ЧЛАНСТВО
САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Један од основних оснивачких циљева Савеза, као асоцијације професионалних рачуновођа, је да штити професионални интерес чланова и помаже им у обављању професионалних активности али и да прати професионално и етичко понашање чланова у складу са IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође, применљивим на чланове Савеза, и да ли се у свом раду придржавају законске и професионалне регулативе, односно дате свечане изјаве.

Ради информисања и континуираног усавршавања чланства, Савез, у складу са регистрованим делатностима, издаје сталне и повремене професионално - стручне публикације, организује саветовања, семинаре, курсеве, симпозијуме и друге стручне и научне скупове, чиме се остварује циљ трајног едуковања, усавршавања и иновирања знања чланства.

Осим тога што чланови као корисници ових услуга добијају тачне, благовремене и професионално - стручне информације, чланови Савеза имају и посебне погодности при едуковању и иновирању знања, у смислу остваривања права на бесплатно, или по повлашћеним ценама, коришћење ових услуга.

Сваки професионални рачуновођа и рачуноводствена фирма, члан Савеза, је и члан Међународне федерације рачуновођа IFAC-а и Европске асоцијације рачуновођа Accountancy Europe. Квалификације Савеза и лиценце о стеченом професионалном звању у рачуноводству и ревизији признају се и ван граница Србије. На основу цертификата о стеченом професионалном звању, члану Савеза који се континирано усавршава, у складу са Рачуноводствено образовним стандардом РОС 31, а сагласно међународним образовним стандардима на основу Статута Савеза и Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif, издаје се Лиценца о професионалној оспособљености, за рад и рад у јавној пракси.

Чланови Савеза су:

  • Регистровани лиценцирани чланови - носиоци професионалних звања у рачуноводству (лица која се активно баве пословима рачуноводства, пореза, финансија, ревизије и консалтинга)
  • Почасни чланови (почасни редовни и почасни заслужни)
  • Придружени чланови (правна лица и предузетници регистровани за пружање професионланих услуга и друга правна лица заинтересована за остваривање циљева Савеза)

Структура чланова Савеза РР Србије по професионалном звању

Кандидати за чланство у Савезу су запослена лица која раде на пословима рачуноводства, финансија и ревизије, као и лица која нису у радном односу али непосредно обављају делатност (раде на пословима рачуноводства, пореза, финансија и ревизије), у смислу закона којим се уређује статус приватних предузетника и приступају у чланство под истим условима, у складу са Статутом Савеза.

На основу личног захтева (Пријава за полагање испита за стицање одговарајућег професионалног звања http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif) и уписом у књигу матичне евиденције стиче се статус кандидата за пуноправно чланство. Кандидат на основу стеченог професионалног звања, а даном уписа у Јавни регистар (именик) професионалних рачуновођа, стиче статус Регистрованог члана. Регистарски број и стечено професионално звање означени су у чланској карти члана. Регистарски број је и члански број професионалног рачуновође - носиоца професионалног звања.
Почасни чланови могу бити, почасни-добровољни чланови и почасни-заслужни чланови. Члан Савеза који престане да се активно бави струком, даном престанка бављења струком стиче статус почасног-добровољног члана Савеза. Статус почасног-заслужног члана могу стећи лица заслужна за развој и остваривање циљева Савеза, а одлуку о проглашењу почасних-заслужних чланова доноси Скупштина Савеза. Даном доношења одлуке стиче се статус почасног-заслужног члана.

Придружени чланови су правна лица и предузетници регистровани за пружање професионалних услуга рачуноводства, као и друга правна лица заинтересована за остваривање циљева Савеза.

Образац Захтева за обнову чланства и упис у Именик професионалних рачуновођа (ППЗ-3) http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Приступница у придружено чланство Савеза РР Србије (ППЗ-2) http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif
(Обавештење за правна лица и предузетнике регистроване за пружање рачуноводствених услуга http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif)

Захтев за пријем у чланство и упис у Именик професионалних звања (ППЗ-1) http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Захтев за промену података у Именику професионалних лиценцираних рачуновођа чланова Савеза РР Србије (ЗПП) http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Правилник о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

ЈАВНИ СЕКТОР – Захтев заупис у именик професионалних лиценцираних рачуновођа (ППЗ-3-ЈС) http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

ЈАВНИ СЕКТОР – Пријава (СПЗ-ЈС) http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Регистрованим лиценцираним члановима Савеза, издаје се Професионална чланска карта.

Извршни одбор Савеза утврђује висину чланарине за наредну годину. Одлука о висини чланарине објављује се у гласилима Савеза.

Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2021. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2022. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2023. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2024. http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif

Чланови Савеза остварују своја права и обавезе у Савезу.

Права чланова су:

Обавезе чланова су:

Чланови Савеза су одговорни за неизвршавање својих чланских обавеза, у складу са Кодексом и Статутом Савеза.

Чланови Савеза морају бити лојални асоцијацији и деловати у интересу чланства и остваривању циљева Савеза.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Лица која су стекла звање код других организација могу приступити у чланство Савеза РР Србије. Попуњени Захтев за пријем у чланство и упис у Именик професионалних звања ППЗ-1 http://www.srrs.rs/images/pdf2.gif доставља се заједно са документацијом (потребна документација је таксативно назначена у обрасцу  захтева).

Додатне информације можете добити на:
3239-444, 3344-447, 3345-007