Излази из штампе

НОВО ИЗДАЊЕ - Званични превод

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Савез рачуновођа и ревизора Србије је сходно правима и обавезама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по овлашћењу Фондације одбора за Ме­ђу­на­родне рачуноводствене станадарде у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Ре­пуб­лике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе извршио превод и об­ја­вио Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME).

Превод Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME) одобрен је од стране Комитета за преглед који је именовала Фондација одбора за Међународне рачуноводствене станадарде (IASCF) и званично применљив за територију Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Званични превод обухвата две књиге и садржи: Међународни стандард финансијског из­веш­тавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME), Илустративне финансијске из­веш­таје, Табелу захтева за презентацију и обелодањивање и Основe за закључивање.

Цена комплета (две књиге) 5.000 дин. са ПДВ

Поручите Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Додатне информације: (011) 3344 505, 3344 404 Факс: 3344 405
e-mail: racunovodstvo@srrs.rswww.srrs.rswww.praksa.rs