23. септембар, 2004.
IFAC-ов Одбор за међународне стандарде ревизије и услуга уверавања објавио нацрт предлога ревидираног стандарда 230 – Ревизиј
ска документа

На састанку Одбора за међународне стандарде ревизије и услуга уверавања одобрен је нацрт предлога ревидираног Међународног стандарда ревизије МСР 230, Ревизијска документа. Предлог ревидираног МСР 230 садржи измене и побољшања садржаја, опсега и формулација ревизијске документације, упутства у вези измена документације надон датума извештаја ревизора као и питања повезана са поверљивошћу и чувањем докумената. Изменама се прописију строжији захтеви документовања ревизијских закључака као и додатни захтеви у вези специфичних докумената. Предлог нацрта је отворен за коментаре и предлоге организација-чланица IFAC до 31. јануара 2005. године.


12. јул, 2004.
Строжији захтеви планирања ревизије

Одбор за међународне стандарде ревизије и услуга уверавања (IAASB) Међународне федерације рачуновођа (IFAC) објавио је ревидирани Међународни стандард ревизије (МСР) којим се пооштравају захтевеи у вези планирања ревизије.

Ревидирани МСР 300, Планирање ревизије, је уско повезан са стандардима ревизијског ризика објављеним 2004. године и од ревизора захтева да план ревизије осмисли на такав начин који ће омогућити да се ангажман изврши што ефективније. Стандардом се наглашава да планирање мора бити континуиран и свеобухватан процес, довољно еластичан како би се правовремено и релевантно одговорило на појаву непредвиђених догађаја или околности и омогућило ревизору да поново процени и евентуално измени планиране ревизијске процедуре, уколико је то потребно.

"Планирање представља критичну компоненту ревизије којом се осигурава да су адекватни ресуси правовремено алоцирани на области већег степена ризика. Успостављање свеобухватне стратегије омогућује креирање детаљног плана ревизије и осигурава усмереност и ваљаност поступака процене ризика и суштинских ревизијских поступака. Ревидирани МСР 300 обезбеђује неопходна упутства и објашњења за потребе планирања ревизије са циљем побољшања квалитета ангажмана ревизије." – наводи господин John Kellas, председавајући IAASB-а.

Стандард ступа на снагу за ангажмане ревизије финансијских извештаја који се односе на периоде који почињу на или након 15. децембра 2004. године.


8. јул, 2004.
Одбор за Међународне рачуноводствене стандарде (IASB) објавио "Преглед Међународних стандарда за извршне руководиоце"

Преглед Међународних рачуноводствених стандарда је првенствено осмишљен за потребе упознавања извршних руководилаца са стандардима и њиховим утицајем на стање и резултате предузећа.

При представљању Прегледа гдин. David Tweedie, извршни директор Фондације Комитета за Међунаордне рачуноводствене стандарде (IASCF) је навео:

“Директори и виши руководиоци морају да буду упознати са ефектима који ће Међународни стандарди финансијског извештавања имати на њихову компанију. Многи ће бити изненађени променама у извештајима о финансијској успешности и билансу стања сачињеним у складу са МРС. Они ће такође бити у обавези да инвеститорима и осталим тржишним учесницима објасне ефекте овог утицаја и промена. Прегледом се обезбеђује основа за разумевање сваког појединачног стандарда и њиховог утицаја, на јасан и концизан начин, како за потребе руководства тако и за потребе осталих заинтересованих као што су аналитичари и медији.”


27. фебруар, 2004.
IFAC-ов Одбор за међународне стандарде ревизије и услуга уверавања (IAASB) скреће пажњу на потребу веће активности ревизора при разматрању криминалних радњи

IFAC је објавио ревидирани Међународни стандард ревизије Одговорност ревизора у вези разматрања криминалних радњи у ревизији финансијских извештаја. Ревидираним стандардом се наглашава неопходност професионалног скептицизма ревизора током спровођења ревизије. На степен професионалног понашања и скептицизма ревизора не сме утицати чињеница да ревизорово претходно искуство потврђује да поштење, објективност и интегритет руководства.

Стандардом који ступа на за ангажмане ревизије финансијских извештаја који се односе на периоде који почињу на или након 15. децембра 2004. године, се од ревизорских тимова који раде на анажовању захтева да размотре могућност да финансијски извештаји садрже материјалне грешке услед криминалне радње и на који начин и којим ревизијским поступцима се ове грешке могу открити. Такође се захтева креирање и спровођење ревизијских поступака којима као одговора на идентификоване ризике постојања материјалних грешака услед криминалних радњи, укључујући и ризик поступака руководства којима се заобилазе и елиминишу системи интерне контроле

“Упутства која садржи ревидирани стандард у вези разматрања ризика криминалног дела и креирања поступака откривања повезаних материјалних грешака ће увелико побољшати свеобухватан квалитет спровођења ревизије” – наводи гдин. John Kellas, председавајући IAASB-а.


23. фебруар, 2004.
Неопходност установљавања строгог процеса контроле квалитета услуга професионалних рачуновођа

IFAC-ов Одбор за за међународне стандарде ревизије и услуга уверавања (IAASB) је одобрио два нова стандарда у вези контроле квалитета. Међународним стандардом контроле квалитета бр. 1 се установљава одговорност фирми за успостављање и одржавње система контроле квалитета за све ангажмане ревизије и уверавања. Додатно се успостављају смернице у вези прихватања и наставка сардање са клијентима, и критеријуми који морају бити размотрени као и обавеза контролног прегледа квалитета.

Преглед који мора бити завршен пре објављивања извештаја обухвата разматрања:

Други стандард контроле квалитета, МСР 220, Контрола квалитета ревизије финансијских информација, установљава стандарде посебне одговорности кадрова фирме у вези појединачних ангажмана ревизије и заснива се на глобалним захтевима дефинисаним у Међународном стандарду контроле квалитета бр. 1.

"Ови стандарди су неопходни, како би се у садашњем окружењу осигурао највиши ниво квалитета услуга професионалних рачуновођа" – наглашава гдин. John Kellas, председџавајући IFAC-овог Одбора за за међународне стандарде ревизије и услуга уверавања (IAASB).