  обвезницима.
 
3. Код оснивања новог правног лица, АПР достави податке Пореској управи. У прописаном року, новорегистровани порески обвезник, подноси одговарајућу пореску пријаву за аконтативно утврђивање обавезе за порез на добит односно, порез на доходак грађана. Уз то, обавезно подноси и извод из регистра  АПР, ОП образац, решење, Одлуку о оснивању (оснивачки акт) и то за сваку врсту пријаве. То, дакле отежава рад, у смислу да неки докуменат може да се заборави. Потом, сваки од инспектора који је задужен за своју област, позива пореског обвезника. Ако, при том, којим случајем га не нађе, доноси решење, да му се одузме ПИБ, а да при том обвезник није информисан. У међувремену, обвезник је отпочео вршење промета, ушао је у систем ПДВ, обрачунава на промет ПДВ и истовремено купац добара на основу примљеног рачуна, користи право на одбитак ПДВ.
У овом случају и продавац, издавалац рачуна, који је обрачунао ПДВ на извршени промет и купац, прималац рачуна, који је користио право на одбитак ПДВ у складу са законом, је у прекршају.
Обезбедити у бази података у Пореској управи, да достављањем пореске пријаве са  документацијом која прати регистрацију у АПР, за новоовснованог пореског обвезника, буде обезбеђено да ти подаци буду доступни свим заинтересеваним запосленим лицима у Пореској управи, који користе те податке, дакле и свим инспекторима у поступку пореске контроле.

4. Ако је Порески орган, отпочео поступак контроле, АПР о томе мора имати информацију, и не дозволити обвезнику евентуалну измену било којих података о регистацији  (капитал и остало) и вршењу делатности ( адреса и место обављања делатности, врста делатности, заступање итд).
Обезбедити могућност праћења у информационом систему, истовремено  свих активности које обвезника предузима у АПР односно порески орган према пореском обвезнику, у смислу отпочињања пореске контроле.

5. Формирати тело, које ће бити надзор над радом пореских инспектора и њиховог правог просуђивања, тачности утврђених пореских чињеница, са којим порески обвезник може комуницирати, ако постоји проблем, где инспектор не уважава пореске чињенице, које су тачне и иду у прилог пореског обвезника. То тело, које би било надзор, могло би у сваком моменту, на захтев обвезника a и инспектора,  пре сачињеног записника,  проверити исправност утврђене пореске чињенице у складу са законском и професионалном регулативом. Стручне консулатције би се могле вршити  са стручним лицима, саветницима задуженим за те области у Савезу РР Србије. Свакако да и сада, велики број инспектора проверава своје ставове, код утврђивања пореских чињеница, са саветницима СРРС пре доношења записника и решења, и то је за сваку похвалу.

6. Сви учесници у расправи, сложили су се, са неопходношћу увођења јединственог информационог система у Пореској управи и у оквиру њега, формирање јединственог информационог регистра пореских обвезника, где ће се ажурирати и пратити све обавезе и наплате јавних прихода, што Министарство финансија и привреде  и чини у оквиру ове пореске реформе.

7. У расправи је указано на неопходност доношења Закона о рачуноводству, који ће подићи на виши ниво  рачуноводстевну професију и истовремено је заштити, кроз дефинисање неопходних професионалних квалификације за рад, лица која воде пословне књиге. Услов за сертификацију потписа, за достављање електронских пријава у име и за рачун пореског обвезника, треба да буде поседовање професионалне лиценце, лица које пријаву попуњава, односно води пословне књиге, по уговору, за обвезника.

8. Представницима Министарства финансија и привреде, указано је на тренутно неравноправан положај утврђивање обавезе за порез и доприносе, за регистроване предузетничке делатности у односу на привредна друштва. За регистрованог предузетника, обавеза за доприносе је остварена добит.  Било би неопходно, да обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање, буде на основицу коју би предузеник својим актом одредио, стим што  основица не би могла бити мања од најмање утврђене основице за обрачун доприноса. На овај начин, прeдузетничка делатност, из угла начина обрачуна доприноса за обавезно социјално осигурање је у дискриминисаном положају у односу на обвезнике, запослене у привредним друштвима, односно власнике удела, запослене у привредним друштвима.

9. У оквиру јавне расправе, предложено је, да неопорезиви износ, према Закону о порезу на доходак грађана, буде, као и у другим земљама (Аустрија, Немачка и сл.), износ минималне зараде у месецу за који се врши исплата а не према садашњој одредби члана 15а истог закона, који дефинише да соновицу чини зарада из члана 13 и 14 закона умањена за износ од 7.822 динара месечно (садашњи актуелан податак).

10. Код обрачуна доприноса за обавезно осигурање, собзиром да постоје доприноси на терeт  запосленог и на терет пословаца,  подразумева, да се  уплата  доприноса врши на   велики број  уплатних рачуна, што усложњава процедуре. Предлог рачуновођа јесте, поједноставити ове прописане процедуре, Правилником о рачунима за уплату јавних прихода, тако да се смањи број уплатних рачуна.

Укупан износ доприноса  требало би уплаћивати на један основни рачун, одакле би надлежни орган  распоређивао и усмеравао  по утврђеном кључу (проценту), доприносе у  припадајуће фондове.

11. Професионалне рачуновође, учесници јавне расправе, образложили су, да је обрачун амортизације за пореске сврхе, у складу са пореским прописом, веома компликован и није стимулативан за привреду, јер кроз Порески биланс, често увећава добит за опорезивање.
Рачуновође предлажу, измену пореских прописа који прописују обрачун пореске амортизације, која би практично била усклађена са обрачуном амортизације за књиговодствене сврхе.

Закључци јавне расправе, везано за „Реформу Пореске управе“

мр Снежана Митровић
Виши саветник „Рачуноводство“ д.о.о.
у оквиру Савеза РР Србије