Савез рачуновођа и ревизора Србије
60 година рада на развоју и решавању статуса рачуноводствене професије
- традиција која се наставља -


Савез рачуновођа и ревизора Србије (СРРС) је невладина, непрофитна асоцијација професионалних рачуновођа Србије. Од свог оснивања, 1955, активно је радио на развоју рачуноводствене професије, образовању чланова и хармонизацији националне професионалне регулативе са најбољим искуствима развијенијих земаља.
СРРС је сложена професионална асоцијација у Републици Србији, која окупља више десетина хиљада едукованих чланова из различитих сегмената. Стечена професионална звања код Савеза се признају у свету. Чланство Савеза сачињава:

  • 2% овлашћених јавних рачуновођа - овлашћених ревизора
  • 61% овлашћених рачуновођа,
  • 37% рачуновођа,
  • преко 5.000 кандидата за стицање професионалних звања.
Ради подршке и помоћи чланству, СРРС је развио мрежу филијала, подружница и секција на целој територији Србије. Кроз рад ових облика, Савез помаже свом чланству, путем професионалне обуке и стицања професионалних звања, организовања симпозијума, стручних семинара и преко континуиране едукације и стицања звања специјалисте из разних области.

Организација и образовни центри СРРС

У Савезу делују посебни организациони облици - филијале, подружнице и секције:

Циљеви

Основни циљеви СРРС су:

Континуиране активности и глобалне чланске обавезе    

Својим радом Савез интензивно промовише међународну професионалну регулативу и увођење и примену МРС - Међународних рачуноводствених стандарда/МСФИ - Међународних стандарда за финансијско извештавање у рачуноводству Србије, Црне Горе, Републике Српске и БиХ, МСФИ за СМЕ – Међународни стандар финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME), Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор.

Имплементација глобалних стандарда у Србији произашла је управо из рада Савеза, усаглашавања националне са међународном професионалном регулативом. Тим је потврђена визионарска одлука скупштине Савеза од 29. децембра 1998. године о непосредној примени МРС/МСФИ и МСР.

СРРС је усвојио IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође – своје чланове, ускладио РОС 31 - Професионално образовање рачуновођа, ЈРС 33 - Рачуноводствени софтвер и Стандард Контроле квалитета рада  професионалних рачуновођа, као и низ пратећих правила понашања чланова у складу са актима Савеза.

Сарадња са факултетима и другим образовним институцијама

Савез има развијену сарадњу са свим факултетима економског усмерења у Србији са којим има потписане споразуме укључујући и факултете у Црној Гори и Републици Српској на основу којих се усклађују едукативне активности и признају одређени испити кандидатима који приступају стицању професионалних звања у рачуноводству код Савеза РР Србије.

Професионално и инструктивно образовање и консалтинг

Активности СРРС усмерене су на стицање професионалних звања у рачуноводству, организовању професионалне праксе и припреми својих чланова за имплементацију МРС/МСФИ и МСР, МСФИ за СМЕ као и директне подршке примени ових стандарда у свакодневој пословној пракси.

Посебна пажњу Савезу обраћа на континуиран програм обуке и развоја професионалних рачуновођа, као и сталне промене у прилагођавању националних, међународно признатим програмима едукације у циљу унапређења финансијског извештавања на основама међународне професионалне регулативе.

Кроз усавршавање и континуирану едукацију својих чланова, СРРС тежи бржем и успешнијем развоју и усклађивању наше рачуноводствене професије у циљу глобализације знања професионалних рачуновођа.

У циљу пуне подршке својим члановима, СРРС је организовао професионалну саветодавну службу, која  обезбеђује одговарајућу помоћ,  неопходне савете и објашњења за имплементацију међународне професионалне регулативе и националних прописа у вези са свакодневним радом и праксом.

 

Издавачка делатност

У оквиру својих активности, СРРС објављује низ редовних, теоретских, инструктивних и посебних издања која се баве међународном професионалном регулативом и другим актуелним темама из области рачуноводства и финансија. Осим редовних издања, преведен је и објављен већи део издања IFAC-а и IASB-а (International Accounting Standards Board - Одбор за МРС), неопходних за теоријску и практичну обуку и рад професионалних рачуновођа.

Детаљне информације о званичним преводима Међународних стандарда финансијског извештавања (IFRS)

Чланство и активности у међународним регулаторним телима


 


Савез рачуновођа и ревизора Србије је од 1996. године пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC). СРРС учествује у настојању IFAC-а да ојача међународну привреду развијањем глобалне рачуноводствене професије, као и да успостави висококвалитетне стандарде и промовише хармонизацију финансијских извештаја.

FEE (Федерација европских рачуновођа) је међународна непрофитна асоцијација која представља асоцијације професионалних рачуновођа из европских земаља, укључујући свих 28 држава чланица ЕУ. Чланство FEE чини преко 800.000 професионалних рачуновођа, који раде у јавној пракси (рачуноводственим фирмама, предузећима, државним органима и просвети) и својим радом доприносе ефикасности, транспарентности и одрживости европске привреде.

Медитеранска федерација рачуновођа посвећена је унапређењу кооперације професионалних тела и  развоју рачуноводствене професије у Медитеранском региону.  Савез РР Србије активно учествује у раду Федерације.

Одбор за Међународне рачуноводствене стандарде је посвећен развоју, у јавном интересу, јединственог низа висококвалитетних, разумљивих и применљивих глобалних рачуноводствених стандарда, који захтевају транспарентне и упоредиве информације у финансијским извештајима. Савез рачуновођа и ревизора Србије сарађује са Одбором ради усаглашавања рачуноводствених стандарда.

Савез рачуновођа и ревизора Србије је члан SEEFPA (Федерација професионалних рачуновођа југоисточне Европе). SEEFPA је регионална организација не­владиних удружења професионалних рачуновођа из земаља Југоисточне Европе. Главни циљ SEEFPA је развој рачуноводствене професије у земљама организација чланица.

Контакт
Његошева 19, 11000 Београд
Тел; 011/3231-549, 3343-140, 3343-215, 3234-719; 3239-444
Факс: 3231-549, 3343-140, 3343-215
Web: www.srrs.rs; E-mail: pitanja@srrs.rs
Контакт телефони